วันที่ เรื่อง
11/3/2564 เอกสารโบราณกับงานวิศวกรรม..Download
11/8/2564  อาคารสาธารณะ และอาคารทั่วไปควรใช้กับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์หรือแบบแยกส่วน เพื่อความปลอดภัยจาก “การแพร่กระจายทางอากาศ (Airborne)” หรือ การติดเชื้อโควิด 19..Download