EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม พื้นฐาน EIT Mini Civil รุ่นที่ 2  วิชาที่ 9  ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้   จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural) วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561  สำหรับ EIT Mini Civil   รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)จัดโดยคณะสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
     

โครงการอบรมศึกษาดูงานและสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) วันเสาร์ที่ 3,10,17,27 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน  (Fundamental of Railway Track Engineering)    จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9