การสัมมนา “เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

การสัมมนา “เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

โดย
– ดร.ธเนศ วีระ ศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
– ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร
– นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข เลขาธิการ วสท. เรื่องแบบฟอร์มในการตรวจสอบอาคาร
– รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ธรรมศาสตร์ เรื่องสำรวจโดยใช้เครื่่องมือบันทึกภาพ และวิดีโอง่าย ๆ ผ่านมือถือ โดยใช้ GPS มาช่วย

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร

26 กันยายน 2562

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์

26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ที่ปรึกษาฯ คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษาฯ คุณมนูญ อารยะศิริ ประธานกรรมการฯ พร้อมกับคณะกรรมการอาวุโส
โดยมี นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ผู้บริหารและที่ปรึกษาโครงการฯ นายสำเริง สมประสงค์ Assistance Project Manager ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ (SC3) พร้อมด้วยคณะทำงานในโครงการฯ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

กิจกรรม คลินิกช่าง 

กิจกรรม คลินิกช่าง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของบ้าน การก่อสร้าง กำลังเริ่มก่อสร้าง ก็เข้ามาปรึกษาได้ฟรีจัดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนลงทะเบียนล่วงหน้า
0 2184 4660-9 ต่อ 500 แล้วมาพบกันได้ที่ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯซอยรามคำแหง 39  เวลา 10.00-16.00 น.

 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 47

ยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่47 ที่สำเร็จการอบรมในวันนี้
หลักสูตรนี้เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง Present งานในการตรวจสอบอาคาร ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ทำให้หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ และยังคงมีรุ่นต่อๆไปติดตามได้ที่ www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่น Gold” โดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. ให้เกียรติเปิดการอบรมฯ และคุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่น Gold” โดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. ให้เกียรติเปิดการอบรมฯ และคุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ คือ SIMPLEX, NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร EIT STAMP วสท. ซึ่งวุฒิบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฯ และดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.

 

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการเสวนา “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา” เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของมาตรฐาน รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง และเพิ่มเติมมาตรฐานต่อไป
โดย นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ ประธานอนุกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ และขอบเขตของมาตรฐาน จากนั้น เป็นการเสวนาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะอนุกรรมการฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา กว่า 200 คน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Frauscher Sensor Technology จัดสัมมนาเรื่อง “Smart wayside sensing : The Future Technology fir Railway Signalling and Maintenance System

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Frauscher Sensor Technology จัดสัมมนาเรื่อง “Smart wayside sensing : The Future Technology fir Railway Signalling and Maintenance System โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง ให้เกียรติเปิดงาน และวิทยาการจาก Frauscher Sensor Technology (Thailand, India and Austria) เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนา และวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับงานด้าน Operation and Maintenance ได้รับความรู้ และเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว

3 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

วันนี้ คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

เข้าตรวจ อาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานกรมโยธาธิการ และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

โดยมี นายเกรียงไกร ธุวจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ และคุณเกรียงศักดิ์ อิทธิอติชาติ ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการอาคารและการขนส่ง พร้อมกับทีมงานจากฝ่ายวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอาคาร ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคารในครั้งนี้

24 เม.ย. 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ 5G”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ 5G” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
22 เมษายน 2562

 

คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณบุษกร แสนสุข ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกับคณะกรรมการจากกรมโยธาธิการ และกรุงเทพมหานคร

โดยมีคุณชัยวัฒน์ สกาวจิต ผู้จัดการใหญ่ คุณเลิศศักดิ์ พรนพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและวิศวกรรม และทีมงานจาก บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคารในครั้งนี้

19 เม.ย. 2562