อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6 Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง” เป็นการให้ข้อมูลมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติของเหล็กตัว T และเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยวิทยกร รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และนายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ”

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ” เพื่อเป็นการชี้แจ้งข้อมูล และขอข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งนักวิชาการ วิศวกร ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ก่อนประกาศใช้มาตรฐานต่อไป โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

     

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ.

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ. ณ กรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่าน
 

โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย พลเอกภุชงค์ วงษ์เกิด ประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”
ณ ศูนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์คอนกรีต อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

และขอขอบคุณ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา วันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 ต้องขอขอบคุณ ท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

– คุณประสงค์  ธาราไชย

– รศ.สิริวัฒน์   ไชยชนะ

– ดร.ธเนศ   วีระศิริ

โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษสาขาโยธาต่อไป แอดมินเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน

โครงการสัมมนาเรื่อง เคเบิลคาร์ จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับโครงการสัมมนาเรื่อง เคเบิลคาร์ จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง พร้อมศึกษาดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วน วิทยากรจาก ตปท เตรียมข้อมูลมาตามที่ได้คุยกันไว้ว่าเราอยากรู้รายละเอียดทางเทคนิคด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย การประยุกต์ใช้เป็นระบบ feeder ใน ต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (life cycle cost) จากที่วิศวกรไทยเรามีข้อมูลเรื่องนี้อยู่น้อยมาก หวังว่าหลังการอบรมผู้เข้าอบรมจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

การสัมมนา “เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

การสัมมนา “เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

โดย
– ดร.ธเนศ วีระ ศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
– ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร
– นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข เลขาธิการ วสท. เรื่องแบบฟอร์มในการตรวจสอบอาคาร
– รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ธรรมศาสตร์ เรื่องสำรวจโดยใช้เครื่่องมือบันทึกภาพ และวิดีโอง่าย ๆ ผ่านมือถือ โดยใช้ GPS มาช่วย

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร

26 กันยายน 2562

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์

26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ที่ปรึกษาฯ คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษาฯ คุณมนูญ อารยะศิริ ประธานกรรมการฯ พร้อมกับคณะกรรมการอาวุโส
โดยมี นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ผู้บริหารและที่ปรึกษาโครงการฯ นายสำเริง สมประสงค์ Assistance Project Manager ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ (SC3) พร้อมด้วยคณะทำงานในโครงการฯ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

กิจกรรม คลินิกช่าง 

กิจกรรม คลินิกช่าง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของบ้าน การก่อสร้าง กำลังเริ่มก่อสร้าง ก็เข้ามาปรึกษาได้ฟรีจัดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนลงทะเบียนล่วงหน้า
0 2184 4660-9 ต่อ 500 แล้วมาพบกันได้ที่ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯซอยรามคำแหง 39  เวลา 10.00-16.00 น.