เสวนาพิเศษ “เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ” จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เสวนาพิเศษ “เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ” จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 ท่าน และมีการออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 10 บริษัท

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดงานและในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ อ.วุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ, อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ, คุณวีรวัฒน ศิริบุญฤทธิ์ General Manager S B SIAM Co.,Ltd, คุณปกรณ์ เชนพูน เลขานุการคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ, ว่าที่ ร้อยตรีสราวุธ ปัญญาวิสิฐสัจจา บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไืทย) จำกัด, อ.วิเชียร บุษยบัณฑูร ดำเนินรายการโดย อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ

ในช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษาเครนล้มที่งานก่อสร้างอาคารย่านพระราม 9 และกรณีเครนล้มอื่นๆ” โดยอ.ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ บ.เชฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด อ.ประวิทย์ โตรฐาน รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ และช่วงสุดท้ายหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในช่วงก่อนติดตั้งและขั้นตอนการติดตั้งเครนตามหลักวิศวกรรม” โดย อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณวิทยากร ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งความรู้ในงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุในการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.เชาวน์ นกอยู่ กรมควบคุมมลพิษ
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(5 กรกฎาคม 2561)

การอบรมหลักสูตรการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 11 ท่าน

ขอบคุณทุกการตอบรับจากผู้ร่วมอบรมกว่า 100 คน ที่ไว้วางใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 11 ท่าน พร้อมบูธสินค้า-ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกหลากหลายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองใช้และสัมผัสอุปกรณ์จริง สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมดีๆ เช่นนี้ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถเข้าชมหลักสูตรได้ที่ http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=21 หรือติดต่อคุณนพมาศ 02 1844600-9 ต่อ 521 อีเมล [email protected]

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมถอดบนเรียนภายหลับปฏิบัติงาน (After Action Review :AAR)กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมถอดบนเรียนภายหลับปฏิบัติงาน (After Action Review :AAR)กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมจำปาลาว โพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs”

สืบเนื่องจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานในรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามที่ สมอ. กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งขาติ SDOs กล่าวเปิดงานและตัวแทนจากสาขาวิชาการมาร่วมการอบรมอีกหลากหลายท่าน อาทิ คุณเกชา ธีระโกเมน, รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์, รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร, ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร, อ.บุษกร แสนสุข, อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์, คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เป็นต้น
(15 สิงหาคม 2561)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จัด TEA TALK SEMINAR เรื่อง “Innovation for Sustainable Waterproofing in Tunnels and Underground Construction”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จัด TEA TALK SEMINAR เรื่อง “Innovation for Sustainable Waterproofing in Tunnels and Underground Construction” โดยได้รับการสนับสนุนจาก Cormix International Limited. โดยรับเกียรติจาก ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ เปิดงานและร่วมบรรยาย

(15 สิงหาคม 2561)

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1 (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. 2561 จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย สนใจหลักสูตรนี้เลือกชมได้ที่ http://eit.or.th/training หรือติดต่อ 02-184-4600-9

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดรไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย เนื่องจากฉบับเดิมได้จัดทำมานานและไม่มีจำหน่าย และเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดรไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณอนุชิต เจริญศุภกุล ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นำเสนอความเป็นมาในการจัดทำมาตรฐานและประเด็นปรับปรุงมาตรฐาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://eit.or.th/wp-conte…/uploads/…/06/concret-201606-2.pdf

3 กรกฎาคม 2561 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 วิทยากร คุณมั่น ศรีเรือนทอง

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน
(Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 วิทยากร คุณมั่น ศรีเรือนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

สนใจหลักสูตรอบรมของสาขาวิศวกรรมโยธาเลือกชมได้ที่ http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=22 หรือติดต่อคุณศิราภรณ์ โทร. 02 1844600-9 ต่อ 522 อีเมล [email protected]