วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่น Gold” โดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. ให้เกียรติเปิดการอบรมฯ และคุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่น Gold” โดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. ให้เกียรติเปิดการอบรมฯ และคุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ คือ SIMPLEX, NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร EIT STAMP วสท. ซึ่งวุฒิบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฯ และดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.

 

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการเสวนา “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา” เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของมาตรฐาน รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง และเพิ่มเติมมาตรฐานต่อไป
โดย นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ ประธานอนุกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ และขอบเขตของมาตรฐาน จากนั้น เป็นการเสวนาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะอนุกรรมการฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา กว่า 200 คน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Frauscher Sensor Technology จัดสัมมนาเรื่อง “Smart wayside sensing : The Future Technology fir Railway Signalling and Maintenance System

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Frauscher Sensor Technology จัดสัมมนาเรื่อง “Smart wayside sensing : The Future Technology fir Railway Signalling and Maintenance System โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง ให้เกียรติเปิดงาน และวิทยาการจาก Frauscher Sensor Technology (Thailand, India and Austria) เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนา และวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับงานด้าน Operation and Maintenance ได้รับความรู้ และเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว

3 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

วันนี้ คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

เข้าตรวจ อาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานกรมโยธาธิการ และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

โดยมี นายเกรียงไกร ธุวจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ และคุณเกรียงศักดิ์ อิทธิอติชาติ ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการอาคารและการขนส่ง พร้อมกับทีมงานจากฝ่ายวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอาคาร ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคารในครั้งนี้

24 เม.ย. 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ 5G”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ 5G” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
22 เมษายน 2562

 

คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณบุษกร แสนสุข ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกับคณะกรรมการจากกรมโยธาธิการ และกรุงเทพมหานคร

โดยมีคุณชัยวัฒน์ สกาวจิต ผู้จัดการใหญ่ คุณเลิศศักดิ์ พรนพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและวิศวกรรม และทีมงานจาก บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคารในครั้งนี้

19 เม.ย. 2562


คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการเสวนาเรื่อง “ผนึกกำลังฝ่าวิกฤต PM 2.5 อยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัย”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการเสวนาเรื่อง “ผนึกกำลังฝ่าวิกฤต PM 2.5 อยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัย”

สืบเนื่องจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหน่วยงานหลักทางด้านวิศวกรรมได้ดำเนินมาตรการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการรับบริจาคหน้ากากป้องกัน PM 2.5 เพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งจัดเสวนาโดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้และวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข พร้อมกำหนดมาตรการอยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อไม่ให้ปัญหา PM 2.5 นี้ย้อนกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในปีต่อๆ ไป

ภายในงาน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้เปิดพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนา ดังนี้
• รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร, กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
• ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
• คุณสนธิ คชวัฒน์ ชมรมนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทย
• ดำเนินรายการโดย ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ กรรมการสาขาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมด้วย รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ศาสจารย์กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา, ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์, ผศ.ธิติมา รุ่งรัตนาอุบล กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

(10 เมษายน 2562)

สัมมนาพิเศษเรื่อง เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?
(Tower Crane Accident again! Cause Truth Conclusion?) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานปั้นจั่น/เครน อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากการใช้งาน โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
• อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ
• อ.ประวิทย์ โตรฐาน รองประธานฯ
• อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล กรรมการ
• อ.ธีรศักดิ์ เจริญ กรรมการ
• อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ เลขานุการและกรรมการฯ
• คุณพิมพ์ภัทรา พวงสุกระวัฒนะ กรรมการวิศวกรหญิง
• อ.สุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการทั่วไปด้านความปลอดภัย บจก.ไทยชิมิสึ
• คุณศยามล รังษีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บจก. ซันจูปิเตอร์ จก.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด, บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3

เสร็จสิ้นแล้วกับการอบรม มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3 ซึ่งตลอดทั้ง 4 วัน ผู้เข้าอบรมล้วนได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสูง และในวันสุดท้ายคณะวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดีๆ เช่นนี้ รุ่นต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th/training/สอบถาม คุณรุ่งลาวรรณ์ โทร. 02 1844600-9 ต่อ 510 อีเมล [email protected]

  

หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ด้วยความอบอุ่น
🎉🎉ยอดผู้ลงทะเบียนกว่า 70 คน!!!🎉🎉

หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1 บรรยายโดย
• ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ดร.อิทธิพล มีผล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ติดตามรุ่นต่อไปและหลักสูตรอื่นๆ ได้ทาง https://eit.or.th/training/
• ติดต่อ คุณเยาวพา โทร. 02 1844600-9 ต่อ 520 อีเมล [email protected] แฟ็ก 02 184 4662