ภาพการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60 ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ปี 2548”

ภาพการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60 ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ปี 2548” สัปดาห์แรก โดยวิทยากร ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกาญจน์ รักศิริพงษ์ นางสาวบุษกร แสนสุข นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย และ พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
3. เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1-3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ผู้อบรมรวม 60 คน
โดยจะมีการอบรมภาควิชาการต่อในสัปดาห์หน้า และอีก 2 สัปดาห์ถัดไปจะอบรมเป็นภาคปฏิบัติ
ท่านที่พลาดรุ่นนี้ สมัครอบรมรุ่น 61 ที่นี่ https://forms.gle/xmvJjodbyaAEu63e9
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

 

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 19”

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 19”
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิง และอุปกรณ์ช่วยยก สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ความรู้มาตรฐานสากล และประสบการณ์ในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
วิทยากรโดย
1. นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
– ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
2. นายประวิทย์ โตรฐาน
– ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
– อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1-2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัย พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน รุ่นที่ 1”

อบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัย พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน รุ่นที่ 1”
• พื้นฐานระบบพลังงานแสงอาทิตย์
• ส่วนประกอบพลังงานแสงอาทิตย์ PV
• National Electric Code (NFPA # 70) สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ Photovoltaic (PV)
• ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ Photovoltaic (PV)
• ระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage Systems (ESS) NFPA 855 Standard for the Installation of Energy Storage Systems
• เซลล์และส่วนประกอบ ประสิทธิภาพ PV
• ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
• การตรวจสอบข้อมูลการทดสอบอัคคีภัย
• วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
• แหล่งกำเนิดประกายไฟ
• อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
• เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกี่ยวข้อง PV บนชั้นดาดฟ้า
• มาตรฐานการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน PV และ ESS
————————
วิทยากรโดย
– นายสุรเชษฐ์ สีงาม
ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
– ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ผู้ร่วมอบรม 75 คน
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP รุ่นที่ 1”

อบรมเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP รุ่นที่ 1”
เนื้อหา
• คุณสมบัติของวัสดุ
• การดูแลและเก็บรักษา
• การออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด
• การออกแบบโครงสร้างรับแรงเฉือน
• การคำนึงถึงรอยร้าว
• การคำนึงถึงการแอ่นตัว
• การล้า การคืบ
• ระยะฝังยึด
• ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
วิทยากรโดย
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ร่วมอบรม 57 คน
17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 21”

อบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 21”
– Geotechnical Engineering
– Structural Engineering
– Construction Engineering
วิทยากรโดย
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมออนไลน์ “เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2”

อบรมออนไลน์ “เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2”
– มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
– ภาพรวมและวีธีการคำนวณประสิทธิภาพพลังงาน
– ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯพลังงานฯ
– ขั้นตอนการตรวจประเมินและการใช้งานโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร
– การสร้างบัญชีผู้ใช้ และแนะนำภาพรวมโปรแกรม BEC Web-based
วิทยากรโดย
1. ผศ. ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี : อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นางสาวปานเรขา พรมทา : วิศวกรโครงการ บริษัท จิกะจูล จำกัด
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมออนไลน์เรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 51”

อบรมออนไลน์เรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 51”
– การออกแบบระบบท่อประปา
– การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ
– การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ
– การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน
– การออกแบบระบบน้ำร้อน
– การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้มการออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ
– Workshop
วิทยากรโดย นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรม “การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 18”

อบรม “การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 18”
การออกแบบจุดต่อ (Connection) ให้สามารถรับและถ่ายแรงได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเอื้ออำนวยให้ช่างก่อสร้างสามารถทำงานได้โดยง่ายนั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน การอบรม “การออกแบบจุดต่อและการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป” นำเสนอถึงพฤติกรรมการวิบัติของ
ข้อต่อ และขั้นตอนการออกแบบเพื่อรองรับต่อการวิบัติของจุดต่อในทุกมิติ (ทุก Failure Mode) เนื้อหายังครอบคลุมถึงวิธีการทำแบบรายละเอียดสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน รวมไปจนถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบจำลองโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง การจัดทำรายละเอียดชิ้นส่วนเพื่อขึ้นรูปในโรงงาน และการบริหารจัดการการผลิตระบบลีน (Lean) ที่ต้องพยายามลดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อให้เกิดคุณค่า (Value) อันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
วิทยากร
1. นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาเทคโนโลยี และตลาดงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2. ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรึ
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 57”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 57”
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
• พื้นฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง
• พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง
• พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
• การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
Work shop
• การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ำดับเพลิง
• การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
• การออกแบบระบบท่อยืน
• ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study
• การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ครอบครองประเภทต่าง ๆ
วิทยากร โดย
1. นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา
– ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นายกาญจน์ รักศิริพงษ์
– กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
– วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย Lincolne Scott Co., Ltd.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมเรื่อง “การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2567”

อบรมเรื่อง “การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2567”
เป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จำเป็นของแผงสวิตช์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน มาตรฐานต่าง ๆ และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง การใช้งาน รวมถึงกรณีศึกษาปัญหาที่มักพบเป็นประจำ
วิทยากร ได้แก่
1. ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
2. นายพิชิตคเชนทร์ คณีกุล ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26-27 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training