คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรวบรวมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
โดยมีหน่วยงานร่วมเสวนา ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย มีผู้ร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 450 คน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาที่นี่ https://drive.google.com/…/1NlzTENj5B5DbQMmfy0ui7sNjAFQ…
14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำวิศวกรเข้าศึกษาดูงาน “โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำวิศวกรเข้าศึกษาดูงาน “โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน” โดยปัจจุบันเองสังคมไทยเริ่มนิยมเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และในการขับเคลื่อน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้พวกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับวิศวกรที่ได้มาศึกษาและเรียนรู้งานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
13 กันยายน 2566 ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors) วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(PSM External Auditors) ตามข้อบังคับ คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
วิทยากร ได้แก่ นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร นายพนม บุญมาก และนายเฉลิม จันทวงศ์
วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

การสัมมนาฟรี “กฎหมายใหม่ ความปลอดภัยอาคารโรงแรม” ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 11 กันยายน 2566

การสัมมนาฟรี “กฎหมายใหม่ ความปลอดภัยอาคารโรงแรม” ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้บังคับ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
มีผู้ร่วมเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 660 คน
11 กันยายน 2566
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” วันที่ 9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” โดยวิทยากร นายจุมพล เกียรติสุวรรณ์ ผู้อบรมจะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องการบริหารและการจัดการ เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ และได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

ภาพการอบรมเรื่อง “การวางแผนงานยกโดยรถปั้นจั่น รุ่นที่ 1 (Lifting plan for Mobile crane)” 9-10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรมเรื่อง “การวางแผนงานยกโดยรถปั้นจั่น รุ่นที่ 1 (Lifting plan for Mobile crane)”
มีเนื้อหา ..
– ความรู้พื้นฐานภาคทฤษฎี / กฏและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการวางแผนการยก
– การอ่าน Load chart และคู่มือเครน (Mobile crane, Crawler crane)
– การวางแผนงานยก
– การประเมินแรงกดขาเครน
ฯลฯ
โดยวิทยากร นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ และคุณปาริชาต ชื่นอารมณ์
9-10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

ภาพบรรยากาศการอบรม “เทคนิคการทำงานและการตรวจสอบระบบแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย”

ภาพบรรยากาศการอบรม “เทคนิคการทำงานและการตรวจสอบระบบแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย” เนื้อหาเป็นเรื่องความปลอดภัยและการทำงานกับไฟฟ้าแรงดันสูงของยานยนต์ไฟฟ้า ภาพรวม ส่วนประกอบพื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ากับการตรวจสอบความปลอดภัย กาจัดผังห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า และการเตรียมการสำหรับเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือสแกนฯ ขั้นตอนการซ๋อมบำรุง ฯลฯ โดยวิทยากร ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท. มีนายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ ประธานสาขา ให้เกียรติเปิดการอบรม และแนะนำกิจกรรมสาขาฯ
8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรม ““การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” รุ่นที่ 2/2566

ภาพการอบรม ““การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” รุ่นที่ 2/2566
– ข้อกำหนดและข้อแนะนำระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท.
– ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
– การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
– การติดตั้ง การดูแล และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
– พื้นฐานการดูแลและการตรวจสอบ
6-7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
สนใจการอบรอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/

ภาพบรรยากาศ อบรม “มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 19”

ภาพบรรยากาศ อบรม “มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 19” ผู้อบรมได้ศึกษาเนื้อหา ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้งห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การติดตั้งทางเครื่องกล การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า และการติดตั้งทางไฟฟ้า ฯลฯ
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
6-7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดี ศรีอยุธยา”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดี ศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจในด้านการก่อสร้างอาคารออกแบบเพื่อเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำในระดับเอเชีย โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างใต้ดิน สามชั้น (12 เมตร) ในเวลา 4 เดือน Cantilever Structure Steel ขนาดใหญ่ยื่น 9 เมตร ทั้งยังเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และ Smart Building ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ใช้ เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้กับวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายรายละเอียดโครงการ โดยเจ้าของโครงการ ทีมผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับเหมา ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. และช่วงบ่ายไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
6 กันยายน 2566