คณะกรรมการวิศวกรหญิงร่วมกับยุววิศวกร วสท.นำคณะกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานคณะกรรมการวิศวกรหญิง ร่วมด้วยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร นำคณะกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda โดยมี ดร.ฐนิตา เสือป่า ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมพันธมิตร ให้การต้อนรับ
โดย Gistda ได้นำเสนอภารกิจ บรรยาย ผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูลจากดาวเทียมต่าง ๆ โดย นายธานี คามเขต นักพัฒนานวัตกรรมชำนาญการ นักพัฒนานวัตกรรม และบรรยายข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดย นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวให้กับนักศึกษา และเป็นนำไปสู่การเป็นนักภูมิศาสตร์และวิศวกรต่อไป
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่

คณะกรรมการยุววิศวกร จัดโครงการ“ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร แนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 100 คน โดย ผศ.จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันสุขภาพ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการบรรยาย
22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และร่วมชมงานวิทยาการทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ นวัตกรรมทางทหาร และการบรรเทาสาธารณภัย

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และนายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก ร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และร่วมชมงานวิทยาการทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ นวัตกรรมทางทหาร และการบรรเทาสาธารณภัย
21 เมษายน 2565 ณ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ค้ำยันสำหรับงานค้นหา และกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก และกรรมการ วิศวกร จาก วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ค้ำยันสำหรับงานค้นหา และกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท
7 เมษายน 2565

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หม้อแปลง 2 นวัตกรรม ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หม้อแปลง 2 นวัตกรรม ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์สินค้าบัญชีนวัตกรรมหม้อแปลงซับเมอร์ส ร่วมแก้ไขทัศนียภาพหม้อแปลงรอบเกาะรัตนโกสินและพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการจัดการพลังงาน เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าลงดิน เกิดความเสถียรภาพและความมั่นคงแบบยั่งยืน และหม้อแปลง Solution บริหารจัดการพลังงานแบบ Real Time ลดค่าไฟฟ้าของผู้ประกอบการ 5-20% และลดคาร์บอนเครดิต ทำให้ระบบไฟฟ้าเสถียรภาพมั่นคง โดยมีคุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมงานขับเคลื่อนเป้าหมายใหม่ “MISSION 2023 ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัว คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการนใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมงานขับเคลื่อนเป้าหมายใหม่ “MISSION 2023 ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัว คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการนใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
เป็นการร่วมมือของ 6 กระทรวง และ 25 องค์กร จากการร่วมเป็นภาคีหลักบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ
โดยสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์
จึงได้ประกาศเป้าหมายใหม่ ตามมาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี 2566
29 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา อดีตนายก วสท. วาระปี พ.ศ. 2554-2556
โดยมีนายก อดีตนายก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ วสท. เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
29 มีนาคม 2565
ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลสำหรับบุคคลสำคัญ (ศาลา VIP)
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM
โดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท. ร่วมกับ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย นายณัฐ สุขสงวน ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน และนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท.
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้หารือรายละเอียดในการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ กับวิศวกรที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำร่างมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของ วสท.
ขอชื่นชมวิศวกรเหมืองแร่ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และนักธรณีวิทยา (มีวิศวกรหญิงหลายคนทำงานด้วย) ของบริษัทไรท์ ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสำเร็จลุล่วงได้อย่างเป็นมืออาชีพ
และขอขอบคุณสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อย่างดียิ่ง
17-19 มีนาคม 2565 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2566 – 2568

เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2566 – 2568

ข้อบังคับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2557

– ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2562

– ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2563

ประกาศแต่งตั้งกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการ  วสท. วาระปี 2566-2568

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด (แก้ไข)

– ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 รูปแบบ Word 

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 รูปแบบ pdf