วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานความปลอดภัย ในอนาคต

18 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขัน EIT Safety Run 2019 ในปีที่ผ่านมา นำมาสมทบทุนในการสร้างอาคารเพื่อเป็นห้องสมุด และกิจกรรมของโรงเรียน

ส่วนในปีนี้ เราจะจัดกิจกรรม วิ่งสร้างอาคารอีก รอติดตาม

 

ร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

สนใจร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม

 

เอกสารประกอบ

– ประกาศระเบียบรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกร
– แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

พบกับวารสารวิศวกรรมสาร วิจัยและพัฒนา

วารสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 

 

วิธีการทำเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยของเราในทุกๆต้นปี และอาจเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ในวิธีนี้จะนำเสนอวิธีการสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ปริมาณฝุ่นในอากาศบริเวณที่เราหายใจ

ลองทำตามลิ้งด้านล่างนะคะ

https://link.medium.com/VZWLyMOnP3

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 39 คน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่น แก่ผู้สนใจ โดยสามารถวัดค่าฝุ่น PM 1.0 PM 2.5 PM 10 ความชื้น และอุณหภูมิ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่น แก่ผู้สนใจ โดยสามารถวัดค่าฝุ่น PM 1.0 PM 2.5 PM 10 ความชื้น และอุณหภูมิ โดยอ่านค่าการตรวจวัดได้ผ่านมือถือ ทั้งนี้เสนอแนะให้ทำการสอบเทียบค่าที่วัดได้กับเครื่องมือวัดมาตรฐานก่อนนำไปใช้งานจริง

และจะมีการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่นนี้อีก เพื่อนำไปบริจาคแก่โรงเรียน โรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป

28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว “วิศวกรไทย … ต้านภัย PM 2.5”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว “วิศวกรไทย … ต้านภัย PM 2.5” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีแนวคิดจัดอบรมให้ผู้สนใจผลิต Sensors ใช้ได้เอง เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นในพื้นที่ที่เราอยู่ ว่าเกินค่ามาตรฐานเท่าไร จะต้องสวมหน้ากันฝุ่นหรือไม่ และเรื่องฝุ่นส่วนหนึ่งที่เกิดจากก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งจะผลิตเครื่อง Sensors ให้แก่สมาคมยักษ์ขาว (https://yakkaw.com/) เพื่อมอบแก่โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่ขาดแคลนต่อไป
(เอกสาร Press Kit ดังแนบ)

และในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการอบรม “การประกอบ เครื่อง Sensors วัดค่าฝุ่นด้วยตนเอง” ให้แก่ผู้สนใจ จำนวน 50 คน (ร่วมกับทีมวิศวกรอาสา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (แต่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง) ที่อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

สนใจสมัครที่ [email protected] หรือ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 517

แถลงข่าวโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)จัดการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้อย่างไร” เพื่อระดมสมอง และขอความคิดเห็นในเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ สภาวิศวกร
จัดการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้อย่างไร” เพื่อระดมสมอง และขอความคิดเห็นในเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาอากาศต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล สภาวิศวกร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สภาทนายความ และบริษัทเอกชนอื่น ๆ ร่วมพูดถึงปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขต่าง ๆ

โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
———————-
– รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เปิดการประชุม
– ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการสภาวิศวกร
– รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินรายการโดย
– รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

16 มกราคม 2563 ณ อาคาร วสท

สาขาภาคตะวันตก นำโดย นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานฯ นำคณะกรรมการเข้าสวัสดีปีใหม่ และรับโอวาท จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก นำโดย นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานฯ นำคณะกรรมการเข้าสวัสดีปีใหม่ และรับโอวาท จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก คนที่ 2 เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ เพื่อสรุป และกำหนดแผนการดำเนินงานของสมาคมต่อไป

11 มกราคม 2563 ณ โรงแรม อัมมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม