วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ค้ำยันสำหรับงานค้นหา และกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก และกรรมการ วิศวกร จาก วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ค้ำยันสำหรับงานค้นหา และกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท
7 เมษายน 2565

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หม้อแปลง 2 นวัตกรรม ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หม้อแปลง 2 นวัตกรรม ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์สินค้าบัญชีนวัตกรรมหม้อแปลงซับเมอร์ส ร่วมแก้ไขทัศนียภาพหม้อแปลงรอบเกาะรัตนโกสินและพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการจัดการพลังงาน เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าลงดิน เกิดความเสถียรภาพและความมั่นคงแบบยั่งยืน และหม้อแปลง Solution บริหารจัดการพลังงานแบบ Real Time ลดค่าไฟฟ้าของผู้ประกอบการ 5-20% และลดคาร์บอนเครดิต ทำให้ระบบไฟฟ้าเสถียรภาพมั่นคง โดยมีคุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมงานขับเคลื่อนเป้าหมายใหม่ “MISSION 2023 ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัว คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการนใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมงานขับเคลื่อนเป้าหมายใหม่ “MISSION 2023 ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัว คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการนใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
เป็นการร่วมมือของ 6 กระทรวง และ 25 องค์กร จากการร่วมเป็นภาคีหลักบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ
โดยสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์
จึงได้ประกาศเป้าหมายใหม่ ตามมาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี 2566
29 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา อดีตนายก วสท. วาระปี พ.ศ. 2554-2556
โดยมีนายก อดีตนายก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ วสท. เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
29 มีนาคม 2565
ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลสำหรับบุคคลสำคัญ (ศาลา VIP)
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM
โดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท. ร่วมกับ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย นายณัฐ สุขสงวน ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน และนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท.
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้หารือรายละเอียดในการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ กับวิศวกรที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำร่างมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของ วสท.
ขอชื่นชมวิศวกรเหมืองแร่ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และนักธรณีวิทยา (มีวิศวกรหญิงหลายคนทำงานด้วย) ของบริษัทไรท์ ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสำเร็จลุล่วงได้อย่างเป็นมืออาชีพ
และขอขอบคุณสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อย่างดียิ่ง
17-19 มีนาคม 2565 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2566 – 2568

เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2566 – 2568

ข้อบังคับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2557

– ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2562

– ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2563

ประกาศแต่งตั้งกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการ  วสท. วาระปี 2566-2568

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด (แก้ไข)

– ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 รูปแบบ Word 

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 รูปแบบ pdf 

 

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ จากใจวิศวกรหญิง สู่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ”

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ จากใจวิศวกรหญิง สู่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ” โดยรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อสิ่งของจำเป็น เพื่อมอบให้กับเด็กและสตรี บ้านพักฉุกเฉิน ได้แก่ รถเข็น คูลเลอร์น้ำ นมยูเอชที น้ำดื่ม ฯลฯ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานวิศวกรหญิง นางสุทธิรักษ์ สิริสุทธิ์ นางสาวปุณฑริกา วอลทัน นางสาวปิยพร หุตานนท์ ดร.ยลพัชร์ อารีรบ กรรมการวิศวกรหญิง และนายฤทธิรงค์ คงปฏิธานนท์ รองประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ ดร.เมทินี พงศ์เวช เลขาธิการ และผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ และบรรยายถึงการบริหารงานของสมาคมฯ
8 มีนาคม 2565 ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าสำรวจพื้นที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดกำนันหลัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และคณะกรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าสำรวจพื้นที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดกำนันหลัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ตลาดมีขนาดกว้างใหญ่ รูปแบบเหมือนตลาดทั่วไปที่มีหลังคาคลุมเป็นหลัก สูงจากพื้นประมาณ 6-7 เมตร พื้นที่ภายใต้หลังคาแบ่งเป็นบล็อก ขายของหลากหลาย มีช่องทางสำหรับการเดินเลือกซื้อสินค้า ส่วนของโครงสร้างเป็นเหล็กรูปพรรณทั้งสิ้น ตั้งแต่เสาเหล็ก โครงถักเหล็ก แปเหล็ก ยกเว้นหลังคาคลุมที่เป็นกระเบื้องลอน บางส่วนโดนความร้อนรุนแรง แตกระเบิดออกเป็นช่องโหว่ เป็นช่วง ๆ โครงสร้างเหล็กเสียอยู่อย่างคือเมื่อถูกความร้อน กำลังจะลดลงมาก และเกิดการเปลี่ยนรูป บิดเบี้ยว แอ่นตัวได้ง่าย สำหรับตลาดนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความร้อนจากเพลิงไหม้บางจุดหนัก บางจุดเบา การโย้หรือเปลี่ยนรูปหย่อนยานมีไม่มาก เพราะภาระที่โครงรับเป็นเพียงหลังคาซึ่งมีน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตามการซ่อมแซม หากจะใช้วัสดุโครงสร้างเดิม ควรตัดชิ้นส่วนวัสดุตัวอย่างไปทำการทดสอบทางวิศวกรรมเปรียบเทียบคุณสมบัติเสียก่อน ชิ้นใดที่ส่วนปลอดภัยตำ่กว่าเกณฑ์ให้เปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยอาคารต่อไป
6 มีนาคม 2565

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขา เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และการไฟฟ้านครหลวง
4 มีนาคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย