วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการบรรยายหัวข้อ “Smart Engineer”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการบรรยายหัวข้อ “Smart Engineer” โดยอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำนักเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และช่างก่อสร้าง ได้เข้าใจหลักการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรม สนับสนุนแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้เรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรี เพื่อจะเป็นวิศวกรที่ดี และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

16 สิงหาคม 2562

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

วสท. เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 62 และเปิดเวทีเสวนา : ภูมิทัศน์ใหม่ธุรกิจอุตสาหกรรมปี 2020…ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ผลการเลือกนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2563-2565

ตามประกาศที่080/2562 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 และผลการประชุมคณะการที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเลือกตำแหน่ง นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลดังนี้

นาย ธเนศ วีระศิริ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565

AFEO Awards and Fellowship 2019

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2019 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน การมีส่วนช่วยพัฒนาวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิชาชีพวิศวกรรมทั้งต่อสมาคม สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
AFEO Awards and Fellowship 2019
1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award
1.1 Distinguished Honorary Fellow Award
– ไม่มี –
1.2 AFEO Honorary Fellow Award
– ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
1.3 AFEO Honorary Member Award
– รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
– รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
– ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์
– นางนันทัชพร ศรีจาด
– นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
– นายธนพัฒน์ ไชยมนัส
2. รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award
2.1 ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award
– ไม่มี –
2.2 ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award
– นายอุทิศ จันทร์เจนจบ

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

วสท. เข้าพบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายอนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานฯ นำคณะกรรมการฯ เข้าพบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีฯ พอสรุปได้ดังนี้

1) รมต.พุทธิพงษ์ ได้แสดงออกถึงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และเข้าใจถึงบทบาทของดิจิทัลว่ามีความสำคัญกับทุกกิจกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต บริการ การเกษตร การเงิน และ สังคม ท่านจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ คณะกรรมการนำเสนอ โดยท่านมีดำริขอให้ คณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด การดำเนินการตามข้อเสนอแนะแต่ละประเด็น จัดส่งมาให้ที่กระทรวงในภายหลังด้วย

2) รมต.พุทธิพงษ์ ยังมีดำริ ว่าในเร็ว ๆ นี้ จะทำโครงการตัวอย่างการใช้ดิจิทัล กับการพัฒนาด้านการเกษตร ในจังหวัดต้นแบบ ซึ่งคณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยินดีให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินการ โครงการต้นแบบการใช้ดิจิทัลเพื่อการเกษตร

3) นอกจากนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้การร่วมมือในด้านวิศวกรรมทุกแขนงกับกระทรวงฯ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะทั้ง 6 ข้อ
1. ให้มีสถาบัน Digital Research & Management Institute คล้าย TDRI ให้รัฐลงทุน แต่เอกชนบริหารจัดการ หน้าที่คือเสนอแนะประเทศต้องทำอะไร อย่างไร ก่อนหลัง ไม่ให้รัฐจัดตั้งหน่วยงานใหม่เลย เพราะระบบราชการมีแต่ข้อจำกัด

2. เสนอไทยแลนด์จัดตั้ง WDF, World Digital Forum ให้ ASEAN ในโอกาสเราเป็น Chair ของ ASEAN, WDF จะล้อ WEF ที่ดูด้านเศรษฐกิจโลก เราจะแสดงบทบาทผู้นำให้ชัด

3. เพิ่ม กม Dynamic tax ให้อุตสาหกรรม DE ไทยทันที เช่น SME ที่ต้องการส่งเสริม เช่น งาน AI ไทย, Robotic work ไทย, ต้องเพิ่มฐานภาษีไหม เช่นกลุ่มนี้ต้องไม่มีภาษี หรือมีในรูปใช้เงินภาษีในวงจรเดียวกัน etc.

4. ให้ส่งเสริมทรัพยากร และเงินจากกองทุน DE เพื่อบูรณาการ และพัฒนาคลังความรู้แห่งชาติ โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3) เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่ต้องการเรียนรู้ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได้

5. ให้การทำระบบ Speech Recognition ภาษาไทย เป็นวาระแห่งชาติ โดยการจัดการประกวดโดยคนไทยพัฒนาจากนั้นส่งเสริมสนับสนุนการใช้ต่อไป

6. ให้มีการสนับสนุน Start-up company โดยภาครัฐมีการซื้อสินค้าที่ผลิตออกมาจาก บริษัท Start-up

8 สิงหาคม 2562
ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ภายในแนวคิด Engineering for Society : Digital Transformation in Engineering โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) จัดการแถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ภายในแนวคิด Engineering for Society : Digital Transformation in Engineering โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานทั้งด้านการสัมมนา และนิทรรศการต่าง ๆ

และได้มีการเสวนา เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 2020 … ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” โดย
ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ดิจิทัลและ 5G ที่จะเปลี่ยนชีวิต ธุรกิจและโลกวิศวกรรม

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ EEC ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี
• AI & Deep Tech กับการพัฒนาการศึกษาบุคลากร รองรับเขตเศรษฐกิจ EEC

ดร.วิกรม วัชระคุปต์ ประธานกรรมการคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ขับเคลื่อน Smart Cities และ Circular Economy สู่เป้าหมายอย่างไร

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
• ดิสรัพงานวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท.

8 สิงหาคม 2562
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ชั้น C ถนนสุขุมวิท

เสวนา เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 2020 … ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น”

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019

 

ประกาศกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

ประกาศกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่ 084/2562

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562

 ———————————————–

          กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ว่าด้วยการให้เหรียญรางวัลเรียนดีฯ ดังต่อไปนี้

ผลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประจำปี พ.ศ. 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

*************

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ  

          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

ประกาศวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ที่ 080/2562

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉบับแก้ไขลงวันที่ 19 เมษายน 2556 คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565ซึ่งปรากฏผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 โดยมีจำนวนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1,984 ใบ เป็นบัตรดี จำนวน 1,857  ใบ เป็นบัตรเสีย จำนวน  127  ใบ ตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ

     

 

 

วสท.ร่วมกับสำนักการโยธา กทม. , โยธา กทม., สปภ.กทม. และผู้รับเหมา เข้าตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถเครนล้มทับบ้านเรือนชาวบ้าน

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

โดยนายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ (อ.หลิว) ร่วมกับสำนักการโยธา กทม. นำโดย คุณไทวุฒิ ขันแก้ว เขตบางกอกน้อย, โยธา กทม., สปภ.กทม. และผู้รับเหมา เข้าตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถเครนล้มทับบ้านเรือนชาวบ้าน บาดเจ็บ 1 ราย ณ ไซต์ก่อสร้างโรงแรมริมคลองบางกอกน้อย ซอย รพ.เจ้าพระยา เขตบางกอกน้อย กทม.

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุหลักดังนี้

1)พื้นดินรองรับขาเครนมีสภาพอ่อนเนื่องจากเป็นดินถม เดิมเป็นอู่ต่อเรือเก่า
2)มีฝนตกบ่อยครั้งในช่วงนี้จึงทำให้ดินอ่อนตัวมากขึ้น
3)แผ่นเหล็กรองรับขาเครนบางส่วนวางบนผิวเทลีน ซึ่งเป็นเพียงเนื้อปูนบางๆ ที่ใช้สำหรับเป็นแบบใช้เทคอนกรีตโครงสร้าง รวมทั้งเนื้อดินด้านล่างอ่อน บางส่วนเป็นโพรง
4)ตำแหน่งวางขาเครนที่อยู่ริมขอบแผ่นเหล็กทำให้พลิกกระดกได้ง่าย

จากหลายสาเหตุประกอบกัน ในขณะรถเครนซึ่งยืดแขนปั้นจั่นออกสุด และยกถังปูนน้ำหนักราว 2 ตัน เมื่อขาเครนทรุดตัว มีผลให้รถเครนพลิกเสียการทรงตัว พลิกคว่ำ แขนเครนล้มทับหลังคาบ้านข้างเคียง

พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการกู้รถเครนอย่างปลอดภัย เพื่อนำรถเครนที่เกิดอุบัติเหตุออกนอกไซต์งาน รวมถึงการปรับระดับพื้น และเสริมความแข็งแรงเพื่อใช้เป็นฐานวางขาเครนในการทำงานต่อไป

28 กรกฎาคม 2562