นายทศพร ศรีเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยเข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

1/03/64 นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย นายทรงพล ยมนาคประธานยกร่างมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ นายสุชิน สุขพันธ์ รองประธานกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างและมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. เข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการทำงานวิจัยด้านBIM ร่วมกันทั้งนี้สถาบันฯได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ ในการเข้าพบครั้งนี้ ห้องประชุม2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการอำนวยการ และนายอภิสิทธิ์ โรจนประดิษฐ ผู้จัดการโครงการ O-NES TOWER จากบริษัท นันทวัน จำกัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวัสดุก่อสร้าง วิชาชีพวิศวกรรม ความปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัท นันทวัน จำกัด ยินดีให้ อาคาร O-NES TOWER ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ออกแบบ ก่อสร้างด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง เป็นไปตามมาตรฐาน LEED และ WELL เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อยกระดับบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในโอกาสนี้ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วสท. และผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ได้นำชมศูนย์ BIM LAB และบรรยายภารกิจสถาบันฯ แก่คณะผู้บริหารจากบริษัท นันทวัน จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์

ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม หมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล นายทะเบียน และกรรมการอำนวยการ วสท. ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand)
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ผู้แทน President of CAFEO 38 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร โดยมี นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการต่างประเทศ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก วสท. นายวีระ คุรุวิจักษณ์ กรรมการตรวจโครงการฯ จากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และนายสุรเชษฐ์ สีงาม อุปนายก คนที่ 3 สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เข้าร่วมแสดงความยินดี
อาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมีดังนี้
– อาคารราชกรุ๊ป
– อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– อาคารเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live วสท. ด้วย
สำหรับรายละเอียดโครงการ ปี 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/Fk0dM
The ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand) Ceremony
Congratulations to the Winners! RATCH Group building, The Stock Exchange of Thailand (Head office building), Central Westgate (Shopping mall and Shopping complex)
19 Feb. 2021

 

นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับและบรรยายภารกิจสถาบันฯให้คุณเทิดศักดิ์ โชติจินดา ประธานกลุ่มบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์จำกัด เพื่อร่วมหารือในการทำงานวิจัยยกระดับการทำงานระบบ BIM ในงานวิศวกรรมทางด้านงานสาธารณูปโภคของประเทศ

วันนี้ 10/02/64 นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับและบรรยายภารกิจสถาบันฯให้คุณเทิดศักดิ์ โชติจินดา ประธานกลุ่มบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาออกแบบและบริหารงานก่อสร้างชั้นนำของเมืองไทย ทำงานโครงการในระดับประเทศเพื่อร่วมหารือในการทำงานวิจัยยกระดับการทำงานระบบ BIM ในงานวิศวกรรมทางด้านงานสาธารณูปโภคของประเทศ พร้อมนี้สถาบันฯ ได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ ให้ประธานบริหารบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดที่อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) โดยผู้แทนคือ นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. และนายยศกร ชลรัตน กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการ “ONENESS THAILAND TEAM”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการ “ONENESS THAILAND TEAM” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าตรวจ และรายงานผลสมรรถนะการทำงานตู้ความดันลบแบบที่ 3 ของ วสท. (แบบที่มีห้องความดันลบ) ที่โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายกิตติ จันทรา ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออก 1 นายภูสิทธิ์ กิจสกุล และนายเสริมพงษ์ ทัตตะโถมะ กรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันออก 1 ได้เข้าตรวจ และรายงานผลสมรรถนะการทำงานตู้ความดันลบแบบที่ 3 ของ วสท. (แบบที่มีห้องความดันลบ) ที่โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ตามที่ พันเอก ณรงค์ ภักดีศุภผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่ วสท.
ผลการตรวจสภาพการประกอบตู้ความดันลบซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน มีรายละเอียดน่าสนใจดังนี้
1. ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประตูเพื่อบังคับให้ประตูปิดสนิท แต่การประกอบเหลือช่องว่างที่ประตูน้อย ทำให้ตู้มีการรั่วเข้าน้อยกว่าอากาศที่ไหลออก ส่งผลให้ความดันยังสามารถเป็นลบอยู่ได้
2. ด้วยข้อจำกัดในการนำอากาศจากตู้ไปทิ้งนอกอาคารทางหน้าต่าง โรงพยาบาลจึงติดตั้งท่อพีวีซีนำอากาศไปปล่อยทิ้งที่หลังคาชั้น 4 ซึ่งสูงจากตู้ความดันลบมากกว่า 16 เมตร ทำให้เกิดความเสียดทานจากความความสูงและท่อที่ยาวกว่าปกติ เมื่อตรวจวัดปริมาณลมที่ปลายท่อพบว่ายังสามารถรักษาปริมาณการถ่ายเทอากาศได้ 14 ครั้งต่อชั่วโมง สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 12 ครั้งต่อชั่วโมง
3. พลาสติกที่นำมาใช้ประกอบตู้เป็นพลาสติกตามข้อกำหนดของ วสท. ไม่ลามไฟ เป็น
Food Grade ความหนา 0.5 มิลลิเมตร
วสท. สรุปผลการตรวจสอบและอธิบายการใช้งานให้กับผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการแพทย์ทราบจนหมดข้อสงสัย จากนั้นได้พาคณะ วสท. เข้าเยี่ยมชมและขอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับห้องผู้ป่วยรวมหลายบริเวณ เพื่อติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างถูกต้องสำหรับสถานพยาบาลตามมาตรฐานจนครบถ้วน และโรงพยาบาลจะนำผลการตรวจสอบของ วสท. รายงานต่อผูบังคับบัญชาและโรงพยาบาลในเครือกองทัพบกต่อไป