วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรอาสา เข้าตรวจสอบพื้นที่เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรอาสา เข้าตรวจสอบพื้นที่เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง ร่วมกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา รศ.ดร.ปิยะบุตร วาณิชพงษ์พันธุ์ นายก สภาวิศวกร นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร และประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแ่ห่งประเทศไทยฯ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กองพิสูจน์หลักฐาน การไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ
จากการสำรวจด้วยการตรวจพินิจ (Visual Inspection) อาคารห้องที่ตรงกับหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอาคารประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับความเสียหายน้อย ไม่พบการโก่ง หรือแอ่นตัวของโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบเชิงลึกว่ามีการแตกร้าวภายในโครงสร้างส่วนใดหรือไม่
อาคารห้องด้านซ้าย (เมื่อมองจากด้านหน้า) จำนวน 2 ยูนิต ถัดจากยูนิตที่ตรงกับหม้อแปลงไฟฟ้า โครงสร้างเหล็กที่รองรับพื้นเกิดการโก่งงอ บิดตัวเกือบทุกชั้น ผนังชั้น 2 ของยูนิตซ้ายสุดเกิดการโก่งตัว มีโอกาสพังลงได้ ดังนั้น การเข้าพื้นที่ในส่วนของ 2 ยูนิตด้านซ้าย (ที่ชิดกับยูนิตที่ตรงกับหม้อแปลงไฟฟ้า) ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
ในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า (ดูจากคลิปที่ส่งกันทางสื่อสังคมออนไลน์) มีควันไฟบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สันนิษฐานว่า ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากตัวหม้อแปลง หรืออาจเกิดจากสายสื่อสาร หรือสายไฟฟ้าที่ติดกับหม้อแปลงก็เป็นได้ ในขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงได้นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุต่อไป
อาคารที่อยู่ในตำแหน่งตรงกันกับหม้อแปลงไม่ได้รับความเสียหายมากนักเนื่องจากภายในไม่ได้จัดเก็บสิ่งของหรือวัสดุที่ติดไฟได้ แต่อาคารที่อยู่ติดกันมีการจัดเก็บสิ่งของที่เป็นประเภทพลาสติกถุงพลาสติกห่อบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวนมากเก็บในลักษณะเป็นชั้นวางสูงในทุก ๆ ชั้นซึ่งวัสดุเหล่านี้ติดไฟได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีมีพลังงานความร้อนสูงในการดับจะต้องใช้น้ำปริมาณมากจึงทำให้เกิดการลุกลาม เกิดการลุกไหม้เป็นระยะเวลานานทำให้เกิดความเสียหายเกือบทั้งอาคาร เพราะการดับเพลิงเป็นไปได้ยาก
อาคาร มีทางเข้าออกทางเดียวคือชั้นล่างด้านหน้าของอาคาร มีบันไดขึ้นลง ซึ่ง ไม่มีทางออกด้านหลังหรือไม่มีบันไดหนีไฟออกจากด้านหลังของอาคารได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จึงไม่มีทางออกจากอาคาร เพราะไฟไหม้ทางด้านหน้าอาคารปิดทางออกปกติ และหน้าต่างที่มีโดยรอบอาคารเป็นหน้าต่างที่มีเหล็กดัดไม่สามารถเปิดได้ ทำให้ไม่สามารถหนีไฟได้และการเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือก็ทำได้ยากเหล็กดัดเป็นอุปสรรคต่อการหนีไฟและการช่วยเหลือดับเพลิงกู้ภัยของอาคาร ในประเด็นนี้ข้อกำหนดของกฎหมายกฎกระทรวงฉบับที่ 18 พ.ศ. 2530 กำหนดให้อาคารจะที่มีเหล็กดัดหรือลูกกรงจะต้องมีช่องเปิดขนาดไม่น้อยกว่า 60×80 เซนติเมตรในทุกชั้นของอาคารเพื่อให้เป็นช่องทางหนีไฟและบรรเทาสาธารณภัยได้
ในประเด็นข้อสังเกตด้านอื่นเป็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของการหนีไฟเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่เกิดการลุกไหม้เกิดขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบและเข้าระงับเหตุหรืออพยพออกจากอาคาร ในกรณีนี้ทราบว่าผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้ออกจากอาคารทันทีทำให้เมื่อเกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถหนีไฟได้ทัน
27 มิถุนายน 2565

 

ประกาศ วสท. ที่ 095/2565 เรื่องชี้แจงกรณีปรากฏคำผิดในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566-2568

ประกาศ วสท. ที่ 095/2565 เรื่องชี้แจงกรณีปรากฏคำผิดในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566-2568

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด (แก้ไข)

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด (แก้ไข)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ประกาศสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“วสท.”) ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิรูปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “วสท.” จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้เพื่อแจ้งการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลบุคคล ดังมีข้อความต่อไปนี้

เอกสารประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลผู้รับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) วาระปี พ.ศ. 2566-2568

ข้อมูลผู้รับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) วาระปี พ.ศ. 2566-2568
📌** สมาชิก วสท. สามารถลงคะแนน และส่งบัตรเลือกตั้ง ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 **
————-
แนบท้าย : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2566-2568

คลิก Download 

คลิก E-book

 

คณะกรรมการอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือน และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EV conversion : อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”

คณะกรรมการอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือน และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EV conversion : อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” โดยวิทยากร คุณปริพัตร บูรณสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกวินน์ คอลซัลติ้ง จำกัด และ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทรัพยากรน้ำ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อพัฒนาส่งเสริมการทำงานด้านวิศวกรรมให้กับบุคลากรทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน ครอบคลุมงานก่อสร้าง งานโยธา ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านวิศวกรรม โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ
– นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ
มีนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำร่วมพิธี
8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเมฆขลา ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมี ท่านดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ท่านอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือทางด้านกิจกรรมต่างๆ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมี ท่านดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ท่านอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือทางด้านกิจกรรมต่างๆใน วสท.สาขาภาคตะวันตก ทั้งนี้มีประธานวิศวกรหญิง วสท. และประธานยุววิศวกร วสท. เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินกิจกรรมแต่ละสาขาร่วมกัน

นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ใน วสท.ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการทำงานในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย

1/06/65 นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ใน วสท.ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการทำงานในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย กับสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยมี
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ นายกสมาคม และคณะได้แก่ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร นายพีร ดลพนิต และนายสาธิต พึ่งวิกรัย พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB ณ อาคาร วสท.

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการ และเชิญนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มาบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย/ พลังงานสะอาด

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการ และเชิญนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มาบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย/ พลังงานสะอาด
26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.