วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “วิกฤติน้ำ วิกฤติประชา .. หาทางแก้อย่างไร?”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “วิกฤติน้ำ วิกฤติประชา .. หาทางแก้อย่างไร?”

เพื่อระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญ และภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข ทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในระยะกลางและระยะยาวต่อไป

โดย
นายมนูญ อารยะศิริ ประธานคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท.
นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประธาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท.
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และอดีตประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรแหล่งน้ำ วสท.
ดร.สมภพ สุจริต ผู้เชี่ยวชาญเขื่อน กรมชลประทาน และกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท.
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน
นายประเชิญ คนเทศ ประธานศูนย์ประสานงานความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐม
นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. และผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่าง ๆ

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

เสร็จสิ้นภารกิจ วิศวกรอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

เสร็จสิ้นภารกิจ วิศวกรอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ขอขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ และสนับสนุนในทุกด้านให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี

12 ตุลาคม 2562

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมกับวิศวกรอาสา

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมกับวิศวกรอาสา และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม ที่จังหวัดอุบลราชธานี

บรรยากาศการลงพื้นที่ วิศวกรอาสา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ โครงการวิศวกรอาสา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี กับหน่วยงานต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) สภาวิศวกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปล่อยขบวนรถวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ เวลา 12.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) สภาวิศวกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปล่อยขบวนรถวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 12 คัน เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลงพื้นที่สำรวจ และแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงโครงการวิศวกรอาสาฯ และการลงพื้นที่ตรวจสอบ
– ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก สภาวิศวกร กล่าวเปิดตัวโครงการวิศวกรอาสาฯ
– ดร.ประเสริฐ ตาปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร กล่าววัตถุประสงค์โครงการวิศวกรอาสา

9 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

การประชุม 1st Collabration Meeting EIT & MBS

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. พันตรี.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. ให้การต้อนรับ Mr.Eddie Tritton, Executive Director, Melbourne Business School (MBS) ภายใต้ Melbourne University และคณะ ในการประชุม 1st Collabration Meeting EIT & MBS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารทางด้านการจัดการ และความเป็นผู้นำในยุคดิจิตอล ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และวิศวกรไทย ได้มีความรู้ และทักษะในระดับสากลทางด้าน Customer Centric, Service Design และ Change Management

4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตนายก วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตนายก วสท.

30 กันยายน 2562 ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ผ่านไปแล้วกับวันแรก งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 6
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
วันที่ 26-27 กันยายน 2562
แอดรวบรวมภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ทุกท่าน

    

โครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” เป็นการแนะนำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยนายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. และนายปกรณ์ การุณวงษ์ กรรมการยุววิศวกร วสท.

18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ และประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชุม CAFEO 37 การประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาคารที่ผ่านการประกวดโครงการ ASEAN Building Fire Safety Award 2019 ที่เข้ารับรางวัลในการประชุม CAFEO 37 การประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้
1. Energy Complex – Building A
2. Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
3. Terminal 21 Korat

และรางวัลสำหรับบุคคลที่มีความสำคัญ และเสียสละอุทิศตนให้กับงานวิศวกรรมในระดับองค์กร และระดับประเทศกับรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2019 ดังนี้
1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award
1.1 Distinguished Honorary Fellow Award
– ไม่มี –
1.2 AFEO Honorary Fellow Award
– ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
1.3 AFEO Honorary Member Award
– รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
– รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
– ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์
– นางนันทัชพร ศรีจาด
– นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
– นายธนพัฒน์ ไชยมนัส
2. รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award
2.1 ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award
– ไม่มี –
2.2 ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award
– นายอุทิศ จันทร์เจนจบ

13 กันยายน 2562 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย