แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ อดีต อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลรับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
• นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) จากสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีคุณไกร ตั้งสง่า อดีตอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความยินดี

ผู้แทนจาก THE LIVIN Ramkhamhaeng เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ผู้แทนจาก THE LIVIN Ramkhamhaeng เข้าพบมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบพระพุทธรูป หลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เพื่ออวยพ

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบพระพุทธรูป หลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เพื่ออวยพร และเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม และวงการวิศวกรรมต่อไป
๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

คุณภูมิพัฒน์ ทวีสุข และคุณวิสิฐ กวยะปาณิก วิศวกร เข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

คุณภูมิพัฒน์ ทวีสุข และคุณวิสิฐ กวยะปาณิก วิศวกร เข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ดร.ธเนศ วีระศิริ
17 มกราคม 2565 ณ อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้เข้าร่วมได้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นายจีรวุฒิ ภูศรีโสม ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร และเจ้าหน้าที่ วสท.
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ซอยสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นับเป็นวันที่ 390 ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย โดยพระพิธีทั้ง 8 รูป จากวัดบางขวาง เป็นองค์สวดพระอภิธรรม

นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ในฐานะประธานกรรมการจัดหาที่ดิน วสท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและศูนย์พัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค

นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ในฐานะประธานกรรมการจัดหาที่ดิน วสท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและศูนย์พัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค โดยมีเป้าหมายจัดหาที่ดิน 6 แปลงทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนายก วสท. ในฐานะที่ปรึกษา รวมถึงกรรมการ วสท. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมาร่วมประชุม โดยเนื้อหาการประชุมเป็นร่าง TOR จัดหาที่ดิน การนำเสนอแผนการจัดหาที่ดิน รวมทั้งแนวทางในการได้มาที่ดิน ทั้งนี้แนวคิดในการจัดหาที่ดินมาจากมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อปี 2561 โดยคณะกรรมการจะยึดหลักความโปร่งใส และประโยชน์ของสมาชิก วสท. เป็นสำคัญ
10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และคณะกรรมการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และ ดร.การุญ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. ในโอกาสเทศกาลปีใหม่

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และคณะกรรมการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และ ดร.การุญ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. ในโอกาสเทศกาลปีใหม่
10 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นำโดย นายคมสัน วิสาวะโท ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน การมีส่วนช่วยพัฒนาวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิชาชีพวิศวกรรมทั้งต่อสมาคม สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
AFEO Awards and Fellowship 2021
1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award
1.1 Distinguished Honorary Fellow Award

1.2 AFEO Honorary Fellow Award
1. นายกวี อารีกุล
2. นายศุภชัย เอกอุ่น
1.3 AFEO Honorary Member Award
1. นายวิชัย ลักษณากร
2. นายรัตน์ สันตอรรณพ
3. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
4. นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
5. นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
6. ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต
7. ผศ.วงกต วงศ์อภัย
8. ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
9. นายสิทธิโชค เหลาโชติ
ประกาศ ณ ที่ประชุม CAFEO 39
3 ธ.ค. 2564 ประเทศบรูไน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เสียสละทำงานเพื่อ วสท. และสังคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เสียสละทำงานเพื่อ วสท. และสังคมมาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุนกิจกรรมของ วสท. ในปีที่ผ่านมา
17 ธันวาคม 2564