ร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

สนใจร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม


เอกสารประกอบ
เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– ประกาศตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์  

พบกับวารสารวิศวกรรมสาร วิจัยและพัฒนา

วารสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ใน”วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา”วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน,ตุลาคม-ธันวาคม)โดยบทความจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewed)วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1—> https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/announcement/view/577

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD International Conference and Exposition Asia 2019

แนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ทางด้านวิศวกรรม

• งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD International Conference and Exposition Asia 2019
• โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านพลังงานครอบคลุมไปถึง Power Generation (PG ระบบผลิตพลังงาน) Transmission and Distribution (T&D ระบบส่งและจำหน่ายพลังงาน) และ Renewable Energy (RE พลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้งนิทรรศการจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานของประเทศให้ก้าวสู่ระระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม
• วันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค
• จัดโดย IEEE Power & Energy Society (PER)-Thailand Chapter และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) ร่วมกับ IEEE PES (Headquarter, USA)
• ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.ieeegt-d.org

วสท. เข้าพบคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเรียนเชิญท่านร่วมเปิดงานสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2019

คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานคณะกรรมการ, คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร. พิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ นำโดยคุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธานคณะกรรมการฯ

เข้าพบคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเรียนเชิญท่านร่วมเปิดงานสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งหารือด้านงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยรสารสนเทศ

(8 มีนาคม 2562)

แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Standard)
ราคา 250 บาท พิเศษ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลดพิเศษเหลือเพียง 190 บาท!!
– สามารถสั่งทางร้านหนังสือออนไลน์ (ซื้อแบบเป็นรูปเล่มจัดส่งทางไปรษณีย์) ได้ที่คลิก https://eit.or.th/…
– สั่งในรูปแบบ E-Book คลิก https://eitstandard.com/…
– ร้านหนังสือที่อาคารวิศวกรรมสถานฯ รามคำแหง 39 โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 301 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.)

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับใช้เตือนอัคคีภัย กับอาคารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของอาคารที่ใช้เพื่อการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรือวัสดุอันตราย

เนื้อหาในมาตรฐานกล่าวถึงการกำหนดโซน การแบ่งโซนเพื่อค้นหาจุดต้นเพลิงได้รวดเร็ว สามารถหนีไฟได้ทัน การแบ่งประเภทของอาคารเพื่อกำหนดส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารพึงมี อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงและการกำหนดใช้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานถูกต้องเมื่อต้องการใช้งาน

 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช กทม. โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วย คณะทำงานวิศวกรอาสา ร่วมกับสำนักการโยธา กทม., เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร, ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

โดยได้ตรวจสอบโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เกิดเหตุไฟไหม้ และพื้นที่ใกล้เคียง

การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและวางแผนการตัดทำมาตรฐาน คู่มือ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจดทะเบียนจาก สมอ. เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ (SDOs) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานขั้นสูง มีข้อกำหนด และรูปแบบของมาตรฐานตามหลักสากล

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอ-วัน รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี

 ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม ร่วมกับ  ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมี นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนา โรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) และ ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีนายนรินทร์ พุทธนวรัตน์ ผู้อำนวย การฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ให้เกียรติร่วม งาน ณ ห้อง 203 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รวห. กล่าวว่า  กฟผ. มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางในการสร้างคนเก่ง คนดี การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะบุคลากร กฟผ. จะได้รับความรู้จากบุคลากรของ วสท. เพื่อพัฒนาความเป็นคนเก่ง เสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้คน กฟผ. เพื่อนำความสามารถดังกล่าวไปขับเคลื่อนองค์การ และ ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และสร้างมาตรฐานในการทำงานด้านวิศวกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการร่วมมือกันใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม

2.ด้านการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิศวกรรม

3. ด้านการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านงานวิศวกรรม และ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

• คุณระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ
• คุณภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้จัดการสมาคมฯ
• คุณยุทธพล ใจดี ประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อม
• คุณอนันต์ ลีราภิรมย์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณสุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณกริช ชินประสาทศักดิ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณนิภาพรรณ ไชยพันธุ์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รศ.เอนก ศิริพานิชกร รายการ เรื่อง “เครนถล่มไซต์ก่อสร้าง ถนนพระราม 3

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ไปสนทนา 2 รายการ เรื่อง “เครนถล่มไซต์ก่อสร้าง ถนนพระราม 3 “
• Nation TV คมชัดลึก 22.15 -23.00 น
ชมสดที่ลิ้ง https://www.facebook.com/nationtv22live/videos/231430537767022/

สนทนากับ คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล  คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย เรื่อง “บทเรียน ‘เครนถล่ม’ ภัยที่อยู่ใกล้ตัว”

สนทนากับ คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล
คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
เรื่อง “บทเรียน ‘เครนถล่ม’ ภัยที่อยู่ใกล้ตัว”

คลิก https://youtu.be/NMgwPocgIzU