วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทยฯได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม กับ American Society of Civil Engineers (ASCE)

วันนี้เวลา 13.00 น. วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม กับ American Society of Civil Engineers (ASCE) ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรม การเผยแพร่บทความ การส่งเสริมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนของนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากร รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรมให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และนายปิยะ เศรษฐรัตนพงษ์ นายก American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยมีผู้แทนจาก ASCE และคณะกรรมการอำนวยการของ วสท. เข้าร่วมพิธีวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ