วันที่ เรื่อง
03-06-2561 ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
03-13-2561

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยเรื่องการรับรองความรู้ทางด้านใบประกอบวิศวกรรม"

03-19-2561 ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร
03-23-2561 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสังคมและสหประชาชาติ
03-27-2561 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
03-27-2561 ร่วมส่งบทความในงานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. 2561
03-27-2561 ร่วมประกวดโครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน 2561
03-27-2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
08-03-2561 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ สำนักงงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
08-03-2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
11-13-2561 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Project One, Innovative Solution for your SUCCESS
02-21-2562 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD
07-22-2562 ส่งรายชื่อวิศวกร และสถาปนิก ประจำบริษัทห้าง ร้าน ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับกรุงเทพมหานคร
09-13-2562 เทคนิคพิจารณ์ "มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม พ.ศ. 2562"
07-24-2562 กรมโยธาธิการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหม สามารถ Download ได้แล้ว ผ่านทาง www.dpt.go.th
11-28-2562 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นการยกเลิก และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว ต้องเป็นไปตามาตรฐาน
11-28-2562 รายชื่อวิศวกร และสถาปนิก ประจำห้างร้าน ที่ขออนุญาตก่อสร้างสร้างอาคารกับกรุงเทพมหานคร
11-28-2562 ประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
06-09-2564 รายนามการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและรายชื่อสถาปนิก/วิศวกร/ผู้ออกแบบ/ควบคุมงาน (ตามแบบ ข.1)เดือนมีนาคม 2564
11-08-2564 รายงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารและรายชื่อสถาปนิก/วิศวกร/ผู้ออกแบบ/ควบคุมงาน (ตามแบบ ข.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
29-07-2565 ขอส่งรายชื่อวิศวกร และสถาปนิก ประจำบริษัท ห้าง ร้าน ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับกรุงเทพมหานครจาก สำนักการโยธา
29-07-2565 รายชื่อวิศวกร และสถาปนิก ประจำบริษัท ห้าง ร้าน ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับกรุงเทพมหานคร จากสำนักการโยธา เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565