วัตถุประสงค์ วสท.

1. เป็นเวทีถ่ายทอดผลงานประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพระดับสากล
2. ส่งเสริมสิทธิ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงการไม่กระทำทุจริตผิดกฎหมายใด ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และสังคม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีในวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิก และสังคม
3. จัดทำ รับรอง และเผยแพร่มาตรฐานด้านวิศวกรรม
4. ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มทักษะสมาชิก ของ วสท. ด้านวิชาชีพวิศวกรรมให้ก้าวหน้า ทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายใน และต่างประเทศ
5. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก
6. เสนอแนะข้อคิดเห็น ทิศทางวิศวกรรมที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมให้ดำเนินงานการวิชาชีพวิศวกรรมต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม