ปรัชญา – วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

(จัดทำครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544)

ปรัชญา ( Philosophy)

 1. ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม
  Practicing the profession conscientiously
 2. สร้างสรรค์งานวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพ
  Creating quality engineering works
 3. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
  Utilizing resources most effectively
 4. ตระหนักว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคม
  Realizing social responsibility

วิสัยทัศน์  (VISION)

เป็นศูนย์กลางด้านวิชาชีพ และวิชาการ ตลอดจนชี้นำด้านวิศวกรรมแก่สังคม
To be the professional and academic center in engineering as well as to offer
Engineering guidance to society

พันธกิจ  (Mission)

Mission 1 : เป็นศูนย์กลาง และแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมแก่วิศวกร และประชาชนทั่วไป
To become a center and dissemination source of engineering knowledge for engineers and the general public

Mission 2 : พัฒนาวิศวกรไทย ให้มีศักยภาพเพื่อแข่งขันได้ในระดับโลก
To develop Thai engineers’ potential for competitiveness in the world arena

Mission 3 : จัดทำมาตรฐานทางวิชาชีพเพื่ออ้างอิง
To set up codes of professional practice for reference

Mission 4 : ศึกษา ติดตาม และชี้นำโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
To study, monitor and provide guidance for major projects that affect the public

Mission 5 : พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
To continually develop the organization for efficient operation