เกี่ยวกับ วสท.

วัตถุประสงค์ วสท.

1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ
5. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติ
6. ส่งเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรู้แก่สมาชิกและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ
7. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการกำหนดจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบร้อยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
8. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก

“จรรยาบรรณวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
“แผ่นพับแนะนำ วสท. ฉบับภาษาอังกฤษ”