AFEO

ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO)

Image

สมาพันธ์วิศวกรอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541
AFEO ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวิศวกรภายในเขตการค้าเสรีอาเซียนเช่น AFTA พร้อมกับการจัดตั้งองค์กรวิศวกรแห่งอาเซียน หรือ AER ให้สอดคล้องกับเขตการค้าเสรีภายในอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกาภิวัฒน์ภายใต้การริเริ่มขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยจัดกิจกรรมประชุมร่วมกันทุก ๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง คือช่วงกลางปี 1 ครั้ง(AFEO Midterm Meeting) และช่วงประชุมใหญ่ปลายปี 1 ครั้ง (Conference of the ASEAN Federation of Engineering  Organizations: CAFEO)
AFEO ได้เริ่มมีการจัดทำมาตรฐานวิศวกรรมอาเซียนร่วมกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องการตรวจสอบและติดตั้งทางไฟฟ้าในอาคาร หม้อน้ำ และอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ AFEO ยังจัดให้มีการมอบรางวัล AFEO ให้กับวิศวกร หรือหน่วยงาน ที่ทำคุณประโยชน์ด้านวิศวกรรมของแต่ละประเทศมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ปัจจุบัน AFEO ดำเนินการโดยผ่านกลุ่มคณะทำงาน (Working Group) ต่าง ๆ ดังนี้

 1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)  - ประเทศบรูไน (PUJA) เป็นประธาน
 2. ด้านพลังงาน (Energy Work Group)– ประเทศมาเลเซีย (IEM) เป็นประธาน
 3. การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (Education and Training of Capacity Building Work Group) - ประเทศสิงคโปร์ (IES) เป็นประธาน
 4. การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติและการจัดการ (Disaster Preparedness, Mitigation and Management Work Group) – ประเทศไทย (EIT) เป็นประธาน
 5. การขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistic Work Group) – ประเทศไทย (EIT) เป็นประธาน
 6. การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities  Work Group) – ประเทศสิงคโปร์ (IES) เป็นประธาน
 7. คณะกรรมการชั่วคราวด้านการเคลื่อนย้ายของวิศวกร Forum (Adhoc Committee on Mobility of Engineers Forum) -  ประเทศฟิลิปปินส์ (PTC) เป็นประธาน
 8. การประชุมองค์กรวิศวกรแห่งอาเซียน (AER Meeting) – กรรมการต่างประเทศ ประธานกลุ่มคือประเทศเจ้าภาพการจัดงานของแต่ละปี แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้
  1. ผู้ตรวจสอบวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งอาเซียน (ASEAN Engineering Inspector in Electrical, AEI EI) - ประเทศมาเลเซีย (IEM) เป็นประธาน
  2. ผู้ตรวจสอบวิศวกรรมหม้อน้ำแห่งอาเซียน (ASEAN Engineering Inspector in Boiler, AEI Boiler) – ประเทศฟิลิปปินส์ (PTC) เป็นประธาน
  3. ผู้ตรวจสอบวิศวกรรมอาคารแห่งอาเซียน (ASEAN Engineering Inspector in Building, AEI Building) - ประเทศไทย (EIT) เป็นประธาน
 9. การประชุมเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลวิศวกรแห่งอาเซียน (Awards Meeting)– กรรมการต่างประเทศ ประธานกลุ่มคือประเทศเจ้าภาพการจัดงานของแต่ละปี
 10. กรรมการยุววิศวกรแห่งอาเซียน (YEAFEO) ประธานกลุ่มคือประเทศเจ้าภาพการจัด CAFEO ของแต่ละปี
 11. กรรมการวิศวกรหญิงแห่งอาเซียน (WE-AFEO) ประธานกลุ่มคือประเทศเจ้าภาพการจัด CAFEO ของแต่ละปี
 12. การประชุมสมาพันธ์สถาบันวิศวกรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Federation of Engineering Institutions of Asia and the Pacific, FEIAP Meeting) เป็นการร่วมงานกับกลุ่มประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในอาเซียน
 13. การประชุมคณะกรรมการบริหาร (AFEO Governing Board Meeting) เป็นการประชุมสำหรับผู้นำของแต่ละประเทศร่วมกัน

สมาพันธ์วิศวกรอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่วิศวกรในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาประเทศ และภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

The ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) is a non-governmental organization. An affiliated to the ASEAN Secretariat Members of the AFEO is Engineering Institution and Union of countries in ASEAN. The Objectives of AFEO include: promotion of goodwill and mutual understanding, cooperation and exchange of ideas and experiences in the fields of education, science, engineering, technology, environment, human resource, training and registration of professional engineers as well as to strengthen unity and establish engineering standards in ASEAN countries.
AFEO Member Organizations
The ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) is formed by 10 ASEAN member

 

organizations. 
http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/PUJA-294x300.gif    Pertubuhan Ukur Jurutera & Arkitek, Brunei (PUJA)


http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/BEC-300x275.png    Board of Engineers Cambodia (BEC)


  http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/PII-203x300.png          Persatuan Insinyur Indonesia (PII)


 http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/LUSEA.jpg      Lao Union of Science and Engineering Associations (LUSEA)


 http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/IEM-300x261.jpg        The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)

http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/12/mes-logo.gif        Myanmar Engineering Society (MES)


 http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/PTC-237x300.jpg          The Philippine Technological Council (PTC)

 

http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/IES-300x300.jpg      The Institution of Engineers Singapore (IES)


http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/EIT.jpg      The Engineering Institute of Thailand (EIT)

http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/06/VUSTA-274x300.jpg    Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA)

There are 15 working groups as follows:
AFEO Working Group

 1. Environmental Engineering  - (PUJA Chairman of section)
 2. Energy Work Group – (IEM Chairman of section)
 3. Education and Training of Capacity Building Work Group – (IES Chairman of section)
 4. Disaster Preparedness, Mitigation and Management Work Group – (EIT Chairman of section)
 5. Transportation and Logistic Work Group – (EIT Chairman of section)
 6. Sustainable Cities  Work Group – (IES Chairman of section)
 7. Adhoc Committee on Mobility of Engineers Forum
 8. YEAFEO - Young Engineer of AFEO
 9. WE-AFEO – Woman Engineer of AFEO
 10. Awards Meeting
 11. AER Meeting

        - ASEAN Engineering Inspector in Electrical (AEI Electrical)
       - ASEAN Engineering Inspector in Boiler (AEI Boiler)
       - ASEAN Engineering Inspector in Building (AEI Building)

 1. FEIAP Meeting
 2. AFEO Governing Board Meeting