คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังการบรรยายแผนพัฒนาโครงการการจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ณ กรมชลประทาน

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ประธานฯ นำคณะกรรมการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังการบรรยายแผนพัฒนาโครงการการจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ณ กรมชลประทาน โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้เกียรติต้อนรับและร่วมหารือกับคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ให้เกียรติบรรยายสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของประเทศ และ ดร.ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา บรรยายแผนการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง และจัดการประชุมคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส ครั้งที่ 7/2566 เพื่อหารือเรื่องการให้การสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแก่ภาครัฐ
วันที่ 10 ตุลาคม 2566