อบรมออนไลน์เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)”

อบรมออนไลน์เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” โดยมีเนื้อหา ดังนี้
– หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method
– การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง
– การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด
– การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด
– การออกแบบคาน-เสา (Beam-Column)
– การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง
– การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง
– การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)
– การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)
วิทยากร ได้แก่
1. รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.
2. ศ.ปิยะ โชติไกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6-7 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training