80 ปี ร่วมสืบสานจากตำนาน “นายช่าง” สู่ “ผู้สร้าง”

80 ปี ร่วมสืบสานจากตำนาน “นายช่าง” สู่ “ผู้สร้าง”
เป็น 80 ปี แห่งความภาคภูมิใจของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ทำงานด้านวิศวกรรมเพื่อสังคม และประเทศชาติ
งานฉลองครบรอบ 80 ปี ในการก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากอดีตนายกทั้ง 8 ท่าน ร่วมกล่าวอวยพร โดย รศ.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (คนปัจจุบัน) มอบองค์พระวิษณุกรรมเป็นที่ระลึก
30 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

https://www.facebook.com/MaiFindpix