วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกรับทราบ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.