วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าร่วมประชุม AFEO Board Midterm Meeting ครั้งที่ 19 ผ่านระบบ Zoom Online Conference

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และคณะกรรมการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม AFEO Board Midterm Meeting ครั้งที่ 19 ผ่านระบบ Zoom Online Conference โดยมีการแลกเปลี่ยน ด้านความรู้ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ได้แก่
– Environmental Engineering, Energy, Education and Training of Capacity Building
– Disaster Preparedness, Mitigation and Management, Transportation and Logistic,
– Sustainable Cities, Adhoc Committee on Mobility of Engineers Forum

และความร่วมมือเรื่องการทำมาตรฐานกลางสำหรับอาเซียน (ASEAN Engineering Inspector: AEI) เกี่ยวกับ การติดตั้งทางไฟฟ้า (AEI Electrical) การตรวจสอบหม้อน้ำ (AEI Boiler) การตรวจสอบอาคาร (AEI Building) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วม ดังนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ

27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.