4 พ.ย. 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ,สภาวิศวกรโยธาธิการจังหวัด และสำนักผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารบ้านเรือนประชาชน เพื่อประเมินความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

4 พ.ย. 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ,สภาวิศวกรโยธาธิการจังหวัด และสำนักผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารบ้านเรือนประชาชน เพื่อประเมินความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น