3-6 เมษายน 2566 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมและดูงานศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์

3-6 เมษายน 2566 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมและดูงานศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์
และในวันสุดท้ายของโครงการนี้ได้ร่วมประชุมกับ # SCDF Singapore Civil Defence Force ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเมืองได้ครบทุกด้าน ออกกฎหมาย ควบคุมการปฏิบัติ กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในอาคาร กำกับดูแลเรื่องการทดสอบวัสดุ ขึ้นทะเบียน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้ตรวจสอบ ทุกขั้นตอน รวมไปถึงการบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ชัดเจนโปร่งใส ทำให้เกิดการพัฒนาระบบวิศวกรรม พัฒนาอาคารในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย … Smart City พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมของเมือง การจัดการด้านต่าง ๆ ของเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเหมาะสม ทำให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัด..
และได้รับฟังในเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานพยาบาล …สิงคโปร์ประยุกต์ใช้มาตรฐานเข้ามาเป็นข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างเหมาะสม.. ต้องกลับมาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบความปลอดภัยอาคารโรงพยาบาลประเทศไทยต่อไป
#ขอขอบคุณทีมงาน TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd)
บริษัทเซ็คคอม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
ที่ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว