3 เมษายน 2566 วันแรกในการศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd) และประชุมกับ SCDF (Singapore Civil Defence Force – Fire Safety Department) ณ ประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมของคณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย

3 เมษายน 2566
วันแรกในการศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd) และประชุมกับ SCDF (Singapore Civil Defence Force – Fire Safety Department) ณ ประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมของคณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย วัตถุประสง์ในการมาชมศูนย์ทดสอบนี้ ก็เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำมาตรฐานการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างอาคาร เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับอาคารในประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ได้ก่อตั้งยาวนานถึงแปดสิบปี โดยวิศวกรจิตอาสาจากทั่วประเทศมาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เช่น จัดทำมาตรฐานวิศวกรรม , อบรมสัมมนา ,เผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและมาตรฐานวิศวกรรม, สนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ ทั้งการตรวจสอบ การให้คำปรึกษาในกรณีอาคารเกิดการวิบัติหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือแม้แต่ภัยพิบัติอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ,เป็นคณะทำงานในการพัฒนากฎหมายควบคุมอาคาร รวมถึงการให้บริการประชาชนในการตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรม และมีภารกิจอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ “วิศวกรรมสถานเป็นที่พึ่งของสังคม ”