พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี (สอบได้ลำดับที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จำนวน 48 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 คน
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

คณะกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13

คณะกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 เรื่องการพิจารณาเนื้อหามาตรฐานฯ
25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม วสท. และผ่านระบบออนไลน์

On December 22, 2023, a notable event marked the collaboration between two esteemed institutions. Representatives from the Engineering Institute of Thailand (EIT) and the Korea Institute of Intelligent Transport Systems (KITS) gathered for a significant occasion.

On December 22, 2023, a notable event marked the collaboration between two esteemed institutions. Representatives from the Engineering Institute of Thailand (EIT) and the Korea Institute of Intelligent Transport Systems (KITS) gathered for a significant occasion. The meeting was graced by prominent figures including Assoc.Prof.Dr.Smith Songpiriyakij, Lt.Col.Dr.Tongkarn Kaewchalermtong, Mr.Ditsapol Padungkul from EIT and Prof.Dr.Janwoo KWON and Prof.Dr.Iljoon CHANG from KITS, along with their counterparts from KITS. The highlight of the event was the signing of a Memorandum of Understanding, a step towards a shared goal of advancing technology and human resource development in Intelligent Transport Systems (ITS). This ceremony, led by Assoc.Prof.Dr.Watcharin Gasaluck from EIT and Prof.Dr.Doohee NAM from KITS, signified the beginning of a promising partnership focused on technology exchange and collaborative growth in ITS at Shangri-La Bangkok.

อบรมเรื่อง “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2566” (มาตรฐาน การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษา ฉบับใหม่ล่าสุด)

อบรมเรื่อง “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2566” (มาตรฐาน การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษา ฉบับใหม่ล่าสุด)
ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่าหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง กฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ การออกแบบ การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผลให้มาตรฐานดังกล่าวมีสภาพบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การออกแบบ ติดตั้ง ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การอบรมนี้ผู้อบรมจะได้ทราบรายละเอียด ขอบเขต คำนิยาม มาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกและภายใน มาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุและมิติ มาตรการป้องกันการบาดเจ็บต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว ตลอดจนการบำรุงรักษาและการตรวจพินิจระบบป้องกันฟ้าผ่า ในรูปแบบของการบรรยายถ่ายทอดความรู้และแสดงตัวอย่างการออกแบบตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดียิ่ง
วิทยากร ได้แก่
– ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวรกรรมไฟฟ้า วสท.
– นายเอกชัย ประสงค์ คณะกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า วสท./ กรมโยธาธิการและผังเมือง
– นายกอบกิจ สดวกการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– นายสุรชัย พรมมีพันธ์ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– คุณสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์ คณะกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า วสท. / บริษัท อี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
21-22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

อบรมออนไลน์เรื่อง “การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM รุ่นที่ 2”

อบรมออนไลน์เรื่อง “การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM รุ่นที่ 2”
– ปูพื้นฐานการใช้โปรแกรม sketchup ในการขึ้นโมเดล 3 มิติ / set form boq
– การโมเดลงานโครงสร้าง (Part1) พร้อมถอดปริมาณวัสดุและจัดทำ BOQ. งานโครงสร้าง
– การโมเดลงานสถาปัตย์พร้อมถอดปริมาณวัสดุและจัดทำ BOQ. งานสถาปัตย์
– การโมเดลงานระบบประปา พร้อมถอดปริมาณวัสดุและจัดทำ BOQ. งานระบบประปา
– การโมเดลงานระบบไฟฟ้าพร้อม ถอดปริมาณวัสดุและจัดทำ BOQ. งานระบบไฟฟ้า
วิทยากรโดย นายโสภณ มุสิกะสังข์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสท์ไนน์ จำกัด/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท C5 SYNERGY จำกัด
จัดโดย สถาบัน BIM ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
19-21 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 พร้อมบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ข้อมูล และหารือด้านการพัฒนาการทำงานในระบบดิจิทัลขององค์กร

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และนายทรงพล ยมนาค ที่ปรึกษาสถาบันฯ เข้าพบนายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 พร้อมบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ข้อมูล และหารือด้านการพัฒนาการทำงานในระบบดิจิทัลขององค์กร ในการบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากร และอื่น ๆ ในการดำเนินงานด้วย BIM ให้เกิดประสิทธิภาพ และการบวนการทำงานร่วมกันบนข้อมูลเดียวกันตลอดทั้งโครงการได้
21 ธันวาคม 2566 ณ กรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และผู้แทนหน่วยดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Building Life Cycle Services ของ TÜV SÜD (Thailand) Limited

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และผู้แทนหน่วยดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Building Life Cycle Services ของ TÜV SÜD (Thailand) Limited เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Principle of fire testing และห้องปฎิบัติการในส่วน Reaction to fire testing พร้อมชมการสาธิตการทดสอบวัสดุไม่ติดไฟ ตามมาตรฐาน ISO 1182 และชมการทดสอบประตูทนไฟตามมาตรฐาน EN 1634
#วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย #วสท.
#FireAndLifeSafetyEngineer
20 ธันวาคม 2566 ณ TÜV SÜD (Thailand) Limited

 

ประชุมคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 9/2566

ประชุมคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 9/2566 นำโดย ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ประธานฯ มีวาระเรื่องกิจกรรม “จิบชา ถกสามก๊ก” การจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา การศึกษาดูงานในประเทศลาว ฯลฯ
20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท.

 

บรรยายพิเศษเรื่อง “Roles of pile load tests in rational design of pile foundations” วิทยากรโดย Prof. Tatsunori Matsumoto และศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ Pile load test ณ สถานที่จริง STS Construction Site

บรรยายพิเศษเรื่อง “Roles of pile load tests in rational design of pile foundations” วิทยากรโดย Prof. Tatsunori Matsumoto
และศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ Pile load test ณ สถานที่จริง STS Construction Site
จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย STS Group, Jibanshikenjo Co., Ltd.
19 ธันวาคม 2566

คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประชุมสรุปผลการเข้าตรวจสอบอาคารโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) จังหวัดนนทบุรี

คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย นายสมเกียรติ ชูแสงสุข ประธานฯ และนายเอกณรงค์ ปรีวิลัย CSC Associate Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประชุมสรุปผลการเข้าตรวจสอบอาคารโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิรัตน์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบฯ และรับรายงานดังกล่าว
โดยโครงการนี้ คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดทำร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (CPAC GREEN Solution)
19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.