คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชม และศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัย ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถ EV ที่ทันสมัย ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชม และศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในอาเชียน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถ EV ที่ทันสมัย ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด และหารือความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ สำหรับวิศวกรในเครือข่ายต่อไป
14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรวบรวมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
โดยมีหน่วยงานร่วมเสวนา ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย มีผู้ร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 450 คน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาที่นี่ https://drive.google.com/…/1NlzTENj5B5DbQMmfy0ui7sNjAFQ…
14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำวิศวกรเข้าศึกษาดูงาน “โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำวิศวกรเข้าศึกษาดูงาน “โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน” โดยปัจจุบันเองสังคมไทยเริ่มนิยมเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และในการขับเคลื่อน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้พวกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับวิศวกรที่ได้มาศึกษาและเรียนรู้งานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
13 กันยายน 2566 ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors) วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(PSM External Auditors) ตามข้อบังคับ คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
วิทยากร ได้แก่ นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร นายพนม บุญมาก และนายเฉลิม จันทวงศ์
วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน”

ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 14 กันยายน 2566 และเรื่องการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร วสท.

 

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Nova Build Expo 2023 งานจัดวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Nova Build Expo 2023
โดยร่วมออกบูธ Engineering Expert ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และจำหน่ายหนังสือมาตรฐานต่าง ๆ ที่ บูธ 08
งานจัดวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

การสัมมนาฟรี “กฎหมายใหม่ ความปลอดภัยอาคารโรงแรม” ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 11 กันยายน 2566

การสัมมนาฟรี “กฎหมายใหม่ ความปลอดภัยอาคารโรงแรม” ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้บังคับ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
มีผู้ร่วมเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 660 คน
11 กันยายน 2566
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” วันที่ 9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” โดยวิทยากร นายจุมพล เกียรติสุวรรณ์ ผู้อบรมจะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องการบริหารและการจัดการ เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ และได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดยมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามข่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตวัฒนา โดยนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. เป็นผู้แทนเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบดรัมสลิงของชุดตั้งบูม/นอนบูม (Luffing Unit) หมุนฟรีโดยมอเตอร์ยังเบรกอยู่ คาดว่าเฟืองในห้องเกียร์รูด หรือเพลาสไปน์รูด หรือเพลามอเตอร์ขาด อีกทั้งยังพบว่าชุดเบรคเซฟตี้ (Secondary Brake) ไม่มี จึงทำให้แขนหน้าของเครนไหลลงมาข้างล่างอย่างอิสระ จนทำให้ลวดสลิงต๋งบูม (Service rope) ขาด แต่ลวดสลิงตั้งบูม/นอนบูม (Luffing rope) ไม่ได้ขาดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ วสท. อยากให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องจักร หมั่นทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะก่อนนำมาติดตั้งใช้งานควรปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
11 กันยายน 2566

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ MOU ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ MOU ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม