คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชม และศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัย ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถ EV ที่ทันสมัย ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชม และศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในอาเชียน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถ EV ที่ทันสมัย ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด และหารือความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ สำหรับวิศวกรในเครือข่ายต่อไป
14 กันยายน 2566

Hotel Chatbots: Your New Best Friends for Creating a Great Customer Experience

Hotel Chatbots: Everything You Need to Know

chatbots hotel

By responding to customer queries, hotel chatbots can reduce the cost of guest engagement, increase hotel reservations and enhance the customer experience. Every year, businesses receive billions of customer requests which cost trillions of dollars to service. However, using chatbots, your business can reduce these costs by up to 30%. By automating customer service processes, hotels can focus on more critical tasks, decreasing overall expenses. Chatbots can boost your upselling potential by providing a personalized guest experience.

chatbots hotel

Furthermore, using chatbots as first-level customer support, requests can be filtered before reaching you, saving you time and providing prompt assistance to hotel guests. This way, this virtual assistant can effectively reduce the need for a large human support team, significantly saving staffing costs while maintaining high-quality service. The availability of round-the-clock support via travel chatbots is essential for travel businesses.

Personalized services

Up next, here’s everything you need to know about smart hotels and how they’re revolutionizing the hospitality industry. For now, though, if you haven’t already begun experimenting with chatbot functionality for your hotel, it may be time. Those that look pretty, like the r1, the Pin or Meta’s Ray-Bans, seem to be peripherals more akin to AirPods than the iPhone. Independently useful ones like the Vision Pro or the Quest are dorkier than Google Glass, and much clunkier.

Chatbots are automated computer programs that use artificial intelligence to respond instantly to routine inquiries and tasks, making them available 24/7 and ensuring consistency in responses. They are highly scalable and efficient in handling a large volume of requests. Despite the clear advantages of chatbot technology, it’s essential for hoteliers to fully grasp their significance. Hotel chatbots can also refer to stored chat transcripts to sneak peek into past customer preferences to offer personalized services. These chatbots also leverage the power of social proof by showing guests the reviews and ratings of other guests who have purchased the upgrades and upsells.

Efficiency

It should be noted that HiJiffy’s technology allows for a simple configuration process once the chatbot has been previously trained with the typical problems that most hotels face. Provide a simple yet sophisticated solution to enhance the guest’s journey. Personalise the image of your Booking Assistant to fit your guidelines and provide a seamless brand experience. We take care of your setup and deliver a ready-to-use solution from day one. Moreover, our user-friendly back office is designed for you to navigate easily through your communication with your guest in your most preferred language. Satisfaction surveys delivered via a chatbot have better response rates than those delivered via email.

We asked ChatGPT and Google’s Bard to plan a variety of holidays – here are the results – Daily Mail

We asked ChatGPT and Google’s Bard to plan a variety of holidays – here are the results.

Posted: Wed, 05 Apr 2023 07:00:00 GMT [source]

Chatbots can help guests discover hidden gems and create memorable moments during their stay by offering personalised recommendations. Chatbots can integrate with existing hotel systems, such as property management or booking platforms, seamlessly exchanging information and ensuring a cohesive guest experience. This automation reduces the risk of errors and improves operational efficiency, ultimately leading to cost savings for the hotel. If you’re in the hospitality industry, it’s time to start thinking about how you can use artificial intelligence (AI) and Hotel chatbots to improve your guest service and your bottom line. On this page, you will learn important information about the use of chatbot in hospitality industry.

Chatbots help hotels stay competitive in the age of Airbnb

These chatbots are pre-trained on billions of data points, allowing them to understand customer intent, sentiment, and language. They gather essential customer information upfront, allowing agents to address more complex issues. The unified Agent Workspace includes live agents, chat, and self-service options, making omnichannel customer service easy without app-switching. Beyond their involvement in guest interactions, chatbots serve as valuable sources of data and insights for hotels.

chatbots hotel

This article will explore hotel chatbots, explore their benefits and examine successful case studies. We will also address the challenges hotels may face when implementing chatbots and discuss the exciting future of this technology. chatbots hotel One of the primary benefits of hotel chatbots is their ability to enhance customer service. Chatbots provide round-the-clock assistance, ensuring that guests’ queries are addressed promptly, regardless of the time of day.

Such language barriers can open up the door for miscommunication, and leave your international guests feeling awkward. After all, mutual comprehension is the foundation for a pleasant and collaborative experience. Luckily, hotel chatbots can help you translate and can even be programmed to speak several different languages. Checking in can turn into a long process, and if it does, it can start a stay off on the wrong foot. With hotel chatbots, there’s room for the process to become much easier by leaving people free to check in digitally and just pick up the keys. This isn’t a widespread use for chatbots currently, but properties that are able to crack that code will inevitably be one step ahead.

chatbots hotel

In September techies got excited about a new pair of smart glasses made by Meta, Facebook’s parent company, and Ray-Ban, an eyewear brand. The spectacles are controlled by voice and can play music, send texts and film everything you see. Two months later Humane, a startup founded by former Apple executives, launched the Pin, a brooch with which users interact by talking and gesticulating.

Case Studies of Successful Hotel Chatbot Implementations

Marriott International has also embraced the power of chatbots by implementing ChatGPT. Marriott’s ChatGPT is an AI-powered virtual assistant that assists guests in making reservations, answering questions, and even providing information about COVID-19 protocols. Imagine a guest arriving at a hotel late at night, exhausted from a long journey. Instead of waiting until morning to answer their questions, they can interact with a chatbot and receive immediate assistance.

  • Chatbots help hotels increase direct booking and avoid online travel agency commisons.
  • AI Hotel chatbots are able to understand natural language, so they can respond in a conversational way that’s not only accurate but also engaging.
  • Reducing repetitive tasks and improving efficiency are also some of the many benefits of check-in automation.
  • Promotional videos depict people using the Vision Pro to watch films, work or talk to friends.

This not only caters to guests’ individual needs but also contributes to a more memorable and tailored experience. This capability breaks down barriers, offering personalized help to a diverse client base. The tools also play a key role in providing streamlined, contactless services that travelers prefer for check-in 53.6% and check-out 49.1%. The data highlights the value of AI assistants in modernizing guest communication channels.

The emergence of chatbots in the hospitality industry has heralded a new era of guest interactions. Initially, simple chatbots were employed to answer frequently asked questions, provide basic information about the hotel, or assist with room bookings. However, with technological advancements, chatbots have become more sophisticated and capable of handling complex tasks. In the hospitality industry context, a chatbot is an AI-powered software application that interacts with guests via messaging platforms or websites. It uses predefined rules or machine learning algorithms to understand and respond to guest queries, providing a seamless and personalized experience. You might have trouble setting up a chatbot for your hotel because it might disrupt your focus on the business.

Though many chatbots are available on the market, we’ve provided you with the 3 best hotel chatbots to ease your hunt. Analyze your business requirements and choose the hotel chatbot that best fits your needs. By initiating surveys and promptly addressing concerns, hotels can continuously improve their services. This two-way communication fosters a sense of transparency and responsiveness, strengthening the hotel-guest relationship. Asksuite serves as a chatbot solution designed specifically for the hotel industry. This platform optimizes guest communication through various channels, providing hotels with an efficient virtual assistant.

chatbots hotel

Salesforce is the CRM market leader and Salesforce Contact Genie enables multi-channel live chat supported by AI-driven assistants. Salesforce Contact Center enables workflow automation for many branches of the CRM and especially for the customer service operations by leveraging chatbot and conversational AI technologies. A well-built hotel chatbot can take requests like a seasoned guest services manager. They can be integrated with internal systems to automate room service requests, wake up calls, and more. In a world where over 60% of leisure travelers now prefer Airbnb to hotels, hotels need to find ways to stay competitive.

How is AI changing customer experience? – Hotelier India

How is AI changing customer experience?.

Posted: Sun, 30 Apr 2023 07:00:00 GMT [source]

The chatbot can handle repetitive inquiries, qualify leads, provide price quotes, and compare rates from multiple channels. Hotel chatbots can also guide guests, providing valuable and relevant information about the destination. These chatbots can offer suggestions and recommendations for places to visit, things to do, events to attend, and restaurants to try. Hotel chatbots can provide directions, maps, weather updates, and information on public transportation. Hotel chatbots can integrate with various booking platforms and payment methods, making the reservation process seamless and secure. Moreover, these chatbots can send confirmation and reminder messages to guests, allowing them to modify or cancel their bookings if needed.

  • These chatbots can respond to common and frequently asked questions, such as the hotel’s policies, facilities, services, and amenities.
  • They can also provide text-to-speech support or alternative means of communication for people with disabilities or those who require particular accommodations.
  • This data can be used to refine marketing strategies, optimize service offerings, and enhance overall operational efficiency.
  • Hotel chatbots are best at providing customer service to guests, answering their questions, and resolving their issues.
  • This approach results in real-time communication between website visitors and your business, building trust in your brand.

In a world that can not wait, hotel chatbots have become hoteliers’ best allies in providing excellent guest experiences while generating bookings and additional revenue. They are also a great resource to streamline processes and a valuable solution for the ever-going staffing crisis in the hospitality industry. The hotel industry is evolving, and chatbots are at the forefront of this transformation. Chatbots have become an integral part of the hotel industry, reshaping the way hotels engage with their guests.

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรวบรวมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
โดยมีหน่วยงานร่วมเสวนา ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย มีผู้ร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 450 คน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาที่นี่ https://drive.google.com/…/1NlzTENj5B5DbQMmfy0ui7sNjAFQ…
14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำวิศวกรเข้าศึกษาดูงาน “โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำวิศวกรเข้าศึกษาดูงาน “โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน” โดยปัจจุบันเองสังคมไทยเริ่มนิยมเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และในการขับเคลื่อน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้พวกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับวิศวกรที่ได้มาศึกษาและเรียนรู้งานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
13 กันยายน 2566 ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors) วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(PSM External Auditors) ตามข้อบังคับ คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
วิทยากร ได้แก่ นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร นายพนม บุญมาก และนายเฉลิม จันทวงศ์
วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน”

ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 14 กันยายน 2566 และเรื่องการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร วสท.

 

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Nova Build Expo 2023 งานจัดวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Nova Build Expo 2023
โดยร่วมออกบูธ Engineering Expert ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และจำหน่ายหนังสือมาตรฐานต่าง ๆ ที่ บูธ 08
งานจัดวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

การสัมมนาฟรี “กฎหมายใหม่ ความปลอดภัยอาคารโรงแรม” ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 11 กันยายน 2566

การสัมมนาฟรี “กฎหมายใหม่ ความปลอดภัยอาคารโรงแรม” ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้บังคับ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
มีผู้ร่วมเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 660 คน
11 กันยายน 2566
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” วันที่ 9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” โดยวิทยากร นายจุมพล เกียรติสุวรรณ์ ผู้อบรมจะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องการบริหารและการจัดการ เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ และได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดยมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามข่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตวัฒนา โดยนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. เป็นผู้แทนเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบดรัมสลิงของชุดตั้งบูม/นอนบูม (Luffing Unit) หมุนฟรีโดยมอเตอร์ยังเบรกอยู่ คาดว่าเฟืองในห้องเกียร์รูด หรือเพลาสไปน์รูด หรือเพลามอเตอร์ขาด อีกทั้งยังพบว่าชุดเบรคเซฟตี้ (Secondary Brake) ไม่มี จึงทำให้แขนหน้าของเครนไหลลงมาข้างล่างอย่างอิสระ จนทำให้ลวดสลิงต๋งบูม (Service rope) ขาด แต่ลวดสลิงตั้งบูม/นอนบูม (Luffing rope) ไม่ได้ขาดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ วสท. อยากให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องจักร หมั่นทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะก่อนนำมาติดตั้งใช้งานควรปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
11 กันยายน 2566