บรรยากาศการอบรม “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุม และวาล์วสัญญาณเตือนภัย รุ่นที่ 15”

บรรยากาศการอบรม “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ”
หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุม และวาล์วสัญญาณเตือนภัย รุ่นที่ 15”
ผู้อบรมได้ตรวจสอบ ทดสอบระบบ กับอุปกรณ์จริง เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
– ภาคทฤษฎี (มาตรฐาน)
1. ความรู้พื้นฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
2. หลักการทำงาน และส่วนประกอบของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
– ภาคปฏิบัติ
หลักการทำงาน และการรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และแก้ไขปัญหาจากชุดระบบวาล์วควบคุม และวาล์วสัญญาณเตือนภัยได้ด้วยตนเอง
25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องศูนย์ทดสอบ และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.
———
รุ่นต่อไป รุ่นที่ 16 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfI35sU0ICZUo…/viewform

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน ภารกิจซ่อม สร้างเรือ ณ กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน ภารกิจซ่อม สร้างเรือ ณ กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการอาวุโสได้สักการะพระราชานุสาวรีย์ พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี วิทยา พันธุ์โภคา รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของกรมอู่ทหารเรือ
และนำคณะชมเรือฟริเกต และเรือชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศร และรับฟังบรรยายภารกิจ ประวัติและลักษณะจำเพาะของเรือ
พร้อมเยี่ยมชมส่วนสำคัญต่าง ๆ ภายในเรือ ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
รับฟังบรรยายเกี่ยวกับชนิดของเต่าทะเล และการดำเนินงานอนุรักษ์เต่าทะเล พร้อมเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงเต่าที่นำมาอนุบาลแยกตามช่วงอายุ เพื่อนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ พลเรือเอกพจนา เผือกผ่อง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิศวกรอาวุโสเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การอนุเคราะห์ แนะนำข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่คณะตลอดการเดินทาง
22-23 สิงหาคม 2566

พิธีเปิดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 2

พิธีเปิดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 2 โดยนางสาวสุชิรา นวลกำแหง ประธาน และคณะกรรมการฯ มีสถานที่ตั้ง ณ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครื่องมือตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย” ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนับสนุนโดย บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด (STS )
22 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2566
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
*************

 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 (24-26 สิงหาคม 2566) โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.6 ขึ้นไป
วันนี้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวประวัติกองทุนฯ
นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. บรรยายเรื่อง “วสท. คือใคร ให้อะไรแก่เราบ้าง”
นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วสท. และนายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. บรรยายเรื่อง “เส้นทางวิชาชีพวิศวกรไทย จบแล้วอยากทำอะไร” แก่นักศึกษาจำนวน 49 คน
24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

 

บรรยากาศการอบรม “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา รุ่นที่ 3”

บรรยากาศการอบรม “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา รุ่นที่ 3”
– กฎหมายทึ่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง
– การเขียน TOR ในการจ้างงาน
– กรณีศึกษา TOR ที่ดี
24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจหลักสูตรอบรมอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 5/ 2566

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 5/ 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 – 19.30 น. Online ผ่านระบบ Zoom นำโดยนายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการฯ
โดยมีรายละเอียดการประชุมเบื้องต้นดังนี้
1. มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ. 2566 มีการร่างฯ และจัดทำเรียบร้อยแล้วรอดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป
2. จัดดูงานลิฟต์และบันไดเลื่อนที่ตึก AIA East Gateway วันที่ 30 สิงหาคม 2566
3. ส่งหัวข้อสัมมนา/เสวนา ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 มี 10 เรื่อง ดังนี้
– วิเคราะห์ ข้อดี จุดเด่น ปัญหา และอุปสรรค์จากการใช้งานจริง ของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบำรุงในงานวิศวกรรมยกหิ้ว
– Autonomous Mobile Robots : AMR
– Auto Parking
– คุยเฟื่องเรื่องตรวจเครื่องกล 2566” (ME Inspector Talk #1)
– บทบาทของวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุในงานเปลี่ยนขยะพลาสติกไปเป็นน้ำมัน
– ภาชนะรับความดัน (Pressure Vessel)
– การตรวจรับรองตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายไทย
– ลิ้นนิรภัย ปัญหาและการตรวจสอบ
– เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในลิฟต์โดยสาร
ฯลฯ

ภาพการอบรมออนไลน์ “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11”

ภาพการอบรมออนไลน์ “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11” วิทยากร โดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร และนายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
เนื้อหา
บทที่ 1 การบริหารความปลอดภัยระดับนโยบาย
บทที่ 2 อาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
บทที่ 3 ระบบบริการ และอำนวยความสะดวก
บทที่ 4 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงาน
บทที่ 5 ระบบไฟฟ้า และการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
บทที่ 6 สารเคมี และสารอันตรายที่เป็นพิษ
บทที่ 7 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
รุ่นต่อไป กำหนดจัด 17 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/ZCQzsiJbvPduU5Br5

 

ภาพการอบรม “Project Management in Practice สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 38”

ภาพการอบรม “Project Management in Practice สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 38” โดยวิทยากร ดร.สุทธิ ภาษีผล วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
เนื้อหาการบรรยายเน้นด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรม หลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule) หลักการในการติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
ผู้อบรมร่วมอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
สำหรับรุ่นต่อไป กำหนดจัดวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/yhHV9F7j29PB6Due6

คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินอาคารดีเด่น โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่ิอชี้แจงเกณฑ์การตรวจสอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินอาคารดีเด่น โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจสอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 ก่อนการลงพื้นที่เข้าตรวจอาคาร นำโดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำในการตรวจอาคาร และมีคณะกรรมการตรวจฯ ร่วมให้คำแนะนำด้วย
22 สิงหาคม 2566