ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4 วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

???? ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4
วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
???????? วิทยากรโดย : อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ์
???? โปรแกรม Autodesk Civil 3D เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรโยธาและนักออกแบบ สามารถสร้างแบบจำลองถนนได้เสมือนจริง ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Civil 3D จะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของโปรแกรมอย่างทั่วถึง สามารถใช้คำสั่งออกแบบงานทางได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
.
ช่วยให้วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำข้อมูลแบบจำลองถนนไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงาน และช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบงานทางให้ดียิ่งขึ้น
#AutodeskCivil3Dรุ่น4 #AutodeskCivil3D #Autodesk
#การออกแบบ #Civil #3D

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดอบรมเรื่อง การควบคุมงานเสาเข็มและงานถนน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

26 พฤษภาคม 2566 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดอบรมเรื่อง การควบคุมงานเสาเข็มและงานถนน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์กรรมการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ร่วมกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมกันนี้ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดงานอบรมครั้งนี้

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ความท้าทายด้านวิศวกรรมโยธาหลังการระบาดใหญ่” (“Post-Pandemic Challenges in Civil Engineering”)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ความท้าทายด้านวิศวกรรมโยธาหลังการระบาดใหญ่” (“Post-Pandemic Challenges in Civil Engineering”)
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา, จังหวัดภูเก็ต

ผ่านไปแล้วนะคะ อบรมภาคทฤษฎีของหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร รุ่น 58”

ผ่านไปแล้วนะคะ อบรมภาคทฤษฎีของหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร รุ่น 58”
วันเสาร์นี้จะเป็นภาคปฏิบัติ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับความรู้แน่น ๆ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ท่านที่พลาดรุ่นนี้ รุ่น 59 กำหนดจัดดือนกันยายนนะคะ ติดตามได้จากเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และช่องทางต่าง ๆ ของ วสท. ค่ะ

คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนการก่อสร้างและสัญญา รุ่นที่ 1

???? คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ขั้นตอนการก่อสร้างและสัญญา รุ่นที่ 1 สำหรับ #วิศวกร #ผู้รับเหมา #ผู้จ้าง #ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
โดยมี นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก และประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. เปิดการอบรม และนายสมเกียรติ ชูแสงสุข ประธานอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. ขึ้นกล่าวรายงาน ..
– อบรม
– ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้าง
– ดู BOQ
– Workshop
….
ติดตามหลักสูตรแบบเข้มข้นได้ที่นี่ได้เลยนะคะ ‼️

#ขั้นตอนการก่อสร้างและสัญญารุ่นที่_1
#คลินิกช่าง_วสท. #วสท. #วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 5/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก วสท. เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย กรรมการอำนวยการให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 45 เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพทางวิศวกรรม พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ และ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการอำนวยการให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 45 ได้แก่ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน และ ผศ.ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล
เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพทางวิศวกรรม พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และเทคโนโลยี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นิสิต และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน
19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท.

บรรยากาศการสัมมนาสัญจรของ BIM LAB แบบ Party talk ครั้งแรกที่เชิญผู้พูดและผู้ฟังที่เคยทำงานในด้าน BIM มาคุยกันในหัวข้อเรื่อง ”ISO 19650 กับทิศทางมาตรฐาน BIM ของประเทศไทย”

12/05/2566 บรรยากาศการสัมมนาสัญจรของ BIM LAB แบบ Party talk ครั้งแรกที่เชิญผู้พูดและผู้ฟังที่เคยทำงานในด้าน BIM มาคุยกันในหัวข้อเรื่อง
”ISO 19650 กับทิศทางมาตรฐาน BIM ของประเทศไทย”
ในวันนี้การสัมมนาในสถานที่สภาวิศวกรที่สวยงามได้ครบทุกอรรถรสทั้งสาระความรู้ ความสัมพันธ์ ความมุ่งหมายที่จะก้าวเดินไปในเส้นทาง Digital built Thailand นี้ไปด้วยกัน
ขอขอบคุณสภาวิศวกรที่เอื้อเฟื้อสถานที่จะการดูแลการสัมมนาทั้งดูแลแบบยอดเยี่ยมเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณวิทยากรผู้ฟัง เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรและวสท.และทุกท่านรวมถึงสปอนเซอร์ที่สร้างจุดเริ่มต้นการสัญจรของ BIM LAB อย่างประทับใจในค่ำคืน

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมด้วยกรรมการยุววิศวกร กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันตก ทัศนศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมด้วยกรรมการยุววิศวกร กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันตก ทัศนศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรีไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ และคณะให้การต้อนรับ
โดยศูนย์ฯ ได้บรรยายภารกิจหน้าที่ พร้อมตอบข้อซักถาม จากนั้นได้นำชมวิถีการโคจรของดาวเทียมนภา 2 และกระบวนการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ได้เป็นตัวแทน วสท. ลงนามในสมุดเยี่ยมชมสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้
12 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทนร่วมการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 (The 41 Conference of Industrial Engineering Network)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก เป็นผู้แทนร่วมการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 (The 41 Conference of Industrial Engineering Network) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพร่วม ในแนวคิด “The Next Chapter of Industrial Engineering” เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ สร้างผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับชาติ สร้างเครือข่ายของคณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
11 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรน แคริเบียน โรงแรมบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา