พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
– เพื่อจัดทำโครงการวิชาการ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสายวิชาชีพและอุตสาหกรรม
– เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
– เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพทางวิศวกรรม
27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 ธันวาคม 2565
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กับมหาวิทยาลัยบูรพา

16 ธันวาคม 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก
มีความร่วมมือกัน ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในวิชาชีพวิศวกรรม
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งร่วมกันจัดอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ประสบการณ์ทางวิชาชีพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา
4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสร้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 องค์กร

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 48 คน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 48 คน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พิธีมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2022 by EIT ในงาน The Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 40 (CAFEO 40)

พิธีมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2022 by EIT
ในงาน The Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 40 (CAFEO 40)
1. AFEO Honorary Membership Award
Distinguished Honorary Fellow Award

▪️ AFEO Honorary Fellow Award
Associate Professor Dr.Piyabutr Wanichpongpan
▪️ AFEO Honorary Member Award
1. Mr.Songphol Yomnak
2. Association Professor Sarithdej Pathanasethpong
3. Assist. Prof. Desell Suanburi
4. Mr.Somyot Vongtongsalee
5. Mr.Jaydsada Plungmanee
6. Mr.Phijak Vongrat
7. MR. Pawat Vitoorapakorn
6. Mr.Suwit Srisuk
7. Ms.Suthiruk Sirisuth
8. Acting Sublt. Phanuphon Pinrarainon
———————–
2. ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award
▪️ ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award
Mr.Prajak Kittirattanawiwat
▪️ ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award
Charoenchai Transformer Co., LTD.
(In Submersible Transformer & Unit Substation Project)
—————-
▪️ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 ได้แก่
“อาคาร The Emquartier โดยบริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด”
ผู้แทนคือ คุณสมเกียรติ อิ่มวิเศษ
General Manager-System Engineering บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด
7 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมสุขะ พนมเปญ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับบริษัทซิสทรอนิกส์ จำกัด จัดอบรมบรรยายความรู้ ด้านอากาศยานไร้คนขับในงานวิศวกรรมสำรวจ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับบริษัทซิสทรอนิกส์ จำกัด จัดอบรมบรรยายความรู้ ด้านอากาศยานไร้คนขับในงานวิศวกรรมสำรวจ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระหว่างองค์กรด้านวิศวกรรมในอาเซียน The Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 40 (CAFEO 40) ซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era โดยประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม และคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระหว่างองค์กรด้านวิศวกรรมในอาเซียน The Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 40 (CAFEO 40) ซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era โดยประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ
ได้รับเกียรติจากนายอิต ซอมเฮง (H.E.Dr.Ith Somheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ประเทศกัมพูชา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ President จากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
6 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมสุขะ พนมเปญ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมการประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 40 (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations) CAFEO 40 ในหัวข้อ The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era

คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และคณะกรรมการ ร่วมการประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 40 (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations) CAFEO 40 ในหัวข้อ The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era
โดยวันแรก มีหัวข้อ ดังนี้
– ASEAN Engineering Inspectorate in Building, Manufacturing, Electrical, Boiler
– Work group in Energy, Transportation&Logistic, Environmental, Disaster
– FEIAP organization
– การประชุม วิศวกรหญิง และยุววิศวกร
5-7 ธันวาคม 2565 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ “อุโมงค์ทางหลวง 304 เชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน”

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด พร้อมคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ “อุโมงค์ทางหลวง 304 เชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน” เพื่อตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ตรวจสอบด้วย visual inspection
2) ตรวจสอบสภาพวัสดุ และ ประเมิน อุณหภูมิในที่เกิดเหตุ
3) ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถาวรต่าง ๆ
และสรุป มาตรการการใช้อุโมงค์ในระยะสั้น ด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ในเบื้องต้นจากการตรวจสภาพแล้ว สามารถเปิดให้การจราจรได้ แต่ขอให้มีการ monitor การเคลื่อนตัวของอุโมงค์ ในช่วง 2 อาทิตย์นี้ต่อไป เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
2 ธันวาคม 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับวิศวกรอาสา และผู้สนับสนุนกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ประจำปี 2565

? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับวิศวกรอาสา และผู้สนับสนุนกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการขอบคุณในจิตอาสา การเสียสละเวลามาช่วยแนะนำ และแก้ไขปัญหากับกับประชาชนมาโดยตลอด ..
นำโดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นายจีระศักดิ์ ปราชญโกสินทร์ เลขาธิการ วสท. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง และนายสมเกียรติ ชูแสงสุข รองประธานอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. เข้าร่วมแสดงความขอบคุณ และต้อนรับวิศวกรอาสาในวันนี้ และแอดมินขอขอบคุณทุก ๆ ท่านเช่นกันนะคะ ??
30/11/2565