วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา อดีตนายก วสท. วาระปี พ.ศ. 2554-2556
โดยมีนายก อดีตนายก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ วสท. เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
29 มีนาคม 2565
ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลสำหรับบุคคลสำคัญ (ศาลา VIP)
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM
โดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท. ร่วมกับ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย นายณัฐ สุขสงวน ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน และนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท.
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้หารือรายละเอียดในการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ กับวิศวกรที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำร่างมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของ วสท.
ขอชื่นชมวิศวกรเหมืองแร่ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และนักธรณีวิทยา (มีวิศวกรหญิงหลายคนทำงานด้วย) ของบริษัทไรท์ ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสำเร็จลุล่วงได้อย่างเป็นมืออาชีพ
และขอขอบคุณสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อย่างดียิ่ง
17-19 มีนาคม 2565 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2566 – 2568

เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2566 – 2568

ข้อบังคับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2557

– ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2562

– ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2563

ประกาศแต่งตั้งกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการ  วสท. วาระปี 2566-2568

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระ ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด (แก้ไข)

– ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 รูปแบบ Word 

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 รูปแบบ pdf 

 

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ จากใจวิศวกรหญิง สู่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ”

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ จากใจวิศวกรหญิง สู่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ” โดยรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อสิ่งของจำเป็น เพื่อมอบให้กับเด็กและสตรี บ้านพักฉุกเฉิน ได้แก่ รถเข็น คูลเลอร์น้ำ นมยูเอชที น้ำดื่ม ฯลฯ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานวิศวกรหญิง นางสุทธิรักษ์ สิริสุทธิ์ นางสาวปุณฑริกา วอลทัน นางสาวปิยพร หุตานนท์ ดร.ยลพัชร์ อารีรบ กรรมการวิศวกรหญิง และนายฤทธิรงค์ คงปฏิธานนท์ รองประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ ดร.เมทินี พงศ์เวช เลขาธิการ และผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ และบรรยายถึงการบริหารงานของสมาคมฯ
8 มีนาคม 2565 ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าสำรวจพื้นที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดกำนันหลัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และคณะกรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าสำรวจพื้นที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดกำนันหลัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ตลาดมีขนาดกว้างใหญ่ รูปแบบเหมือนตลาดทั่วไปที่มีหลังคาคลุมเป็นหลัก สูงจากพื้นประมาณ 6-7 เมตร พื้นที่ภายใต้หลังคาแบ่งเป็นบล็อก ขายของหลากหลาย มีช่องทางสำหรับการเดินเลือกซื้อสินค้า ส่วนของโครงสร้างเป็นเหล็กรูปพรรณทั้งสิ้น ตั้งแต่เสาเหล็ก โครงถักเหล็ก แปเหล็ก ยกเว้นหลังคาคลุมที่เป็นกระเบื้องลอน บางส่วนโดนความร้อนรุนแรง แตกระเบิดออกเป็นช่องโหว่ เป็นช่วง ๆ โครงสร้างเหล็กเสียอยู่อย่างคือเมื่อถูกความร้อน กำลังจะลดลงมาก และเกิดการเปลี่ยนรูป บิดเบี้ยว แอ่นตัวได้ง่าย สำหรับตลาดนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความร้อนจากเพลิงไหม้บางจุดหนัก บางจุดเบา การโย้หรือเปลี่ยนรูปหย่อนยานมีไม่มาก เพราะภาระที่โครงรับเป็นเพียงหลังคาซึ่งมีน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตามการซ่อมแซม หากจะใช้วัสดุโครงสร้างเดิม ควรตัดชิ้นส่วนวัสดุตัวอย่างไปทำการทดสอบทางวิศวกรรมเปรียบเทียบคุณสมบัติเสียก่อน ชิ้นใดที่ส่วนปลอดภัยตำ่กว่าเกณฑ์ให้เปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยอาคารต่อไป
6 มีนาคม 2565

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขา เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และการไฟฟ้านครหลวง
4 มีนาคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เพลิงไหม้ในซอยวัดมังกร ถนนเยาวราช

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ร่วมกับสำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เพลิงไหม้ในซอยวัดมังกร ถนนเยาวราช เป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 5 ชั้น เป็นสถานที่เก็บของสำหรับขายของเล่น มีวัสดุที่เป็นพลาสติกที่ติดไฟง่ายจำนวนมาก จุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น 4 ของอาคาร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นแบบVisual Inspection โครงสร้างอาคารชั้นที่ 1-3 ยังคงอยู่ในสภาพปกติ ไม่ปรากฏร่องรอยการโดนความร้อนใดๆ สังเกตุจากชิ้นส่วนวัสดุและสภาพห่อหุ้มเป็นปกติยังคงมีความปลอดภัย ส่วนบริเวณชั้น 4 และ 5 มีร่องรอยการถูกเพลิงไหม้และความร้อนค่อนข้างสูง พิจารณาจากสภาพโครงสร้าง อาทิ พื้นชั้น 5 และดาดฟ้า ถูกความร้อนมากจนคอนกรีตแตกร้าว และหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริมบางส่วน และร่องรอยความร้อนที่พบในเสาบางต้นมีแนวโน้มสูงแต่สภาพโดยรวมถึงแม้จะดูไม่ค่อยปลอดภัย แต่ยังสามารถรับน้ำหนักคนเดินเบาๆ เข้าไปได้ โดยเฉพาะกองพิสูจน์หลักฐาน ที่จะเข้าไปเก็บหลักฐานได้ และต้องใช้ความระมัดระวัง เดินทิ้งระยะห่างกันพอสมควร เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าของอาคารหาทางถ่ายของที่อยู่ในอาคารออก โดยให้มีความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด อาจใช้เครนรับออกทางหน้าต่าง และเมื่อเรียบร้อยแล้วห้ามใช้อาคารจนกว่าจะได้มีการตรวจสอบเชิงลึกจาก สถาบันที่เชื่อถือได้ ที่มีวุฒิวิศวกรเพื่อจะยืนยันว่าอาคารยังคงอยู่ในสภาวะที่ซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงกลับมาใช้สอยได้ดังเดิม
1 มีนาคม 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำทีมวิศวกรอาสาเข้าสำรวจสะพานข้ามคลองเคล็ด ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 53 กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุทรุดตัว

28 กุมภาพันธ์ 2565 – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำทีมวิศวกรอาสาเข้าสำรวจสะพานข้ามคลองเคล็ด ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 53 กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุทรุดตัว เพื่อตรวจพินิจถึงสาเหตุที่ทำให้สะพานเกิดปัญหา สำรวจผลกระทบที่มีต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชนบริเวณใกล้เคียง ให้ข้อเสนอแนะแนวทางสำรวจ แนวทางป้องกัน และแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น รวมถึงการลดความเดือดร้อนของประชาชนในเส้นทางสัญจร
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรอาสา

เสร็จสิ้นภารกิจอีก 1 ครั้งกับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

? เสร็จสิ้นภารกิจอีก 1 ครั้งกับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 กับเคสรวมทั้งหมดขอปรึกษา 46 เคส
– บ้านทรุด / บ้านร้าว / คานแตก / เสาร้าว / สระว่ายน้ำมีปัญหา / ไฟฟ้ารั่ว / ไฟดับบ่อย / ห้องต่อเติมทรุด / เสาเยื้องศูนย์ / แนวทางการปรับปรุงอาคาร / หลักการซื้อบ้านมือ 2 / ลาดจอดรถแตกร้าว และอื่น ๆ
ในโอกาสนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสาทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ค่ะ ??
? สนใจเข้ารับคำปรึกษา ลงทะเบียนผ่านลิงก์ค่ะ
https://forms.gle/xy8YnzibCM27iyXZ6
สอบถามเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 500