วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ุ ในโอกาสรับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ุ ในโอกาสรับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร
24 มกราคม 2565

 

ประกาศขยายเวลา การรับบริจาคที่ดิน เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์การพัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค

? ประกาศขยายเวลา การรับบริจาคที่ดิน เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์การพัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค

การอบรม “Revit Structure Essential รุ่นที่ 1” วันที่ 18-20 มกราคม เป็นการจัดอบรมที่อาคาร วสท. เป็นครั้งแรกของปี

จบไปแล้วสำหรับการอบรม “Revit Structure Essential รุ่นที่ 1” วันที่ 18-20 มกราคม เป็นการจัดอบรมที่อาคาร วสท. เป็นครั้งแรกของปี โดยได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน
สำหรับหลักสูตร Revit จะมีจัดในหัวข้อ Revit Architecture Essential วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3zWGGu7
ในปีนี้จะมีการจัดอบรมทั้งระบบออนไลน์ และที่อาคาร วสท. ทุกสาขา ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://eit.or.th/training/

แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ อดีต อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลรับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
• นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) จากสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีคุณไกร ตั้งสง่า อดีตอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความยินดี

ผู้แทนจาก THE LIVIN Ramkhamhaeng เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ผู้แทนจาก THE LIVIN Ramkhamhaeng เข้าพบมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบพระพุทธรูป หลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เพื่ออวยพ

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบพระพุทธรูป หลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เพื่ออวยพร และเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม และวงการวิศวกรรมต่อไป
๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

คุณภูมิพัฒน์ ทวีสุข และคุณวิสิฐ กวยะปาณิก วิศวกร เข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

คุณภูมิพัฒน์ ทวีสุข และคุณวิสิฐ กวยะปาณิก วิศวกร เข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ดร.ธเนศ วีระศิริ
17 มกราคม 2565 ณ อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้เข้าร่วมได้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นายจีรวุฒิ ภูศรีโสม ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร และเจ้าหน้าที่ วสท.
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ซอยสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นับเป็นวันที่ 390 ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย โดยพระพิธีทั้ง 8 รูป จากวัดบางขวาง เป็นองค์สวดพระอภิธรรม

นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ในฐานะประธานกรรมการจัดหาที่ดิน วสท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและศูนย์พัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค

นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ในฐานะประธานกรรมการจัดหาที่ดิน วสท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและศูนย์พัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค โดยมีเป้าหมายจัดหาที่ดิน 6 แปลงทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนายก วสท. ในฐานะที่ปรึกษา รวมถึงกรรมการ วสท. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมาร่วมประชุม โดยเนื้อหาการประชุมเป็นร่าง TOR จัดหาที่ดิน การนำเสนอแผนการจัดหาที่ดิน รวมทั้งแนวทางในการได้มาที่ดิน ทั้งนี้แนวคิดในการจัดหาที่ดินมาจากมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อปี 2561 โดยคณะกรรมการจะยึดหลักความโปร่งใส และประโยชน์ของสมาชิก วสท. เป็นสำคัญ
10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และคณะกรรมการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และ ดร.การุญ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. ในโอกาสเทศกาลปีใหม่

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และคณะกรรมการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และ ดร.การุญ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. ในโอกาสเทศกาลปีใหม่
10 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.