วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน การมีส่วนช่วยพัฒนาวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิชาชีพวิศวกรรมทั้งต่อสมาคม สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
AFEO Awards and Fellowship 2021
1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award
1.1 Distinguished Honorary Fellow Award

1.2 AFEO Honorary Fellow Award
1. นายกวี อารีกุล
2. นายศุภชัย เอกอุ่น
1.3 AFEO Honorary Member Award
1. นายวิชัย ลักษณากร
2. นายรัตน์ สันตอรรณพ
3. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
4. นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
5. นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
6. ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต
7. ผศ.วงกต วงศ์อภัย
8. ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
9. นายสิทธิโชค เหลาโชติ
ประกาศ ณ ที่ประชุม CAFEO 39
3 ธ.ค. 2564 ประเทศบรูไน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เสียสละทำงานเพื่อ วสท. และสังคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เสียสละทำงานเพื่อ วสท. และสังคมมาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุนกิจกรรมของ วสท. ในปีที่ผ่านมา
17 ธันวาคม 2564

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์การพัฒนาวิศวกรรมในภูมิภาค (ดังรายละเอียดแนบ)

Download เอกสาร

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ โดย นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร
เป็นการแนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3-4 จำนวน 80 คน
13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” รับฟังมุมมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมรับชมนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” รับฟังมุมมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จากวิทยากรที่มาเล่าเรื่องราวการปรับไลฟ์สไตล์ และการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) พร้อมรับชมนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ SCG สำนักงานใหญ่ และได้ชมนวัตกรรมสะพานคอนกรีตสมรรถนะสูงรายแรกของไทย Ultra High Performance Concrete (UHPC) กำลังอัด 1,500 ksc บาง แข็งแกร่ง ไร้เสาตอม่อกลางน้ำ
8 ธันวาคม 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39 ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change ผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ ร่วมพิธีปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39 ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม
หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change ผ่านระบบออนไลน์
โดยการประชุม CAFEO40 ในปีหน้า ประเทศกัมพูชาโดยหน่วยงาน Board of Engineers Cambodia (BEC) รับเป็นเจ้าภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://afeo.org/
3 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ โดย นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร เป็นการแนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน
2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39 หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม (ผ่านระบบออนไลน์)

พิธีเปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39
หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change
ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม (ผ่านระบบออนไลน์)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ
การประชุมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน และนำความรู้ที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ต่อวิศวกรไทยต่อไป
30 พฤศจิกายน 2564

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการเปิดเผย และสนับสนุนข้อมูลแผนงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนงานสำหรับวิศวกรเคมีของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพ และวิชาการแก่วิศวกรเคมี ทั้งในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
นายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

“ครบรอบ ๗๘ ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

“ครบรอบ ๗๘ ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
มีการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และทำบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล มีคณะกรรมการ วิศวกรอาสา และเจ้าหน้าที่ วสท. ร่วมงาน
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
——————
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔