ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัล โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021

ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัล
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021
(ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอาคารจะรักษามาตรฐานนี้ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างอาคารที่ดี และ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสืบไป
และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจฯ จากหน่วยงาน สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร, สมาคมผู้ตรวงจสอบอาคาร และคณะกรรมการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เนทเวิร์ค จำกัด

25 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เนทเวิร์ค จำกัด
โดยได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. “เทคโนโลยีการทำฝนหลวงในปัจจุบัน”
โดย นาวาเอก กฤษฎา สกุลวิวรรธน์
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
2. “จรวดและอาวุธนำวิถี”
โดย พลอากาศตรี เจษฎา คีรีรัฐนิคม
และ นาวาอากาศโท ไพศาล บุญยะรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. โครงการ THE FORESTIAS
โดย นายเกชา ธีระโกเมน
นายกสมาคมที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021

ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัล
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021
(ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอาคารจะรักษามาตรฐานนี้ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างอาคารที่ดี และ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสืบไป

และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจฯ จากหน่วยงาน สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร, สมาคมผู้ตรวงจสอบอาคาร และคณะกรรมการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
———————
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564
16-18 พฤศจิกายน 2564

รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ (วสท.) ได้รับเชิญไปร่วมประชุม และดูงานการปรับปรุงระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

9 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ (วสท.) ได้รับเชิญไปร่วมประชุม และดูงานการปรับปรุงระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
“วิศวกรรมศาสตร์ช่วยพัฒนาประเทศในแทบทุกด้าน”
จะได้เห็นว่างานวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการลดความชื้น การคัดแยก การลำเลียงและการบรรจุอัตโนมัติ ซึ่งคล้ายคลึงกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแร่ มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นอย่างมาก กระบวนการหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นเช่นเดียวกัน แต่รายละเอียดในการควบคุมการผลิตสำหรับเมล็ดข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันที่ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงาน
ได้สังเกตว่ามีการเพิ่มเติมติดตั้งระบบบรรจุและเรียงถุงอัตโนมัติโดยใช้ แขนกล และเป็น fully automatic ที่กรมการข้าวได้พัฒนาปรับปรุงระบบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ จำนวน 15 ศูนย์โดยได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิดจากรัฐบาล การปรับปรุงระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวครั้งนี้ นับว่าเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีในรอบหลายสิบปี ของกรมการข้าว

คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 เข้าตรวจอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 ซึ่ง นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
โดยมี ฝ่ายบริหารอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการเข้าตรวจสอบ
9 พฤศจิกายน 2564

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรร่วมจัดตั้ง ชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue : USAR)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรร่วมจัดตั้ง
ชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue : USAR) ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธี
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสามาให้คำปรึกษากับประชาชนในวันนี้กับโครงการ “คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

? ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสา ทุก ๆ ท่านที่เสียสละเวลามาให้คำปรึกษากับประชาชนในวันนี้กับโครงการ “คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Online
ซึ่งมีผู้ขอรับคำปรึกษาทั้งหมด 28 ราย
ท่านใดที่สนใจขอรับคำปรึกษาได้ฟรี !!
คลิก: https://lin.ee/L4VXcD3
Line ID: @engineeringclinic
0 2184 4660 – 9 ต่อ 500