ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021

โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021
ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน จัดทำโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 เป็นโครงการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยขึ้น โดยเกณฑ์สำหรับการตรวจอาคารนั้น ต้องเป็นอาคารที่มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดี มีมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ได้ดำเนินการบริหารที่ดี มีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้อาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 มีดังนี้
1. อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
โดย บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด
2. อาคาร Learning Exchange Building
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. อาคารชุดวิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา – ลาดพราว
โดย บริษัท เอ็มคิวดีซี เคอร์เทซี เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

(ดร.ธเนศ วีระศิริ)
นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการประกวดอาคาร 64

(วสท.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ มาให้ข้อมูลด้านวิชาการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564”
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ มาให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และแนวทางป้องกันน้ำท่วม รวมไปถึงความต้องการเครื่องมือในการจัดการน้ำของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำ ที่จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ดร.เกษม ปิ่นทอง ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท.
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. /และ Facebook Live ที่เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รายละเอียด Press Kit 

เอกสารประกอบ 1 

เอกสารประกอบ 2