วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกรับทราบ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 และจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ตามด้วยพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส มีกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมแนะนำมาตรฐาน วสท.

คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณทรงพล ยมนาค กรรมการ BIM และเจ้าหน้าที่ วสท. ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมแนะนำมาตรฐาน วสท.
และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ และได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. แก่รองเลขาธิการ สมอ.
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ เข้าศึกษาดูงานพื้นฐานเทคโนโลยีรีไซเคิล เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีไซเคิล

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ เข้าศึกษาดูงานพื้นฐานเทคโนโลยีรีไซเคิล เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีไซเคิล รวมทั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และน้ำเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย สาเหตุ มาตรการป้องกัน แก้ไข และความร่วมมือระหว่างองค์กร
โดยจะนำเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ วสท. ต่อไป
17 มีนาคม 2564 ณ กรมควบคุมมลพิษ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ

คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณทรงพล ยมนาค กรรมการ BIM และเจ้าหน้าที่ วสท. ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมแนะนำมาตรฐาน วสท.
และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ และได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. แก่รองเลขาธิการ สมอ.
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

คณะผู้บริหาร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกและคณะ

11/3/64 คณะผู้บริหาร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้แก่
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกคนที่ 2
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย
และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกและคณะ ประกอบด้วยนายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
นายทรงพล ยมนาค ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ
นายชาติชาย อัศวสุขี อ.ดร.ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ คณะกรรมการ BIM จากสภาสถาปนิก มาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ เพื่อใช้อบรมและทำงานวิจัยที่จะใช้ระบบ BIM เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในขั้นตอนออกแบบและก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้มอบมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. ไว้เป็นที่ระลึกแก่สภาสถาปนิกด้วย

 

“คลินิกช่าง วสท.” ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านแก่ประชาชน

“คลินิกช่าง วสท.”
ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านแก่ประชาชน
จัดทุกเสาร์สุดท้ายของเดือน ที่อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
?ปรึกษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
⚙️ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ⚙️
-ปัญหาเกี่ยวกับฐานราก
-ปัญหาการต่อเติมอาคาร/บ้าน
-ปัญหาเกี่ยวกับตัวอาคาร
-การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
– ฯลฯ
ฝากติดตามเพจด้วยนะคะ  https://www.facebook.com/engineeringclinic

   

นายทศพร ศรีเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยเข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

1/03/64 นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย นายทรงพล ยมนาคประธานยกร่างมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ นายสุชิน สุขพันธ์ รองประธานกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างและมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. เข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการทำงานวิจัยด้านBIM ร่วมกันทั้งนี้สถาบันฯได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ ในการเข้าพบครั้งนี้ ห้องประชุม2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการอำนวยการ และนายอภิสิทธิ์ โรจนประดิษฐ ผู้จัดการโครงการ O-NES TOWER จากบริษัท นันทวัน จำกัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวัสดุก่อสร้าง วิชาชีพวิศวกรรม ความปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัท นันทวัน จำกัด ยินดีให้ อาคาร O-NES TOWER ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ออกแบบ ก่อสร้างด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง เป็นไปตามมาตรฐาน LEED และ WELL เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อยกระดับบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในโอกาสนี้ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วสท. และผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ได้นำชมศูนย์ BIM LAB และบรรยายภารกิจสถาบันฯ แก่คณะผู้บริหารจากบริษัท นันทวัน จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.