วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกรับทราบ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 และจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ตามด้วยพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส มีกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมแนะนำมาตรฐาน วสท.

คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณทรงพล ยมนาค กรรมการ BIM และเจ้าหน้าที่ วสท. ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมแนะนำมาตรฐาน วสท.
และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ และได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. แก่รองเลขาธิการ สมอ.
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ เข้าศึกษาดูงานพื้นฐานเทคโนโลยีรีไซเคิล เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีไซเคิล

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ เข้าศึกษาดูงานพื้นฐานเทคโนโลยีรีไซเคิล เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีไซเคิล รวมทั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และน้ำเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย สาเหตุ มาตรการป้องกัน แก้ไข และความร่วมมือระหว่างองค์กร
โดยจะนำเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ วสท. ต่อไป
17 มีนาคม 2564 ณ กรมควบคุมมลพิษ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ

คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณทรงพล ยมนาค กรรมการ BIM และเจ้าหน้าที่ วสท. ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมแนะนำมาตรฐาน วสท.
และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ และได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. แก่รองเลขาธิการ สมอ.
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

คณะผู้บริหาร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกและคณะ

11/3/64 คณะผู้บริหาร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้แก่
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกคนที่ 2
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย
และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกและคณะ ประกอบด้วยนายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
นายทรงพล ยมนาค ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ
นายชาติชาย อัศวสุขี อ.ดร.ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ คณะกรรมการ BIM จากสภาสถาปนิก มาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ เพื่อใช้อบรมและทำงานวิจัยที่จะใช้ระบบ BIM เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในขั้นตอนออกแบบและก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้มอบมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. ไว้เป็นที่ระลึกแก่สภาสถาปนิกด้วย

 

You may just opt for this Bitcoin Profit among the best and No.

Bitcoin has been known as a Ponzi scheme, together with individuals in the top profiting from the ignorance of the others. The Bitcoin Loophole has been permitted to assign, transfer, and subcontract its rights or duties under these Conditions with no notification. You may surely engage in making your livings in order to live your own life with all conveniences and luxurious being desired by any frequent man. After the bubble pops, bitcoin will basically become unworthy; there will be several folks holding on cryptocurrency, intending to market but not able to unload. But you aren’t permitted to assign, transfer, or subcontract any of your obligations or rights under these Conditions. You might not believe that you can now earn much more sums of income without even working hard but yes, it is completely true as Bitcoin currency is the best alternative for you to do the same.2 There’s absolutely no return on the investment, which may equal an extremely debilitating financial loss. Complete Agreement. You might also get numerous other online program trading firms or tool programs to store your precious money in the electronic form. 2. These Conditions constitute the whole agreement between Bitcoin Loophole and you in regard to the use of the site, and supersede all previous arrangements and understandings. Here comes the very important purpose of your smartness and a tiny type of intellect as you need to choose the best trading software to invest rigorously without facing any sorts of unwanted dangers. Cryptocurrency could be a successful online currency market nonetheless, buyers purchase up bitcoins with the goal of investing much because they want with stocks.2 Restricted Nations. A Complete Info About Bitcoin Profits Reviews: Some think that bitcoin is a good investment opportunity for the retirement. Privacy Policy. Don’t worry; when it has to do with the Bitcoin Profit, you don’t need to get panic at all as it’s proven software solutions where you can safely invest your cash to get the wonderful returns. Having a continuously changing economy, no regulation along with no physical security, investors may end up losing whatever they spend. Bitcoin Loophole functions the https://bitcoinloophole.com site, which offers the SERVICE. If you’re confused about investing your precious money then you don’t need to get panic at all as you can now easily get an investment information.2 Even though bitcoin could potentially repay, the very best way to approach that this investment would be with caution. This page is used to notify website traffic regarding our policies together with the group, use, and disclosure of Personal Information if anybody made a decision to use our Service, the Bitcoin Loophole site. You may just opt for this Bitcoin Profit among the best and No. 1 choices that you can ever make. Small investments and tiny measures will cover more ground. In the event you decide to utilize our Service, you then consent with the collection and use of data in relation with this coverage. You don’t need to depend or rely on the fake solutions anymore as this Bitcoin Profit is the best option. 1.2 The Personal Information we collect are used for supplying and enhancing the Service. Quite a few traders and other wholesalers also have tried this online trading software plus they all are getting the best returns in their investments. Young Technology. We won’t use or share your info with anyone except as explained in this Privacy Policy. What is Bitcoin Profits? Bitcoin came about roughly a decade before, and it’s yet to grow into something strong. The conditions used in this Privacy Policy have exactly the very same significance as in our stipulations, which can be obtained at https://bitcoinloophole.com, unless otherwise defined in this Privacy Policy. Well, it’s the fact that Cryptocurrency is the best option for investing cash in a secure way.2 With all these changes happening in the last couple of decades, there’s no telling how the marketplace will grow. For a better experience whilst using our Service, we will ask that you supply us with certain personally identifiable information, such as but not limited to a name, email, contact number, and postal address. Even you can’t face any loss or danger. Bitcoin as we understand it might become useless later on. The information we gather will be used to identify or contact you personally. Bitcoin is the trustable brand, thus you don’t have the need to be anxious about the terms and conditions of the company. The advice provided here isn’t tax, investment, or financial information.2 Log Data. Bitcoin is the trustable name. You should consult a certified professional for advice regarding your particular situation. We wish to inform you that if you see our Service, we gather information your browser sends to us that’s named Log Data. Not only a significant businessman but also small businessmen will also be spent in the Cryptocurrency such as Bitcoin. This Log Data may contain details like your personal computer ‘s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, webpages of our Support that you see, the date and time of your trip, time spent on these webpages, and other data. One promise by the company is the gaining easy wealth, but if it fails to provide its promoted outcomes.2 Paying taxes bitcoin isn’t nearly as difficult as it seems. Cookies. In the recent reports and research, it had been found by unknown scammers, which can be different scamming attributes you ought to know about such scams. Bitcoin’s unbelievable growth in value from just shy of $1,000 a bitcoin to greater than $14,000 per year in the 12 months commencing January 1, 2017 has probably caused many bitcoin owners to market part or all of the investment. Cookies are files with little number of information that’s often utilized an anonymous unique identifier. A Bitcoin is just a secret amount, which is transfer to the Bitcoin Account. However, as tax year approaches, it might not be immediately apparent how the IRS imposes taxes bitcoin: Are the profits considered income?2 Are they funding gains? Something else completely? These are sent to a browser from the site which you see and are saved on your own pc ‘s hard disk. An individual must verify a transaction with a personal digital code. With some help from fiscal specialists, Business Insider dug to the tax code to create the procedure for paying taxes bitcoin as straightforward as possible. Our site utilizes these “biscuits ” to set info and to boost our services. But if the Private Code is stolen or not found, the attacker may easily capture your Bitcoin in a second. Capital advantage: Basically whatever you have, from a home to furniture to bonds and stocks — and bitcoin. You have the choice to accept or deny these cookies, and understand when a cookie has been sent to your PC.2 Thus that is the large security challenge for the Bitcoin; It is the fact that Bitcoin transactions are recorded on the large scaled in the people Blockchain. Foundation: The amount of money that you paid to purchase bitcoin (like any penalties you paid). If you decide to refuse our cookies, you won’t have the ability to utilize Bitcoin Loophole and you also might not have the ability to use some parts of our services. Additionally it is possible that while following the motion of stolen coins and Bitcoins are rock between 3 to 4 figures in the alphanumeric address, which already appeared from the Blockchain.

“คลินิกช่าง วสท.” ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านแก่ประชาชน

“คลินิกช่าง วสท.”
ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านแก่ประชาชน
จัดทุกเสาร์สุดท้ายของเดือน ที่อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
🎯ปรึกษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
⚙️ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ⚙️
-ปัญหาเกี่ยวกับฐานราก
-ปัญหาการต่อเติมอาคาร/บ้าน
-ปัญหาเกี่ยวกับตัวอาคาร
-การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
– ฯลฯ
ฝากติดตามเพจด้วยนะคะ  https://www.facebook.com/engineeringclinic

   

นายทศพร ศรีเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยเข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

1/03/64 นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย นายทรงพล ยมนาคประธานยกร่างมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ นายสุชิน สุขพันธ์ รองประธานกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างและมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. เข้าพบ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำภารกิจสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย พร้อมขอคำแนะนำในด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการทำงานวิจัยด้านBIM ร่วมกันทั้งนี้สถาบันฯได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ ในการเข้าพบครั้งนี้ ห้องประชุม2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย