คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมคณะมาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงาน พร้อมหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐาน BIM

คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมคณะมาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงาน พร้อมหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐาน BIM และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยที่อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน บรรยายสรุปและต้อนรับร่วมกับคุณธงไท โกศัลวิทย์ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ที่ปรึกษากรรมการมาตรฐาน BIM ปี 2021 และผู้จัดการ วสท. ร่วมให้การต้อนรับ

 

คุณธวัช บัณฑิตอนุกูล Country Manager Datech Solutions (Thailand) มาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงานพร้อมหารือความร่วมมือในการจัดอบรมระบบ BIM โปรแกรมของ AUTODESK ร่วมกันกับสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย

วันนี้คุณธวัช บัณฑิตอนุกูล
Country Manager Datech Solutions (Thailand) มาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงานพร้อมหารือความร่วมมือในการจัดอบรมระบบ BIM โปรแกรมของ AUTODESK ร่วมกันกับสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ที่อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายสรุปและต้อนรับร่วมกับคุณทรงพล ยมนาค คุณปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคุณอรัญญา ขาวสุวรรณประธานกรรมการยกร่างและกรรมการมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพปี 2020,ปี2021 และผู้จัดการ วสท. ร่วมให้การต้อนรับ

 

สมาคมสถาปนิกสยาม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ และเลขาธิการและกรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB ที่อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันนี้ คุณนิเวศน์ วะสีนนท์ อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ และ คุณสุพจน์. เจียมจรัสรังษี. คุณชวลิต โล่ห์สีทอง เลขาธิการและกรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB ที่อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดในการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ BIM และการจัดทำมาตรฐาน BIM ที่มีองค์กร ทั้ง 2 สภาวิชาการและ2 สภาวิชาชีพ 1 สภาการค้าร่วมกับ 8 สมาคมวิชาชีพส่งผู้แทนมาร่วมเป็นกรรมการกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ปี 2021
โดยมีนาย ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการ สถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท.
2. ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท.
3. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท.
ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี