ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์

ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม หมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล นายทะเบียน และกรรมการอำนวยการ วสท. ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand)
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ผู้แทน President of CAFEO 38 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร โดยมี นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการต่างประเทศ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก วสท. นายวีระ คุรุวิจักษณ์ กรรมการตรวจโครงการฯ จากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และนายสุรเชษฐ์ สีงาม อุปนายก คนที่ 3 สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เข้าร่วมแสดงความยินดี
อาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมีดังนี้
– อาคารราชกรุ๊ป
– อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– อาคารเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live วสท. ด้วย
สำหรับรายละเอียดโครงการ ปี 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/Fk0dM
The ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand) Ceremony
Congratulations to the Winners! RATCH Group building, The Stock Exchange of Thailand (Head office building), Central Westgate (Shopping mall and Shopping complex)
19 Feb. 2021

 

นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับและบรรยายภารกิจสถาบันฯให้คุณเทิดศักดิ์ โชติจินดา ประธานกลุ่มบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์จำกัด เพื่อร่วมหารือในการทำงานวิจัยยกระดับการทำงานระบบ BIM ในงานวิศวกรรมทางด้านงานสาธารณูปโภคของประเทศ

วันนี้ 10/02/64 นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับและบรรยายภารกิจสถาบันฯให้คุณเทิดศักดิ์ โชติจินดา ประธานกลุ่มบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาออกแบบและบริหารงานก่อสร้างชั้นนำของเมืองไทย ทำงานโครงการในระดับประเทศเพื่อร่วมหารือในการทำงานวิจัยยกระดับการทำงานระบบ BIM ในงานวิศวกรรมทางด้านงานสาธารณูปโภคของประเทศ พร้อมนี้สถาบันฯ ได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ ให้ประธานบริหารบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดที่อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) โดยผู้แทนคือ นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. และนายยศกร ชลรัตน กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการ “ONENESS THAILAND TEAM”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการ “ONENESS THAILAND TEAM” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าตรวจ และรายงานผลสมรรถนะการทำงานตู้ความดันลบแบบที่ 3 ของ วสท. (แบบที่มีห้องความดันลบ) ที่โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายกิตติ จันทรา ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออก 1 นายภูสิทธิ์ กิจสกุล และนายเสริมพงษ์ ทัตตะโถมะ กรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันออก 1 ได้เข้าตรวจ และรายงานผลสมรรถนะการทำงานตู้ความดันลบแบบที่ 3 ของ วสท. (แบบที่มีห้องความดันลบ) ที่โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ตามที่ พันเอก ณรงค์ ภักดีศุภผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่ วสท.
ผลการตรวจสภาพการประกอบตู้ความดันลบซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน มีรายละเอียดน่าสนใจดังนี้
1. ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประตูเพื่อบังคับให้ประตูปิดสนิท แต่การประกอบเหลือช่องว่างที่ประตูน้อย ทำให้ตู้มีการรั่วเข้าน้อยกว่าอากาศที่ไหลออก ส่งผลให้ความดันยังสามารถเป็นลบอยู่ได้
2. ด้วยข้อจำกัดในการนำอากาศจากตู้ไปทิ้งนอกอาคารทางหน้าต่าง โรงพยาบาลจึงติดตั้งท่อพีวีซีนำอากาศไปปล่อยทิ้งที่หลังคาชั้น 4 ซึ่งสูงจากตู้ความดันลบมากกว่า 16 เมตร ทำให้เกิดความเสียดทานจากความความสูงและท่อที่ยาวกว่าปกติ เมื่อตรวจวัดปริมาณลมที่ปลายท่อพบว่ายังสามารถรักษาปริมาณการถ่ายเทอากาศได้ 14 ครั้งต่อชั่วโมง สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 12 ครั้งต่อชั่วโมง
3. พลาสติกที่นำมาใช้ประกอบตู้เป็นพลาสติกตามข้อกำหนดของ วสท. ไม่ลามไฟ เป็น
Food Grade ความหนา 0.5 มิลลิเมตร
วสท. สรุปผลการตรวจสอบและอธิบายการใช้งานให้กับผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการแพทย์ทราบจนหมดข้อสงสัย จากนั้นได้พาคณะ วสท. เข้าเยี่ยมชมและขอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับห้องผู้ป่วยรวมหลายบริเวณ เพื่อติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างถูกต้องสำหรับสถานพยาบาลตามมาตรฐานจนครบถ้วน และโรงพยาบาลจะนำผลการตรวจสอบของ วสท. รายงานต่อผูบังคับบัญชาและโรงพยาบาลในเครือกองทัพบกต่อไป

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ …

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ …
▫️การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564
▫️วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
? สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนสภาวิศวกร โทร. 1303

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย โดย นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันฯและคุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.เข้าพบคุณวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

วันนี้ 1/02/64 สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย โดย นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันฯและคุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.เข้าพบคุณวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) คุณเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯและ คุณศิริพร ช่างการ นักวิชาการมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติที่ห้องประชุมสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันฯของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในเรื่องแนวทางกำหนดรหัสสินค้าอุตสาหกรรมทั้งระบบเพื่อการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งรหัสสินค้าด้านก่อสร้าง พร้อมกันนี้สถาบันฯได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ และมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างให้ท่านเลขาธิการในโอกาสหารือความร่วมมือในครั้งนี้