วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2020

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล
AFEO Awards and Fellowship 2020
1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award
1.1 Distinguished Honorary Fellow Award

1.2 AFEO Honorary Fellow Award
1. ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2. นายเกชา ธีระโกเมน
1.3 AFEO Honorary Member Award
1. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
2. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
3. ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน
4. รศ.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
5. นางสาวบุษกร แสนสุข
2. รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award
2.1 ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award

2.2 ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่อมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยนี้ และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ขออภัยในความไม่สะดวก
ด้วยความห่วงใย จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ … ✌️