พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 44 คน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 คน
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เปิดใช้งานวันแรกแล้ว สำหรับห้องปฏิบัติการสถาบัน BIM เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง (INSTITUTE OF BIM FOR DESIGN AND CONSTRUCTION)

เปิดใช้งานวันแรกแล้ว สำหรับห้องปฏิบัติการสถาบัน BIM เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง (INSTITUTE OF BIM FOR DESIGN AND CONSTRUCTION)
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงที่มาของห้องปฏิบัติการนี้ และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการฯ มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม รองรับการอบรมขั้นสูงของการอบรมหลักสูตรแบบจำลองสารสนเทศ (Building Information Modelling) ในงานด้านวิศวกรรม ก่อสร้างและอุตสาหกรรม รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการอบรมด้วย
2. เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดความสะดวก สนใจเข้าอบรมแบบปฏิบัติการจริง (Workshop) เพราะเมื่อจบหลักสูตรไปจะสามารถนำเอาความรู้ตามหลักสูตรไปสร้างสรรค์ผลงานทำงานตามวิชาชีพได้จริง
3. สร้างความสะดวกในการอบรมที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาเอง หรือต้องจัดหาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องลงในเรื่องคอมพิวเตอร์ผู้อบรม รวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องลิขสิทธิ์ที่ต้องใช้โปรแกรมจำนวนมาก
ห้องปฏิบัติการฯ รองรับผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดให้เช่าห้องดังกล่าว หากหน่วยงานหรือสมาคมวิชาชีพสนใจ กรุณาติดต่อ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสมาคมฯ ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 515 หรือ 0-2935-6509
16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการสถาบัน BIM เพื่อการออกแบบและก่อสร้างฯ

บทสัมภาษณ์ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เรื่องจริยธรรมภาครัฐในการปฏิบัติวิชาชีพ แก่สำนักงาน กพ. (ผ่านทางโทรศัพท์)

บทสัมภาษณ์ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เรื่องจริยธรรมภาครัฐในการปฏิบัติวิชาชีพ แก่สำนักงาน กพ. (ผ่านทางโทรศัพท์)

https://web.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/videos/201243371631077

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรจากสภาวิศวกรในฐานะองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรจากสภาวิศวกรในฐานะองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องประจำปี 2563

 

นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทน วสท. ร่วมประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ในเรื่องความคืบหน้าเรื่องการขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19

นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทน วสท. ร่วมประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ในเรื่องความคืบหน้าเรื่องการขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 โดยมีผู้ร่วมประชุม ได้แก่ นายนิเวศน์ วะสีนนท์ อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี เลขาธิการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ
17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดตัว คอลัมนิสต์ “ความปกติใหม่ในวิชาชีพวิศวกรรม” ในวิศวกรรมสาร ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

เปิดตัว คอลัมนิสต์ “ความปกติใหม่ในวิชาชีพวิศวกรรม” ในวิศวกรรมสาร
ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาฟังมุมมองต่อวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย และมุมมองทางด้านการศึกษาวิศวกรรมในอดีตปัจจุบัน และในสภาวะปกติใหม่ (new normal)
ฝากติดตามช่องยูทูป วสท. ด้วยนะคะ
https://www.youtube.com/user/eitnews

สนทนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง เรื่อง “วิศวกรไทย 2021 กับการปรับตัวในโลกยุควิถีใหม่”

04.12.2020 : FM 96.5 วิทยุ อสมท. (39.26 นาที)
สนทนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง เรื่อง “วิศวกรไทย 2021 กับการปรับตัวในโลกยุควิถีใหม่”
https://youtu.be/kRJrUpKgMAY

จัดอบรมและ workshop หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาโยธา”

12 ธันวาคม 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมและ workshop หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาโยธา” ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวิศวกรสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการ กองบุคลากรกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งมอบสินค้าจากชาวบ้านเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

(วันที่ 10 ธ.ค. 2563 ) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการ กองบุคลากรกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งมอบสินค้าจากชาวบ้านเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในวันที่ 11 ธ.ค. 2563 โดย นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ ประธานสาขาภาคใต้เขต 1 และวิศวกรอาสา ในพื้นที่ ร่วมกับมูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง ,วัดดอนมะลิ และหมู่บ้านดอนมะลิ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

   

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “นางอัมพร วุฒิพฤกษ์” มารดา ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “นางอัมพร วุฒิพฤกษ์” มารดา ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท.
9 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร