คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าร่วมชม และสนับสนุน​กิจกรรม​ในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง ที่อาคารบางกอกยอร์ชคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นอาคารร้างอยู่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานฯ เข้าร่วมชม และสนับสนุน​กิจกรรม​ในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง ที่อาคารบางกอกยอร์ชคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นอาคารร้างอยู่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการฝึกแบบบูรณาการ​ การประสานงานร่วมกันในทีมต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแห่งชาติ แผนภัยพิบัติแห่งชาติ และเป็นการแสดงศักยภาพของแต่ละหน่วยในการปฏิบัติการดับเพลิงกู้ภัยทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งครั้งนี้ นอกจากมีรถดับเพลิงแล้ว ยังมีเฮลิคอปเตอร์ และเรือดับเพลิง เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ.)​ และกรุงเทพมหานคร​ มีหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติในแผนโดยพร้อมเพรียง​กัน ทั้งหน่วย ตำรวจ ทหาร การบิน การท่า ทีมดับเพลิงกู้ภัยของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราษบูรณะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ

โดย วสท. เป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมและความปลอดภัยด้านโครงสร้างอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ดำเนินการมา ประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่การประชุมวางแผน การให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การร่วมกัน ฝึกซ้อม และสังเกตการณ์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดย วสท. จะมีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
30 สิงหาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณบุษกร แสนสุข

 

 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าร่วมประชุม AFEO Board Midterm Meeting ครั้งที่ 19 ผ่านระบบ Zoom Online Conference

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และคณะกรรมการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม AFEO Board Midterm Meeting ครั้งที่ 19 ผ่านระบบ Zoom Online Conference โดยมีการแลกเปลี่ยน ด้านความรู้ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ได้แก่
– Environmental Engineering, Energy, Education and Training of Capacity Building
– Disaster Preparedness, Mitigation and Management, Transportation and Logistic,
– Sustainable Cities, Adhoc Committee on Mobility of Engineers Forum

และความร่วมมือเรื่องการทำมาตรฐานกลางสำหรับอาเซียน (ASEAN Engineering Inspector: AEI) เกี่ยวกับ การติดตั้งทางไฟฟ้า (AEI Electrical) การตรวจสอบหม้อน้ำ (AEI Boiler) การตรวจสอบอาคาร (AEI Building) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วม ดังนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ

27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.