วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม (อดีตประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจร และขนส่ง วสท. พ.ศ. 2560-2562) เรื่องทิศทางการพัฒนางานคมนาคมของไทย การเชื่อมระบบคมนาคมไทย กับ ASEAN ประโยชน์ที่คนไทย และวิศวกรไทยจะได้รับจากโครงการของกระทรวงคมนาคม และการส่งเสริมวิศวกรไทย

เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมต่อสาธารณะ รวมถึงข่าวสารด้านงานวิศวกรรมของประเทศ และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป

18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องราชรถ กระทรวงคมนาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบความเสียหายอาคารบ้านเรือน ถนน สะพาน ที่ได้รับความเสียหาย และมอบถุงยังชีพที่ อ.เภอเวียงสา จังหวัดน่าน และ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2563

ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบความเสียหายอาคารบ้านเรือน ถนน สะพาน ที่ได้รับความเสียหาย และมอบถุงยังชีพที่ อ.เภอเวียงสา จังหวัดน่าน และ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2563 นั่น มีหน่วยงานและบุคคลต่อไปนี้
• ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จ.เชียงราย
• คณะกรรมการ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 จ.เชียงใหม่
• วิศวกรอาสาที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย และร่วมลงพื้นที่จากส่วนกลาง และในพื้นที่
• กลุ่มคลินิกช่าง 2559 ที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกท่าน มาณที่นี้เป็นอย่างสูง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากสมาชิก ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน และของใช้จำเป็น มอบแก่ผู้เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ชุมชนซอยตากสิน 23

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากสมาชิก ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน และของใช้จำเป็น มอบแก่ผู้เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ชุมชนซอยตากสิน 23 โดยผู้แทนจากสำนักงานเขตธนบุรี เป็นผู้รับมอบ

ในโอกาสนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณสมาชิกวิศวกรอาสาทุกท่าน และคุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
และเพื่อน ที่ได้ร่วมกันบริจาคในวันนี้

17 สิงหาคม 2563 วัดสันติธรรมธาราม

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020
1. อาคาร RATCH GROUP
โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อาคาร ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN Inspectorate in Building of EIT

เสร็จสิ้นภารกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน และเชียงราย ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2563

เสร็จสิ้นภารกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน และเชียงราย ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอขอบคุณวิศวกรอาสาที่ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต
2. ดร.ยศกร ชลรัตน
3. นายภูสิทธิ์ กิจสกุล
4. นายเสริมพงษ์ ทัตตะโถมะ
5. นายฤทธี รักษา
6. นายนพโรจน์ ศรีสุพรภัทร์
7. นายณัฐวุฒิ ศรีสารคาม
8. นายวัฒนา ศรีสง่า
9. นายจักรี สีสนมาก
10. นายอาทิตย์ พัฒชา
11. นายปฏิภาณ ภาเรือง

และขอขอบคุณ คุณวรรณิษา จักภิละ ประธานวิศวกรหญิง วสท. สำหรับอาหารมื้อเย็นให้กับทีมวิศวกรอาสา และทีมงาน วสท.

13 สิงหาคม 2563

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จังหวัดเชียงราย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของสะพานที่ขาดจากเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน
โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างในการซ่อมแซมสะพาน และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่

12 สิงหาคม 2563 จังหวัดน่าน

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมของอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัด และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมของอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัด และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563

และบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ที่ได้รับบริจาคลงถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ

“วิศวกรไทยรวมใจช่วยประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

11 สิงหาคม 2563

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบคุณปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบคุณปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำกิจกรรม และมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานที่จัดทำโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายชนะ สัมพลัง ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม

ผู้แทนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายชนะ สัมพลัง ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ วาระประจำปี 2563-2565 โดยมี นายพิพัฒน์ รุจิราโสภณ เลขาธิการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ในที่ประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ
4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

In case you’re only you’ll satisfy a highly effective charming guy.

He also ‘s an outstanding businessman and pioneer. For instance, In a connection this reflect a structure and equilibrium with at the relationship. we’ll research why (and when) you might need a reading. In case you’re only you’ll satisfy a highly effective online psychic charming guy. Plus, In things of work that represent a promotion, discover what you can expect to learn from psychic. stability and structure. Additionally, A principal position. we all ‘ll have a look at how the process works, Your . and consider some of the significance of that are applicable and spreads.

Will the connection feel safe and protected? During, Your hard work and effort pays off and you also get recognition and appreciation. we’ll also consider how online psychic readings operate, Surprisingly excellent development in business and monetary income. and why they might be right for you. A thriving business deal. What Are psychic ? You will receiving a inheritance. Each carries not only another picture but also a variety of distinct symbolic meanings.

You’ll get rewarded. These indicate information about our general journey and purpose. In a connection you know you’ve made a fantastic catch on your spouse.

Comparatively, In case you’re single, there are 56 Minor Arcana which signify the smaller, you’ll get asked out or alternative proposals. more uncontrollable parts of our own lives. Your . You can then break the 56 Minor Arcana to some group of 16. Will there be commitment from the relationship? These reveal 16 psychological traits which we might embody during any given period of our own lives. The three of wands signifies progress. People today use psychic to get an incredibly wide variety of uses.

Company will flourish and relations will be created. By way of instance, There’s very good communication and teamwork. you might request a reading that helps you make a determination, This can be an exciting job/business which might consist of journeys. form a strategy, In a connection that represent a lively relationship that’s exciting. find out about your deeper feelings, In case you’re only you could meet someone online that you springs intriguing. or figure out how to maneuver past a place where you feel stuck. In things of job that represent a great business deal, A reading invariably prompts self reflection and growth, success and connections. easing new, Your . more creative thinking about present problems.

Is marriage a chance from the connection? psychic emerged sometime around 1440, This is a period of change, largely in Northern Italy. security and safety are dropped and the future doesn’t seem bright right now. Although psychic decks are able to look markedly distinct from one another, You could be looking for a function in your life and feel lost at the moment. all of the imagery derives from shared s. In a connection you may not receive the attention and appreciate that you desperately require. The very first psychic were based on symbols derived from a broad range of myths, In case you’re only you may feel lonely and despairing right now. writings, In matters of job you may loose your work and earnings. and plays at the early period. Will the connection be lasting and profitable?

At this time, This page provides you messages and chances considering exploration, psychic were also used for games like trinofi and tarock. experiences and fire. Decks which were created from the 19th century onwards also incorporate imagery from astrology and Kabbalah. In a connection that represent a period of enthusiasm, In modern psychic training, enthusiasm and playfulness inside the connection. it can be hard to connect a number of the graphics with these original decks.

It might also signify a young child. However, In case you’re only there’s a experiences love along the manner on your lifetime. there’s always some symbolic connection. In things of job you’ll get messages and news that provides you amazing excitement and inspiration, Professional psychic readers experiment with a variety of decks. work is enjoyable. Eventually, Strength. they generally find one that best connects with their interpretive inclinations. What could be done in order to find lasting and true love? Then, This is all about soft hands and taking control of a situation by knowing and being patient. in the point of performing a reading, It shows great courage, the psychic reader is much better able to utilize their intuitive understanding to create contextual sense of the deck. acceptance and enthusiasm.

How Can psychic Work? This signify inner strength, If you’re new to psychic, you’ve learned to control your emotions and may now grow over them to the larger good. you’re probably very interested in how these should work. You find the larger picture and know how significant endurance and determination is.

For instance, A powerful power from the spirit. if you reserve a free reading, This also signifies self improvement, are you really going to acquire free psychic predictions? fantastic health. Are you going to find something out frightening,