วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร

25 มิถุนายน 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อย่างละเอียดและนำเครื่องสแกนคอนกรีต Hilti PS 300 ตรวจหาเหล็กโครงสร้าง และตรวจหาแนวท่อไฟ หลังจากเกิดความเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา

และขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณเก๋น) รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่มาให้กำลังใจทีมงาน

 

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

หัวข้อ
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธา
– พื้นฐานวิศวกรรมโยธา
– มาตรฐานและกฎหมายอาคาร
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนหัวข้อ- วิชาชีพวิศวกรรมโยธา- พื้นฐานวิศวกรรมโยธา- มาตรฐานและกฎหมายอาคาร- วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.

วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ
– อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.
– อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
– อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณ

พูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

พบกับ รายการ “คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

"คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ"โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.✅ วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ- อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.- อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย- อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล- อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณพูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

Mobile Casino Games

Mobile casinos are the newest trend in online gambling. Mobile gambling is rapidly becoming the new method to bet. It’s also accessible from any location with an Internet connection. If you have access to an laptop, a mobile phone, or even a PDA, you can play from your desk or even while you’re traveling. There are a myriad of sites offering this game online, which means there is something available to everyone. The greatest thing is that you don’t need an credit score to begin.

Classic slots are among the most well-known mobile casinos. Many people prefer playing classic slots due to the fact that they are more likely to provide higher payouts than other types of games. Classic slots can be challenging since they provide a certain sequence of outcomes. When you hit the jackpot however, you are typically going to win it within a certain time. If you are patient enough, you’ll get it.

Whatever kind of games you prefer at a casino there is a good chance you will discover one that is appealing to you. Each casino within the subgenre provides distinct experience based on the games they offer. This is another reason why the subgenre is so popular. It is recommended to find at least one casino that offers each type of game you’re looking for.

Mobile casino games could include variations of traditional casino games. Some affect vs effect checker games offer progressive jackpots, which can reach incredible amounts. Other offer special gimmicks such as “probationary” or “tickets”. You can find random number generators, as well as other mechanisms within a subgenre that has tricks. With either, the mechanics must be in close alignment with the games at casinos you are trying to play.

If you enjoy playing slots, you can use one of the many random number generators in mobile devices. There’s a subgenre of slots to suit your taste, whether you like “breakout” or “dots”. You can also find mobile sites that offer roulette and video poker.

Many online casinos provide games for mobile casinos in addition to their traditional casinos. You may feel lost if you visit an online casino that doesn’t offer mobile gambling. The majority of online casinos that are reputable will make it clear that they’re happy to offer mobile gaming options to their patrons. This is also for live gaming options.

When you are looking for mobile casino games for beginners, it’s a good idea to know the types of slots and table games you’re interested in playing. You can then study the games and their various mechanics. This will help you decide which ones appeal for you. A slot game that spins continuously on a mobile device could be more appealing to you when you like spinning wheels. Before you sign up for any membership, it’s important to conduct your research.

Mobile casino games for beginners can range from blackjack, roulette, craps, bingo, etc. There is a subgenre that you can enjoy if you would like to play one or is my sentence grammatically correct more of these games. Additionally, you must familiarize yourself with the mechanics of the game you are planning on playing so you know what to expect. Once you know the basics, you can simply concentrate on having fun and having a blast.

Casinos that offer mobile gambling provide real gambling with money. While this is something to consider but it’s not as important as the possibility of playing games for no cost. Of course, many gamblers find it nearly impossible to part with their credit card details when they gamble online, which is why mobile casinos provide a way to gamble without having it. You can still enjoy the casino and make it a hobby by playing on these casinos for no cost.

Video poker is one of the most popular games at casinos. The reason for this is that the progressive jackpots are very large , and give video poker enthusiasts a possibility to accumulate large bankrolls. As you may have already guessed, progressive jackpots are those that increase every when a player bets more money. Some of the biggest progressive jackpots offered by online casinos can reach hundreds of thousands (if not millions) of dollars. This is why it is not uncommon for players to attain this level of status fast, especially if you are willing to work hard to win these massive jackpots.

Classic slots are a popular casino game for mobile gambling. Because classic slots are associated with good times and youth This is the reason they are so popular for mobile gambling. Today classic slots can be found in games of mobile gambling. Mobile slot machines can be found in various formats, including video poker, blackjack and roulette. However, it is important to know that you’ll require a lot luck when you select your preferred casino for classic slots.

What to Look For in Online Casino Bonus Structures

Online casinos, also referred to as virtual online casinos, are online versions of the real casinos. Online casinos permit gamblers to play games via the Internet in the comfort of their own homes. In recent years it’s become a popular type of online gaming. Online casinos adhere to strict terms and conditions for licensing so that only legal consent Continue reading “What to Look For in Online Casino Bonus Structures”

Play Casino Online – How To Win With Progressive Slots

What exactly is an online casino anyway? A casino online is a virtual version an actual casino where you can play games at a casino. Casinos online are growing exponentially in popularity and virtually the same as the physical casinos. The main advantage of playing online casinos is that you do not have to leave your house or invest a lot of money Continue reading “Play Casino Online – How To Win With Progressive Slots”

How to Increase Your Chances when playing at the Best Casino Sites Online

When looking for the top online casinos it is an excellent idea to do some research. There are many players that have been playing casinos online for a long time and spider solitaire have a similar idea about what makes a quality online casino site. These players can tell you about the bonuses they prefer, Continue reading “How to Increase Your Chances when playing at the Best Casino Sites Online”

The Advantages of Playing Live Casino Online

If you’re looking to experience an authentic gaming experience the live casino is an excellent option. These games aren’t random number generators. Instead players interact with real people when they play. Dealers, as well as other players are also present, so you won’t be alone when you interact with other players. The software at the casino will take your bets and transfer them to the dealer. The dealer will then take note of the results.

A live casino game show is a follow-up to the conventions of television game shows, and the host, who is a personality, contributes to the atmosphere. The host’s role is essential in creating excitement while also ensuring that all players have equal chances to win. The excitement and enjoyment of board games is recreated in a live casino. This isn’t the case with traditional online casinos that employ random number generators to ensure fairness.

Live casino games give you an authentic gaming experience. Instead of watching a video, you will see an actual table with live dealers. You can even place bets in real money on games and experience the thrill of real gambling without leaving your home. This is a great choice for people who enjoy live casino gaming and want to be a part of the excitement. There are many live casinos that offer free backgammon a variety of games, including Roulette and Blackjack. Some of these games include Casino Hold’em, Let It Ride, Baccarat, and 3 Card Poker.

For those who prefer an interactive gaming experience live casinos are the best choice. Live dealers and chat features ensure that players are not excluded from the excitement when they play. Live casinos provide a high degree of security. They provide more variety than traditional table games. These games provide a high level of security and more enjoyable experience for players. A live casino is the best option for those who want to have an authentic casino experience.

A licensed and regulated live casino must be operational in the state where it is located. A licensed and regulated live casino must be in operation in the country where it is located. Additionally, the software provider will hold a license and a special authority in its country. A legitimate live casino has these two certifications. Before you play a live casino online, you should first master your RNG skills if are new to the game. If you’re not familiar with the game of roulette, you should check out the payouts to determine if you’re getting paid.

When playing a live casino, you’ll have the opportunity to interact with the dealers and other players. It will feel very real and authentic, just like playing in a real casino. The winning percentages of live casino games are similar to the ones found in online casinos. This means that you can place bets on live games without having to worry about the lag. The main benefit is that you can play all of your favourite casino games whenever you free backgammon want. You can also interact with the live dealer and have more authenticity than ever before.

Live casinos utilize the latest technology to play games. A live dealer will be present on the site in real-time and the team behind the production can view everything on screen. The dealer will be able make decisions based on the outcome of the game. If you’re new to the game to the game, it is possible to learn more about the game and how to play it. There are many different types of live games, so pick one that’s best for your needs.

The choice of a live casino online is an excellent option to experience an authentic experience when gambling. There are numerous types of bonuses offered to players, and the rules will differ from site to site. Most live casinos offer free spins to players and free casino games can’t be played with live games. Search online to find an authentic and thrilling live casino. The more information you have, the easier it will be to play.

Chat lets you chat with a dealer online when you play live casino. The dealer will engage with players and respond to questions from players. A live dealer will be more engaging than a computerized dealer, and players will experience an even greater level of interaction. It’s a better choice for those who enjoy social interaction and a more personal gaming experience. Although it’s not for everyone, live casinos are an excellent way to spend your time at the casino.