คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระปี พ.ศ. 2563-2565 โดยนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบาย และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้

โดยได้แนะนำที่ปรึกษา คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการวิศวกรรมจากหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมในกรรมการชุดนี้ นับว่าเป็นเกียรติแก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อย่างยิ่ง

4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กำหนดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

09.00 น.      ลงทะเบียน

10.00 น.       พิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น.       ถวายภัตตาหารเพล

12.00 น.       ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.       ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

– รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

– รับรองงบดุลประจำปี 2563

– แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

– นโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564