วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่น แก่ผู้สนใจ โดยสามารถวัดค่าฝุ่น PM 1.0 PM 2.5 PM 10 ความชื้น และอุณหภูมิ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่น แก่ผู้สนใจ โดยสามารถวัดค่าฝุ่น PM 1.0 PM 2.5 PM 10 ความชื้น และอุณหภูมิ โดยอ่านค่าการตรวจวัดได้ผ่านมือถือ ทั้งนี้เสนอแนะให้ทำการสอบเทียบค่าที่วัดได้กับเครื่องมือวัดมาตรฐานก่อนนำไปใช้งานจริง

และจะมีการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่นนี้อีก เพื่อนำไปบริจาคแก่โรงเรียน โรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป

28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว “วิศวกรไทย … ต้านภัย PM 2.5”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว “วิศวกรไทย … ต้านภัย PM 2.5” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีแนวคิดจัดอบรมให้ผู้สนใจผลิต Sensors ใช้ได้เอง เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นในพื้นที่ที่เราอยู่ ว่าเกินค่ามาตรฐานเท่าไร จะต้องสวมหน้ากันฝุ่นหรือไม่ และเรื่องฝุ่นส่วนหนึ่งที่เกิดจากก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งจะผลิตเครื่อง Sensors ให้แก่สมาคมยักษ์ขาว (https://yakkaw.com/) เพื่อมอบแก่โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่ขาดแคลนต่อไป
(เอกสาร Press Kit ดังแนบ)

และในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการอบรม “การประกอบ เครื่อง Sensors วัดค่าฝุ่นด้วยตนเอง” ให้แก่ผู้สนใจ จำนวน 50 คน (ร่วมกับทีมวิศวกรอาสา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (แต่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง) ที่อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

สนใจสมัครที่ angsana@eit.or.th หรือ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 517

แถลงข่าวโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)จัดการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้อย่างไร” เพื่อระดมสมอง และขอความคิดเห็นในเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ สภาวิศวกร
จัดการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้อย่างไร” เพื่อระดมสมอง และขอความคิดเห็นในเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาอากาศต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล สภาวิศวกร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สภาทนายความ และบริษัทเอกชนอื่น ๆ ร่วมพูดถึงปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขต่าง ๆ

โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
———————-
– รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เปิดการประชุม
– ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการสภาวิศวกร
– รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินรายการโดย
– รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

16 มกราคม 2563 ณ อาคาร วสท

สาขาภาคตะวันตก นำโดย นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานฯ นำคณะกรรมการเข้าสวัสดีปีใหม่ และรับโอวาท จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก นำโดย นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานฯ นำคณะกรรมการเข้าสวัสดีปีใหม่ และรับโอวาท จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก คนที่ 2 เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ เพื่อสรุป และกำหนดแผนการดำเนินงานของสมาคมต่อไป

11 มกราคม 2563 ณ โรงแรม อัมมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิลาส วุฒิพฤกษ์ คุณพ่อของ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิลาส วุฒิพฤกษ์ คุณพ่อของ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

6 มกราคม 2563
ณ ศาลาบุพการี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

  

คณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัด workshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ จัด workshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงองค์กรต่อไป

6 มกราคม 2563