ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ วสท. ฉบับแก้ไข วันที่ 19 เมษายน 2556 ขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 ดังรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครต่อไปนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์พร้อมเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562  เวลา 16.30 น.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่น Gold” โดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. ให้เกียรติเปิดการอบรมฯ และคุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่น Gold” โดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. ให้เกียรติเปิดการอบรมฯ และคุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ คือ SIMPLEX, NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร EIT STAMP วสท. ซึ่งวุฒิบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฯ และดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.

 

วสท. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกับนายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
โดยชมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง และปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองหลอด วัดราชนัดดาราม วัดราชบพิธฯ

3 มิถุนายน 2562

อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนร่วมงาน “แผ่นดินไหว กู้ถ้ำหลวง สู่ไฟป่า : กึ่งทศวรรษแผ่นดินไหวเชียงราย”

31 พ.ค. 62 อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนร่วมงาน “แผ่นดินไหว กู้ถ้ำหลวง สู่ไฟป่า : กึ่งทศวรรษแผ่นดินไหวเชียงราย” ณ มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ ICDL Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ ICDL Thailand
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Dr. Hugh O’Connell Managing Director ICDL Thailand พร้อมด้วยคุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ ผู้จัดการศูนย์อบรมและรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับวิศวกรไทยทุกสาขาอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมทั้งวิศวกรไทยมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้ และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (ICDL – International Computer Driving License)
2. เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ของบุคลากรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลผ่านทางการใช้หลักสูตรของ ICDL ทั้งนี้จะเป็นการร่วมเร่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ให้ประสบความสำเร็จ และมีความยั่งยืน
3. เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบด้านดิจิทัล ของ วสท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ICDL
4. เพื่อทำการฝึกอบรมสำหรับพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) ตามมาตรฐานสากล ICDL ให้กับสมาชิกของวิศวกรรมสถานฯ และบุคลากรอื่น ๆ ที่ศูนย์สอบดิจิทัลของ วสท. ในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่อร่วมกันเป็นผู้ประสานงานจิตอาสาในการเผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL ไปพัฒนางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไปตามสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
6. ส่งเสริม บ่มเพาะ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.