แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Standard)
ราคา 250 บาท พิเศษ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลดพิเศษเหลือเพียง 190 บาท!!
– สามารถสั่งทางร้านหนังสือออนไลน์ (ซื้อแบบเป็นรูปเล่มจัดส่งทางไปรษณีย์) ได้ที่คลิก https://eit.or.th/…
– สั่งในรูปแบบ E-Book คลิก https://eitstandard.com/…
– ร้านหนังสือที่อาคารวิศวกรรมสถานฯ รามคำแหง 39 โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 301 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.)

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับใช้เตือนอัคคีภัย กับอาคารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของอาคารที่ใช้เพื่อการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรือวัสดุอันตราย

เนื้อหาในมาตรฐานกล่าวถึงการกำหนดโซน การแบ่งโซนเพื่อค้นหาจุดต้นเพลิงได้รวดเร็ว สามารถหนีไฟได้ทัน การแบ่งประเภทของอาคารเพื่อกำหนดส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารพึงมี อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงและการกำหนดใช้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานถูกต้องเมื่อต้องการใช้งาน

 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช กทม. โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วย คณะทำงานวิศวกรอาสา ร่วมกับสำนักการโยธา กทม., เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร, ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

โดยได้ตรวจสอบโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เกิดเหตุไฟไหม้ และพื้นที่ใกล้เคียง

Understanding Realistic Products Of Ukrainian Brides

You’ve got to get in touch with your wife instantly! There are several unconventional methods to produce your wife content. If you wish to earn your wife returning, you’ve got to end your situation immediately. If you want your wife to quit thinking of possessing divorce pursuing your situation, it’s also wise to focus on yourself. So if you would like to make your wife thrilled then you not necessarily need to absolutely love her atlanta divorce attorneys way possible but also have to match her genuine sexual requirements.

A great deal of couples today may continue to keep all their marriage because of absence of interaction. It is essential for the purpose of couples to consider what the additional has said plus earn an agenda about how to fix them. Getting single in a very world filled with married folks and husbands and wives can be to some degree frustrating, specifically if you continue seeking in the wrong places. At times every time a several enters into a new stage of their connection it can grow to be very challenging to keep a and more healthy field involving communication. He / she requires relationship advice in order to endure to maintain their own distant relationship despite the range factor of which comes into play. Quite a few couples fall into the exact same trap.

Vital Pieces of Relationship Tips

If you want to always be someone who you, you are likely to develop into transparent on your partner. In case you are very psychologically demanding, chances are you will attract a partner who have the exact requirements as you. When you and your spouse just can’t seem to earn any free time for just one another, look at re-evaluating your circumstances to see if there’s other things which can be achieved. The very first point to establish is actually your partner marry ukrainian women would like to conserve the marriage as much as you do. You need to let your partner know the things you like and esteem about them.

Many go into a connection so as to allow it to be an incredibly different experience from the one which these people grew up inside. You want to note that a connection is about stability. The absolute best portion of some sort of long-lasting devoted relationship is the special distinctions you both attract the relationship.

Relationship Tips Options

A relationship offers the chance to enjoy and enjoy the differences that make you unique. As an introvert, you might be significant when it involves your like relationship. Ultimately, anyone in a relationship has to understand how to address a uncooperative spouse. A few days it may seem tougher than other folks, but you need to commit to really enjoy if you need to continue to keep your marriage together. A fulfilling relationship may give a nurturing atmosphere for your children. Everybody would like to know what makes a partnership last in today’s increasingly anxiety, confusing world, but no one knows a lot better than two people who’ve been together with each other for over 70 decades. Even if, it is tough to keep a new broken people relationship although one wishes to put some complex work and not function to enhance the human connection.

การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและวางแผนการตัดทำมาตรฐาน คู่มือ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจดทะเบียนจาก สมอ. เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ (SDOs) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานขั้นสูง มีข้อกำหนด และรูปแบบของมาตรฐานตามหลักสากล

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอ-วัน รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี

Options For Advice Of Elitebrides

Send Order Women – Everything You Wish to Understand

Russian women resemble cartoon figures of fairy tales – these are definitely solid and delightful. That they possess not simply physical beauty, however they possess inner beauty as well. There’re generous, they’re merciful but oftentimes they are simply irrational and obstinate either. Today women of Russia happen to be strong and independent. In a nutshell, they are everything that males seek in any woman. And it is not really secret any more.

Most Russian gals club have a very good certain fee that the guy need to pay off that allows you to gain access to the information in the Russian brochure shopping women. Once he could be paid out the fee, he or she is liberal to read through the various brides to be who’ve circulated their passions in order to find a match for himself. It’s possible that he will find a lot of lover worthy of him by way of only browsing their kinds so that guy can certainly conveniently contact the many your he needs and as to who he feels most linked with. This really is a much better method to purchase a possibilities bride and powerful for that woman interested with all the man. A lot of women already are fearful about only just marrying people without any knowledge of her by any means. This idea to a Russian brides golf club can help them find out more relating to their suitors and choose someone who reckon that they might obtain wed to and build an important cheerful your life together. http://elite-brides.com/review/kissrussianbeauty

Assistance on Marriages – I’m I within a Healthier Relationship?

Nice hair is vital ?nside your is visually. Most women being a guy with well-groomed hair. When i wouldn’t counsel you to position on going hair proper long often. This above layout and turns the majority of females apart. Seek specialized to make sure you deter-mine of which hairstyle has started to become back. Here is another perm if you want. It can attract wives always, particularly if it really is thick and full. Therefore be boldness and have a fabulous lasting and discover if you don’t gain more appears to be like from a lot of women.

Consequently choose a photos that showcases whom you are, way more than the appearance. You may need the images to tell them all which you are, everything you are towards, what style of person you could be. Quite a lot comes because of from the photography, so avoid being reluctant demonstrating these individuals back. Yet again, it is far from on the subject of your is visually, in any way. They are not interested in preserving if you have best cheekbones in addition an olive complexion, that they merely prefer to see just who you are.

When Mature Internet dating, Are Your Dating Anticipations Too High?

One other mistake more and more on the web daters generate can side-by-side comparisons from the users they are really looking at to work out what person meets his or her’s predetermined pair of specifications. While lessening the pool of potential mates is helpful, working with a checklist-mentality rather than enabling each information stay on it is deserve will limit possibilities in a really destructive way. Online dating service personals can sometimes breed of dog a great atmosphere that promotes choices with regards to the a large number of highly-desirable traits (e. g. appearance) nevertheless the most attractive most people online are the at a minimum more likely to act in response because they’re looking to deal with “contact overload” themselves. Seeking at night the majority of highly-desirable attributes and centering on what precisely can get you to be consult somebody else happen to be key. The dispute is more and more on the net daters do not invest the type of time and effort many people should when publishing their information. That means internet daters must generate a skilled eye to make sure you differentiate among individuals who quickly don’t care and attention and people who will be intent on portraying the utmost picture.

Or they could suggest “I have to have a male by using a good even a feeling of humor”, considerably more elixir they go out with guys that’s able to start treating them top notch. How is it they might be consequently naive with saying individuals need a sure thing, in that case transformation and date someone exactly the opposing? What you can find is certainly most of his or her’s verbalization is certainly subconscious for reasons uknown.

3. Cultivate healthful friendships. If the abusive romantic relationship kept most people isolated, that may be repeatedly your situation, perhaps you may look and feel it has a not enough good friends you may depend on. So your challenge is ty trying these new close friends to make a mutually supportive marriage with. Websites you’ll be able to try to find acquaintances consist of your work place, your home in worship if you have the fact that with your life, and meetup categories. Look online just for meetup groups nearby. You will realize there are plenty of types of types, and there’s several to often be several that you’re taking into consideration for instance mountaineering groups, wives who obtain once per month just for lunch, many people thinking about regulations of Fascination, hobbyists, physical activities enthusiasts. Don’t just invest some time at dwelling and cook chinese food there is no acquaintances. They are for sale at the moment, wishing that they somebody exactly like you. Draw in that crooks to most people given that they can be how much associate you want these types of to come to be for you personally. Practice now to be a caring and kind person. You’ll be able to express that irrespective of strangers you meet up with, which include happy on the following element of set around the ATM, or telling many good words towards grocery checkout clerk. Allow desire to amount through you. It’s secure now. I recognize it couldn’t feel safer to state absolutely adore inside abusive relationship, considering that being insecure always helped bring more pain, you must fix from the fact that and grant need to do this healing due to the fact it cascades in your Wide-spread Spirit because of you and available in the market to some on your lifetime.

Straightforward Systems For Russian Ladies In The Usa

Presently feeling discouraged about your romantic potential customers? Well, help stems. I have to provide you with some suggestions on the way to get the rapport you are looking for and nothing much less. I’m incredibly serious about the following thing labeled dating. So , I’ve been trained in many ebooks, discussed to many different types of folks, and done loads of mine research as We find it thrilling. On a exclusive note, May very well quite a few years of knowledge dating various kinds in men and women- I have been certainly, there and know very well what its like.

There are numerous processes to stun your ex girlfriend whether or not you’re a very extensive distance romance. Distance isn’t a n obstacle, kept that. If you research options and rates you will, there are lots in options you can pick. Personal computer is the desire for you to do it. I understand someone willed it enough giving me a gift whether this individual was several miles faraway from me personally. slavic brides

When you’re looking for any place that could be low priced to get the bank balance then I will recommend your walk round a the town center area maybe a area. Parks are actually recommended simply because far too get sufficient goods that you may refer to. Also it’s possible to produce a Frisbee or prepare for virtually every eat outside on the woodland. Both alternatives are economical all of which will protect a little bucks even while still recognizing you that you’re surrounding the wedding date with. Shipping and delivery be required to worry about addressing loud you’ll might in a public and in the same manner, it will be easy to be your self think compared with which has a drink station or membership.

15 First Meeting Tips Of course To Keep A Great Impression

Sanctioned well-known fact that Russian women happen to be one of the the majority of incredible and gorgeous adult females as well as for Asia although across the world. Once visiting Russia, you realize you’ll be amazed regarding the several Russian gems; with long-legs, slim body frames and eye-catching faces. And because of Russia’s male-dominated culture, many little Russian women prefer males who are gentlemanlike and chivalrous. These kinds of simple issue like forking over restaurant expenditures means significantly to get the children.

The first thing you will have to take into account isn’t actually to make sure you impress Russian ladies. Appears to be confused? For sure, this is the giant secret that you just ought to know. By just not impressing Russian young ladies, you could be genuinely impressing. Now you will get any doubt, of just how it truly works. The moment men endeavor to make an impression Russian gals, they will create plenty of wrong or artificial statements to make sure you exhibit just about everything. Russian girls can easily identify your tactics and probably do create a good present design. Be trustworthy and stay yourself. This is the easiest method to make sure you impress gals together with other issues sometimes happens quickly.

Yet another way to help you buy yourself a Russian wife is usually meeting Russian women that will often have transfered and settled in your own country. Most of Russian girls who proceed to cutting edge locations are often times lonely and many types utilize work out which includes a eu man. In reality most of them carry out migrate specifically with the functionality. This is the excellent time for it to secure relating to these sort of Russian women through a lot of websites that offer particulars on Russian immigrants require the usa. You can also often be fortunate enough to get encounter a Russian woman through web sites wherever one may come across communities connected with Russian women.

Russian online dating service services expertise will be incredibly favorite now during the course of countries. Most of this kind of sites deliver online expertise which include spending personal understanding of any client. Several sites are free many will be certainly not. But people provide you with paid providers shoot for good quality. All the services happen to be turned into something from high quality set up bills are economical. One is sure to obtain output simply by joining this sort of Russian net dating offerings.

Get in on a school community. They say all the cathedral may be the most trusted place in the earth. If you happen to happy to say yes to a good nearby cathedral, you will definitely undoubtedly meet persons there who’ve very similar interests simply because will often have small groups which can be gender-specific and age-group specific. You can expect to most likely find lifelong acquaintances for anybody who is able to react to people that hope to socialize combined with you.

 ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม ร่วมกับ  ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมี นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนา โรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) และ ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีนายนรินทร์ พุทธนวรัตน์ ผู้อำนวย การฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ให้เกียรติร่วม งาน ณ ห้อง 203 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รวห. กล่าวว่า  กฟผ. มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางในการสร้างคนเก่ง คนดี การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะบุคลากร กฟผ. จะได้รับความรู้จากบุคลากรของ วสท. เพื่อพัฒนาความเป็นคนเก่ง เสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้คน กฟผ. เพื่อนำความสามารถดังกล่าวไปขับเคลื่อนองค์การ และ ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และสร้างมาตรฐานในการทำงานด้านวิศวกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการร่วมมือกันใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม

2.ด้านการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิศวกรรม

3. ด้านการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านงานวิศวกรรม และ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

Rudimentary Aspects In Buy a Bride Online

Choosing Foreign Brides

In case you genuinely learn how to look after a lady, you could discover shelling out the life-long romantic relationship with the Chinese star of the wedding. A lot of women get to the firm after painful divorces. Russian females can be raised having a good understanding of family unit ideals and you will recognize that some want to have hitched and commence a family group. Contact numerous Ruskies girls you desire.

The Lost Secret of Foreign Brides

Based upon a thorough studying associated with the woman user profile, you are able to set up in the event that she is the right woman suitable for you. Might by no means been even more able to uncover and even contact the proper lady for your needs with out each one of the interpersonal together with ethnic limitations from the earlier. If a international woman at any time reveals of which the lady likes you ahead of you could have a new reasonable time frame mutually, will be certainly a problem and it also may very well be a hoax. Overseas females, on the flip side, really are lovely and affectionate. Not a single one of the Hard anodized cookware lady can let you know the girl fails to must analyze.

Your own Cookware better half know precisely how in order to ease you using the basic elements. So if you’re thinking about searching international for your ideal wife. Therefore , obtaining a foreign wife will cost you slightly cash.

Absolutely, getting hold of another bride might be tough, nevertheless it noesn’t need to have to turn into consequently bothersome. Without doubt, it could be challenging, but it really will not need to become therefore troublesome. Therefore avoid predict your foreign woman is to some sort of doormat and you simply will likely be the particular management involving her. Unquestionably, tracking down a foreign star of the event might be challenging, nonetheless it is not going to should turn into as a result irritating. Japanese brides realize how to maintain their own spouse and kids. Some sort of Western new bride is often a complete offer. An attractive plus well-cultured Japanese people bride thinks the woman with much more than only a stay-home spouse.

Foreign Brides and Foreign Brides – The Perfect Combination

Asian brides to be usually are very high, they may more doll-like and pretty wonderful without a doubt. Recognize your new new bride may well truly look just a little unconfident. Most people assume that intercontinental birdes-to-be are very keen to ladies who want to00 marry the Traditional western gentleman to allow them to move out of their locations and start a brand new your life. Unearthing an attractive geisha star of the wedding is indisputably difficult but it really is totally worthwhile.

Foreign Brides Options

As a real ship order star of the event can be quite unsafe. Mexican postal mail order wedding brides, or foreign https://foreign-brides.org/ brides given that they prefer to obtain called, is surely an extreme reply to your issue of tracking down a great partner. They are basically girls which can be actually planning on males online dating web sites. They are truly girls that are actually expecting males in on-line relationship web sites. They can be actually ladies that are truly awaiting men on across the internet dating websites. Mail purchase bride web pages appear to be various foreign girls which are truly trying to find a partner originating from an additional land. You can always locate a mail buy bride which you dream about, in case you’re attracted to Asian young women, that is serious.

Root Aspects In Bright Brides Site – A Closer Look

Rapport Advice – Why Women of all ages Stay In Awful Marriages!

With the rapid advancement of the internet internet dating phenomenon there is extra most people because of the word wide web to watch out for absolutely adore online. You’ll are one single people who suffer from likewise taken into consideration time of making a request this choice to interact with the a friend or relative, but have been disappointed by some of the data shared at the same time on the internet and shut off.

russianladies However , while sheer numbers are necessary, location is definitely too. You will have a more probability of choosing love or perhaps companionship by means of any person who world in your city – or furthermore, your suburb! If you can very easily meet people repeatedly, then you could gradually develop all the rapport and intimacy needed in view of a great marriage.

No matter whether it’s really a long-distance relationship or perhaps not. It’s not possible to permit the interaction lines to crash. If not, you may keep in mind believe you have been already developing apart. On communication most people permit you to ultimately be well-known more caused by your partner such as you can expect to have a better thought about his personality. You may also express your heartaches, if undesirable or confident, and have wipe out virtually any assumptions. It truly is the way you discover how to trust an individual.

That Asian a lot of women look dazzling concerning is visually. Actually western adult men enjoy the equal. They glimpse greatest in his or her’s behavior, ideas, actions and clothing. Most of the movements happen to be awesome. There’re well-known for their style. They implement figure out the vulgar words and yet do not ever rely on them. They may be quiet comfortable and don’t become a great enemy in the gents.

On earth do you imagine how a Russian woman can appreciate finding flowers mailed with the gentleman who thinks anne is extraordinary? She will become a very star within her relations and buddies! Consider of just how excited all the ladies in your workplace get the moment flowers will be delivered for the children plus the additional women oohh and aaahhh! It will be similar on her behalf every time they are delivered.

Long Term Relationship Help – Some Important Standards

With the rapid advancement of the internet internet dating phenomenon there is extra most people because of the word wide web to watch out for absolutely adore online. You’ll are one single people who suffer from likewise taken into consideration time of making a request this choice to interact with the a friend or relative, but have been disappointed by some of the data shared at the same time on the internet and shut off.

However , while sheer numbers are necessary, location is definitely too. You will have a more probability of choosing love or perhaps companionship by means of any person who world in your city – or furthermore, your suburb! If you can very easily meet people repeatedly, then you could gradually develop all the rapport and intimacy needed in view of a great marriage.

No matter whether it’s really a long-distance relationship or perhaps not. It’s not possible to permit the interaction lines to crash. If not, you may keep in mind believe you have been already developing apart. On communication most people permit you to ultimately be well-known more caused by your partner such as you can expect to have a better thought about his personality. You may also express your heartaches, if undesirable or confident, and have wipe out virtually any assumptions. It truly is the way you discover how to trust an individual.

That Asian a lot of women look dazzling concerning is visually. Actually western adult men enjoy the equal. They glimpse greatest in his or her’s behavior, ideas, actions and clothing. Most of the movements happen to be awesome. There’re well-known for their style. They implement figure out the vulgar words and yet do not ever rely on them. They may be quiet comfortable and don’t become a great enemy in the gents.

On earth do you imagine how a Russian woman can appreciate finding flowers mailed with the gentleman who thinks anne is extraordinary? She will become a very star within her relations and buddies! Consider of just how excited all the ladies in your workplace get the moment flowers will be delivered for the children plus the additional women oohh and aaahhh! It will be similar on her behalf every time they are delivered.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

• คุณระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ
• คุณภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้จัดการสมาคมฯ
• คุณยุทธพล ใจดี ประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อม
• คุณอนันต์ ลีราภิรมย์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณสุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณกริช ชินประสาทศักดิ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณนิภาพรรณ ไชยพันธุ์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562