แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Standard)
ราคา 250 บาท พิเศษ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลดพิเศษเหลือเพียง 190 บาท!!
– สามารถสั่งทางร้านหนังสือออนไลน์ (ซื้อแบบเป็นรูปเล่มจัดส่งทางไปรษณีย์) ได้ที่คลิก https://eit.or.th/…
– สั่งในรูปแบบ E-Book คลิก https://eitstandard.com/…
– ร้านหนังสือที่อาคารวิศวกรรมสถานฯ รามคำแหง 39 โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 301 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.)

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับใช้เตือนอัคคีภัย กับอาคารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของอาคารที่ใช้เพื่อการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรือวัสดุอันตราย

เนื้อหาในมาตรฐานกล่าวถึงการกำหนดโซน การแบ่งโซนเพื่อค้นหาจุดต้นเพลิงได้รวดเร็ว สามารถหนีไฟได้ทัน การแบ่งประเภทของอาคารเพื่อกำหนดส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารพึงมี อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงและการกำหนดใช้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานถูกต้องเมื่อต้องการใช้งาน

 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช กทม. โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วย คณะทำงานวิศวกรอาสา ร่วมกับสำนักการโยธา กทม., เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร, ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

โดยได้ตรวจสอบโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เกิดเหตุไฟไหม้ และพื้นที่ใกล้เคียง

การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและวางแผนการตัดทำมาตรฐาน คู่มือ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจดทะเบียนจาก สมอ. เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ (SDOs) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานขั้นสูง มีข้อกำหนด และรูปแบบของมาตรฐานตามหลักสากล

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอ-วัน รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี

 ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม ร่วมกับ  ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมี นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนา โรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) และ ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีนายนรินทร์ พุทธนวรัตน์ ผู้อำนวย การฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ให้เกียรติร่วม งาน ณ ห้อง 203 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รวห. กล่าวว่า  กฟผ. มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางในการสร้างคนเก่ง คนดี การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะบุคลากร กฟผ. จะได้รับความรู้จากบุคลากรของ วสท. เพื่อพัฒนาความเป็นคนเก่ง เสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้คน กฟผ. เพื่อนำความสามารถดังกล่าวไปขับเคลื่อนองค์การ และ ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และสร้างมาตรฐานในการทำงานด้านวิศวกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการร่วมมือกันใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม

2.ด้านการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิศวกรรม

3. ด้านการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านงานวิศวกรรม และ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

• คุณระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ
• คุณภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้จัดการสมาคมฯ
• คุณยุทธพล ใจดี ประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อม
• คุณอนันต์ ลีราภิรมย์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณสุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณกริช ชินประสาทศักดิ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณนิภาพรรณ ไชยพันธุ์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สัมมนาพิเศษเรื่อง เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?
(Tower Crane Accident again! Cause Truth Conclusion?) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานปั้นจั่น/เครน อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากการใช้งาน โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
• อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ
• อ.ประวิทย์ โตรฐาน รองประธานฯ
• อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล กรรมการ
• อ.ธีรศักดิ์ เจริญ กรรมการ
• อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ เลขานุการและกรรมการฯ
• คุณพิมพ์ภัทรา พวงสุกระวัฒนะ กรรมการวิศวกรหญิง
• อ.สุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการทั่วไปด้านความปลอดภัย บจก.ไทยชิมิสึ
• คุณศยามล รังษีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บจก. ซันจูปิเตอร์ จก.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด, บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3

เสร็จสิ้นแล้วกับการอบรม มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3 ซึ่งตลอดทั้ง 4 วัน ผู้เข้าอบรมล้วนได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสูง และในวันสุดท้ายคณะวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดีๆ เช่นนี้ รุ่นต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th/training/สอบถาม คุณรุ่งลาวรรณ์ โทร. 02 1844600-9 ต่อ 510 อีเมล [email protected]

  

รศ.เอนก ศิริพานิชกร รายการ เรื่อง “เครนถล่มไซต์ก่อสร้าง ถนนพระราม 3

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ไปสนทนา 2 รายการ เรื่อง “เครนถล่มไซต์ก่อสร้าง ถนนพระราม 3 “
• Nation TV คมชัดลึก 22.15 -23.00 น
ชมสดที่ลิ้ง https://www.facebook.com/nationtv22live/videos/231430537767022/

หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ด้วยความอบอุ่น
🎉🎉ยอดผู้ลงทะเบียนกว่า 70 คน!!!🎉🎉

หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1 บรรยายโดย
• ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ดร.อิทธิพล มีผล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ติดตามรุ่นต่อไปและหลักสูตรอื่นๆ ได้ทาง https://eit.or.th/training/
• ติดต่อ คุณเยาวพา โทร. 02 1844600-9 ต่อ 520 อีเมล [email protected] แฟ็ก 02 184 4662

 

สนทนากับ คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล  คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย เรื่อง “บทเรียน ‘เครนถล่ม’ ภัยที่อยู่ใกล้ตัว”

สนทนากับ คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล
คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
เรื่อง “บทเรียน ‘เครนถล่ม’ ภัยที่อยู่ใกล้ตัว”

คลิก https://youtu.be/NMgwPocgIzU