วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกิจกรรมดีๆ กับ “โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ, ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานจาก PPS Group มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียน ตชด. บ้านใหม่พัฒนาสันติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ในการนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีในวันนี้ ได้แก่ บริษัท โปรเจ็คแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัทวรนิทัศน์ จำกัด, บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด และ บริษัท ฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ๊งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม โดยคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

กล่าวเปิดโดย รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ และนำเสนอมาตรฐาน โดย
• รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ
• นายสมพัสตร์ สุวพิศ ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ
• รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน กรรมการประจำมาตรฐานฯ
• นายณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช อนุกรรมการและเลขานุการประจำร่างมาตรฐานฯ

เทคนิคพิจารณ์นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้ใช้ และผู้ให้บริการการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและวิศวกรนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานสำรวจมาตรฐานนี้จะกล่าวถึงการรวบรวมมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยทางคณะทำงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกแบบจัดทำมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือทั้งประเภทของอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์บันทึกภาพในการสำรวจ โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการ ตลอดจนข้อกำหนดในกระบวนการสำรวจเพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายที่มีความถูกต้องเหมาะสมแก่การนำไปใช้งานด้านวิศวกรรม

(14 ธันวาคม 2561)

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม และ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ประธานสาขาภาคใต้2 มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีนายอนุแสน ใจจ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทอง เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ในการนี้ขอขอบคณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้ได้แก่บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด,บริษัทโปรเจ็คแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน),การรถไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัทเมก้า แพลนเน็ต จำกัดและบริษัท ฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)