บรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

บรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ช่วงเช้า: เป็นพิธีสักการะพระวิษณุกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และ รดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส
ช่วงบ่าย: เป็นการเสวนาเรื่อง ทำอย่างไร EEC จะสนองตอบเศรษฐกิจ และสังคมได้คุ้มค่ายั่งยืนที่สุดและรายงานผลการดำเนินกิจการสมาคมประจำปี 2560

        

การอบรมถึง 4 หลักสูตร 1. การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ 2. สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม4. EIT Mini Civil วิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

วันนี้ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีอบรมถึง 4 หลักสูตร บรรยากาศจึงคึกคักเป็นพิเศษ
1. การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ วิทยากร อาจารย์ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง
2. สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น วิทยากร รศ.รอ. พิพัฒน์ สอนวงษ์, อาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม วิทยากร อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ
4. EIT Mini Civil วิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) วิทยากร รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล 

สัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสะพาน”

7 เมษายน 2561 สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทไมดาสทีมจำกัด จัดงานสัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสะพาน” ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. โดยได้รับเกียรติในการเปิดงานโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่ร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่
-อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒน์กุล
-อาจารย์ โอฬาร เวียงวีระ
-อาจารย์ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
-อาจารย์ ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
-คุณ Hye Yeon Lee 
 

สัมมนา “บทเรียนเพลิงไหม้อาคารสูงซอยเพชรบุรี18 และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า”

วิศวกรรมส-ถานฯ ขอขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ที่พร้อมใจมาร่วมงานมากกว่า 300 คน พร้อมรับหนังสือมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยกันครบทุกคน

และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคับคั่ง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานฯ
คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. และที่ปรึกษา คณะกรรมการสาาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกวิศวกรรมสถานฯ
คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
คุณจักรกฤษณ์ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ สถานีดับเพลิงสุทธิสาร

และที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนใจดี บริษัท Imperial Fire Engineering จำกัด, บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด, บริษัท ศุภริช จำกัด, บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด, บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด และ บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีและมีประโยชน์เช่นนี้ขึ้นมา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กำหนดการ

10.00 น.  ทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป

11.30 น.  พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.  เสวนาเรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดย ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 รายงานผลการดำเนินงาน รับรองงบดุล และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

 

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ป้ายโฆษณาแบบเก่าทั่ว กทม. ‘เสี่ยงล้ม’ ในรายการ TNN News Room ช่วง Special Report ผ่านทางช่อง TNN24 TNN24

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ให้สัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.) ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ป้ายโฆษณาแบบเก่าทั่ว กทม. ‘เสี่ยงล้ม’ ในรายการ TNN News Room ช่วง Special Report ผ่านทางช่อง TNN24
รับชมย้อนหลังได้ที่ http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165427&t=news_special

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ป้ายโฆษณาแบบเก่าทั่ว กทม. ‘เสี่ยงล้ม’ ในรายการ TNN News Room ช่วง Special Report ผ่านทางช่อง TNN24 TNN24

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร ให้สัมภาษณ์  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.)  ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ป้ายโฆษณาแบบเก่าทั่ว กทม. ‘เสี่ยงล้ม’ ในรายการ TNN News Room ช่วง Special Report ผ่านทางช่อง TNN24
รับชมย้อนหลังได้ที่  http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165427&t=news_special

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11   สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

 

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน (รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์)

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน (รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์)  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ 24-25 มีนาคม 2561  มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตร การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ