วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

24 มีนาคม 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อซ่อมแซมกุฎิพระที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จ.สกลนคร เมื่อปี 2560 มีผู้มีจิตศรัทธาจากสมาชิกวิศวกร ร่วมทำบุญทั้งที่ กรุงเทพฯ และที่จังหวัดสกลนคร รวมเป็นเงิน 376,149 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
กรรมการ วสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. คุณทศพร ศรีเอี่ยม, คุณบุษกรแสนสุข กรรมการ อำนวยคุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม คุณนันทัชพร ศรีจาด คุณ สุริยา ปัตโชติ ตัวแทนวิศวกรอาสา วสท. เจ้าหน้าที่ วสท. พร้อมชาวบ้าน มอบเงินจำนวนดังกล่าว โดย พระอาจารย์วิทยากร จิตตสุโภ เจ้าอาวาสวัดถ้ำขาม ทำพิธีรับผ้าป่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตศัทธาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

 

 

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย” Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย”
Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018
โดยมี ดร. ธัชชัย สุมิตรา ประธานจัดงานให้การต้อนรับ สำหรับการเสวนาได้รับเกียรติจาก
– ดร.เยาวธีร อัชวังกูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
– ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– คุณอาณัติ ยศปัญญา กรรมการผู้จัดการธุรกิจไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ร่วมเสวนา และ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ดำเนินรายการ​

ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
23 มีนาคม 61

 

Civil Essay: Genuine Essay Writing Services just take edge of writing providers! essay writing service sydney

Group Services Summary Essay

He tells us, “. share your food with the hungry and offer legit essay writing service the inadequate wanderer with shelter when you see the naked, to dress him, and not to switch absent from your possess flesh and blood. and if you invest yourselves in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your gentle will increase in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will guide you constantly. ” 1

The extended-phrase consequences on overall health by obesity in childhood are the obese kids and adolescents will most probably be overweight when they are developed men and ladies and this brings about them more danger for more coronary heart diseases, some most cancers types, strokes or osteoarthritis. The other long-expression influence is that law essay writing service being overweight and over weight is typically connected with more hazards for a lot of cancer varieties like breast cancer, gall bladder, colon, kidney, ovary, prostrate or cervix most cancers. Also the other illnesses are lymphoma of Hodgkin and numerous myeloma.As stressful as group function is in higher help with essays education, it can really be helpful in the long operate simply because it intently parallels the group dynamics of participating on a committee, process power, or on a collaborative team task located in many workplaces. Whatsoever kind the group assignment will take in your training course, the opportunity to operate with other people, fairly than on your personal, can offer unique benefits. These contain:

We investigation, make an outline, and begin the process for organically producing your website that writes papers essay from scratch dependent on your directions. In any occasion, you can compose about your personal development with a pair straightforward guidelines. When it has to do with custom made essays the extremely very first situation to recognize is what you actually acquire.

Common author at Assignment Baron is a degreed expert. Two a long time of experience in writing assignment jobs is have to-have, too. Assembly get specs, currently being open up to asked for revisions and meeting assigned deadlines on time are the three crucial objectives of every single specialist in the writing essay writing service us panel. But the major requirement is providing a plagiarism-cost-Original, genuine paper, which is also well-edited and has peerless grammar write my paper for money. New get “ new assignment done essay writing assistance click. Commencing from a blank sheet, at the conclude theres a top quality essay, coursework, or time period paper carried out in accordance to your directions. Two orders with 1 and the same matter? Two distinct writers will put together two diverse, unique papers with diverse pay someone to write we write papers my essay uk content and special research. High quality is at the head of the desk. As the ideal dissertation writers, we are expert at aiding you not only in the producing method but also in decisive considering. We also deal with our consumers throughout each and every of the phases of your composing. If you are not pleased with our process of producing dissertation, you may possibly request our staff for revisions. They will instantly start pursuing your existing instructions. However our writers have an viewpoint and concept of their writing assistance possess, they will constantly give far more priority to your guidelines. If you are not able to place your views into the right words, then you could much better contact us.

It would seem custom writing essay uk, at times, that mobilizers and facilitators just do not occupy the identical universe as report writers. Maybe it is simply because mobilizing and facilitating is a very verbal occupation, and one particular the place the action and the benefits are the primary concentrate. Reflecting, remembering and recording look to be set at a lower precedence than the current motion.

  • how to write a law test essay
  • scientific articles or blog postsscientific conclusions about the journal’s scope
  • Reliable, speech or paper, acquire study paper creating provider australia – professional essays
  • In the new handouts that seems choose how several slides for every page you want help with writing as nicely as the order they should be put in (horizontal or vertical)

Average author at Assignment Baron is a degreed specialist. Two uk best essay years of knowledge in creating assignment tasks is must-have, also. Conference get requirements, currently being open up to requested revisions and assembly assigned deadlines on time are the 3 crucial targets of each and every skilled in the composing panel. But the primary requirement is offering a plagiarism-Original of charge, authentic paper, which is also effectively-edited and has peerless grammar. New buy “ new assignment accomplished. Starting up from a blank sheet, at the stop theres a good quality essay, coursework, or time period paper completed according to your instructions. Two orders with one and the psychology essay writing service uk exact same topic? Two various writers will put together two different, authentic papers with different material and special study. Quality is at the head of the desk. Our essay writers target on the top quality of the ultimate merchandise shipped to you even though handling your purchase. We have your ideal curiosity at coronary heart whilst offering our essay composing services and our wish is to see you excel academically following our cooperation. We know what essay assignments mean to your academic life, and we assure you the ideal results every time you ask for an essay from us. Acquire essays online now to recognize better and improved tutorial functionality with no sweating.

Willing to pay out a person to publish a great essay?

In which a high college, college scholar can typically acquire essay options which are as affordable as top quality write my law essay uk and outcome-oriented? Exact same Day Essay is possibly the only services the place reasonable charges go hand by hand with the exceptional writing quality. Acquire an essay from a dependable site as we are and you are going to just take benefit of efficient, finely priced essays, studies, compositions, case scientific studies, and book testimonials, which are prepared strictly from scratch. Meeting the expectations of each our buyer is our major intention. Which is why the variety of critiques of the paper you get has no limits. We guarantee only 100% benefits, but it might happen that something help in essay writing is made not the way you wished. We offer you Original of charge revision alternative essay assistance from write my psychology paper experts. Your writer will overview your paper as often as needed according to your technical specs and guidelines. You want to get particular interest to the uk essay writing particulars specifically when the concern is your dissertation or study paper aid. We often welcome your in depth guidelines, wishes and additional resources when obtaining your purchase. We want our buyers to get exactly what they want.Conference the wants of college students Our dissertation enhancing provider is for learners who need added organization, clarity, and type to their creating or who want their language raised to tutorial specifications. Additionally, it is a ideal services for people pupils who may possibly be non-native speakers who want aid that goes outside of just proofreading. Dissertation modifying at this level in the approach tremendously helps your advisor and committee by presenting your analysis in a much more arranged, hugely readable style. Some thing numerous learners do not feel about, dissertation modifying also greatly facilitates the shift from your dissertation protection to the start of your career.

Inform guest about what need to they deliver: It consists of the concept of the social gathering that what kind of items the friends are necessary to bring but if you are arranging an outdoor celebration like in a zoo or a park, you can also tell your friends to provide some variety of meals objects alongside with the uk best essay writing presents for the birthday youngster. This way, your celebration will have a whole lot of varieties of meals objects and you really do not want to put together all of them by by yourself.

  • Url the conclusions again to the literature cited before. (In some need help writing a essay investigation traditions, this is called the discussion.)
  • Totally Original title-webpage and revisions
  • children’s bookschildren’s books: fairytales, folktales, fables, legends, fantasy, image/sample textbooks, poems, stories and academic writing services uk publications, we go over a extended listing. Our e-book critiques for kids are particularly created in an exciting and modern method from the children’s position of view
  • monetary evaluation
  • how to write a legislation examination essay

It is effortless to acquire lab studies on-line, but some of them turn out to be greater than other folks. Why? At times it is dependent on a author, because he or she can be much more knowledgeable and responsible or, vice versa writing companies, less competent and downright unreliable. When deciding on a author, dont emphasis only on the cost tag offered, but consider to locate customers evaluations or at least lab report samples manufactured by the author. Submit your lab report buy only when you are really confident that the writer has some expertise in your discipline and is aware the specifications.

Any time you post an purchase we take into account about it and examine it and give it in direction of the most appropriate and customized inexpensive essay writer for you. You could identify all our essay writers on the internet if you have some query about your paper. They can control just about every kind of paper, essay help overview or humongous dissertation, it doesn’t subject. All you will need to have to know that your assignment is heading to be persuasive. Are you help on writing an essay hunting for an essay outline template to full your essay assignment? If sure, then examine out the beneficial templates shared professional custom writing service below. An essay producing help me write a paper assignment is quite frequent in college and colleges. Your instructor or professor have to have presented you essay creating assignment. It’s not easy to publish an essay until you are an expert or essay-professional. That’s why it is suggested to just take reference from the essay define templates. A properly-designed essay define template will absolutely support you in creating an impactful essay. The outline will assure consistency for your paper so that you in no way get rid of out on the major points and their proper transitions.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน” วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากเหตุการชำรุดของบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและใช้บันไดเลื่อนในประเทศไทยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงการใช้งานบันไดเลื่อนที่ผู้คนคุ้นเคยใช้งานเป็นประจำ เมื่อกรณีกรณีอุบัติเหตุขึ้นวิศวกรรมสถานฯ จึงต้องการนำเสนอข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชนืแก่ประชาชนเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบันไดเลื่อน

คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวถึง โครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานบันไดเลื่อนและข้อสังเกตในการใช้บันไดเลื่อนสำหรับประชาชน

คุณสุพัตถ์ จารุศร อดีตนายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อแนะนำในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบันไดเลื่อน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงด้านมาตรฐาน ซึ่งวิศวกรรมสถานฯ ได้จัดทำมาตรฐานไว้สองเล่ม คือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม ASME A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบเรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย

 

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: eit@eit.or.th www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างสมาคม
คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์) หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืองานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ระบบและข้อมูล
– สามารถดูแล ติดตั้งและตรวจสอบระบบ Network และระบบ Server
– สามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ Website
– สามารถดูแล และติดตั้ง Software Program สำหรับงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
– สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe, Photo Shop, Illustrator, Flash
– มีใจรักงานบริการ และมีความรับผิดชอบ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
รายละเอียดของงาน
– งานออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กร
– งานดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กรให้ทันสมัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Network และ Support User และการรักษาความปลอดภัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Hardware และ Software ขององค์กร ระบบ Server
– งานจัดทำและดูแลระบบ Data Back up
– งาน Maintenance เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี

สวัสดิการ
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
– ประกันสังคม
เอกสารการสมัคร
– ประวัติย่อ และรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาวุฒิการศึกษา
วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail
– ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์
– สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: ach_eit@eit.or.th และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครงานได้ที่ www.eit.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Download ใบสมัคร และรายละเอียด คลิกที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 14 – 15 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

วิศวกรรมสถานฯ ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจสอบรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่

วันนี้ ( 14 มีนาคม 2561 )วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้ง       ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์รอยแยกบนสะพาน ตามมาตรฐานความทางวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบและศึกษาลักษณะรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่ ฝั่งจาก ถ.แจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าไป ถ.รามอินทรา

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 Redio คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก BlueStory คลิก

 

 

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 32

การอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  32   สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7

การอบรมหลักสูตร“การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 17 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจ อบรมก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ โปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ