โครงการอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 26

(วันนี้)  มีการอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 26  โดยจัดขึ้น 3 วัน ด้วยกันคือ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561  จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 5

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 5    จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
    

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม พื้นฐาน EIT Mini Civil รุ่นที่ 2  วิชาที่ 9  ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้   จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural) วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561  สำหรับ EIT Mini Civil   รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)จัดโดยคณะสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
     

โครงการอบรมศึกษาดูงานและสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) วันเสาร์ที่ 3,10,17,27 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน  (Fundamental of Railway Track Engineering)    จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9

หลักสูตรการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 4

อีกหน่ึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่  1-3 กุมภาพันธ์  2561 สำหรับ โครงการอบรม ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา  จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับเกียรติ จากท่าน รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ  ดร. ธเนศ วีระศิริ  และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้  ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9

 

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม  สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9   จัดโดยคณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ร่วมสมทบทุนบริจาคในโครงการห้องสมุดเพื่อน้อง

ท่านผู้ใหญ่ใจดี รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ประธานมูลนิธิวิศวโยธาลาดกระบัง มอบเงินจำนวน 150,000 บาท สนับสนุนโครงการห้องสมุดเพื่อน้อง ให้กับโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ค่ะ เป็นโครงการร่วมฉลองครบรอบ 75 ปี สมาคมฯ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. รับมอบด้วยความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของสมาคมตลอดมา และขณะนี้ยังรับเงินบริจาคอยู่นะคะ ท่านใดประสงค์บริจาคติดต่อได้ที่ 02-1844600-9 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th

 

วสท. ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected] www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมในตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30-40 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) ขึ้นไป
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนในเกณฑ์ดีมาก
– มีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
– มีประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือ คู่มือ ตำรา และมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
– ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย และมีคุณภาพ
– จัดการร่างมาตรฐานประกอบวิชาชีพ และคำอธิบาย
– จัดทำคู่มือประกอบมาตรฐาน
– ตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับหนังสือก่อนพิมพ์
– จัดการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
– จัดทำคำนิยาม และความหมาย
– การแปลภาษาตามที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำรูปเล่มมาตรฐาน และไฟล์ประกอบการบรรยายมาตรฐาน

สวัสดิการ
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
– ประกันสังคม

เอกสารการสมัคร
– ประวัติย่อ และรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาวุฒิการศึกษา

วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail
– ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected]
และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครงาน โดยคลิกที่นี่

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 16

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่ 16  จัดโดยคณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย  ท่านได้เสียสละเวลามาบรรยายในหลักสูตรนี้ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9