โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22
วันที่ 30 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มภ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 9

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 9 

วันที่ 17-18 มกราคม 2561 ณ อาคาร วสท. โดย

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

หลักสูตร

ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ อาคาร วสท. โดย

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ  ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ที่อาคาร วสท. โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทยฯได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม กับ American Society of Civil Engineers (ASCE)

วันนี้เวลา 13.00 น. วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม กับ American Society of Civil Engineers (ASCE) ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรม การเผยแพร่บทความ การส่งเสริมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนของนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากร รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรมให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และนายปิยะ เศรษฐรัตนพงษ์ นายก American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยมีผู้แทนจาก ASCE และคณะกรรมการอำนวยการของ วสท. เข้าร่วมพิธีวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

“Engineering University Network (EUN)”(โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9)

วันนี้แล้ว…!! กับโครงการ
“Engineering University Network (EUN)”
(โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9)
ค่ายสำหรับน้องๆนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

วสท.สนับสนุนและให้กำลังใจน้องๆเรียนดี มีความตั้งใจ ขยันและอดทนเสมอค่ะ

ร่วมชมบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอนาคตของชาววิศวกรกันนะคะ

รุ่นต่อไปจะมีอีกเมื่อไหร่?? ติดตามได้ที่ Facebook วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
หรือเข้าเยี่ยมชม website เพื่อพบกับกิจกรรมดีๆได้ที่ www.eit.or.th

จัดโดย คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยวสท.) ได้จัดโครงการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบท กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในวันนี้ (24 มกราคม 2561) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบท กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศินและนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เข้าร่วมพิธี ได้แก่
รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ปธ.สาขาภาคเหนือ 1
รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ปธ.สาขาภาคใต้ 2
ดร.กิตติ จันทรา ปธ.สาขาภาคตะวันออก 1
คุณจีรวุฒิ ภูศรีโสม ปธ.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
และ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ สายวิชาชีพ วิชาการ และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก