โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22
วันที่ 30 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มภ์

วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทยฯได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม กับ American Society of Civil Engineers (ASCE)

วันนี้เวลา 13.00 น. วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม กับ American Society of Civil Engineers (ASCE) ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรม การเผยแพร่บทความ การส่งเสริมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนของนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากร รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรมให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และนายปิยะ เศรษฐรัตนพงษ์ นายก American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยมีผู้แทนจาก ASCE และคณะกรรมการอำนวยการของ วสท. เข้าร่วมพิธีวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

“Engineering University Network (EUN)”(โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9)

วันนี้แล้ว…!! กับโครงการ
“Engineering University Network (EUN)”
(โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9)
ค่ายสำหรับน้องๆนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

วสท.สนับสนุนและให้กำลังใจน้องๆเรียนดี มีความตั้งใจ ขยันและอดทนเสมอค่ะ

ร่วมชมบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอนาคตของชาววิศวกรกันนะคะ

รุ่นต่อไปจะมีอีกเมื่อไหร่?? ติดตามได้ที่ Facebook วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
หรือเข้าเยี่ยมชม website เพื่อพบกับกิจกรรมดีๆได้ที่ www.eit.or.th

จัดโดย คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยวสท.) ได้จัดโครงการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบท กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในวันนี้ (24 มกราคม 2561) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบท กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศินและนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เข้าร่วมพิธี ได้แก่
รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ปธ.สาขาภาคเหนือ 1
รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ปธ.สาขาภาคใต้ 2
ดร.กิตติ จันทรา ปธ.สาขาภาคตะวันออก 1
คุณจีรวุฒิ ภูศรีโสม ปธ.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
และ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ สายวิชาชีพ วิชาการ และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

What You Should Do to Find Out About Maill Bride Before You’re Left Behind

Brides really are a few the popular that the whole world offers, and we possess the best of the particular More audience. For example , if you’re receiving a woman from a nation and not being created to fly you might not spend as much as though you were currently in Florida and locating the bride. There are many brides on the website, which can be prepared to talk together professionally and establish relationships which have been real. Moreover, there are lots of sincere brides on the site, which can be happy to speak together personally together with establish relationships.

Dating sites are offered in all size and shapes. Internet dating internet sites might be an extremely great methods to satisfy your new affectionate attention. Internet online dating sites are incredibly common right now and that is for an excellent good reason.

The Secret to Maill Bride

There are a great deal of internet dating expertise to pick from as well as maybe the best choice is to come across some one an individual trust and receive his or her frank opinion and just a referral to a website they recommend you try out. A lot of online dating services are likely to find chat room. The absolute best internet dating service really ought to possess a mean of using imitation profiles and also do away with the background of women and men that will aren’t intent on going out with.

Now, lots of people without an encounter in the topic of internet online dating sites are trying to find adequate the way to the very most efficient approach to cope with discussions and setup a superior internet profile to generate use of on internet dating internet websites. Today, lots of people without an experience in the topic of internet dating sites attempt to track down adequate details on the most convenient method to look after conversations plus setup an exemplary on-line profile to use on internet online dating sites. Today, tons of people without an experience within the topic of websites dating sites are trying to come across reasonable advice on the very most effective methods to manage conversations and create a great on-line profile to make use of on internet dating sites.

The Essentials of Maill Bride That You Can Learn From Beginning Right Away

You will be able to examine all our brides through to get the most important one with all the individuality as well as the looks. Ukrainian together with Russian brides are incredibly liked by western men. You are going to manage to test through all our Ruskies brides to uncover the one with all the ideal personality as well as the most suitable looks. You are going to be able to review every one of our Russian brides through to discover the primary a single with all the personality that’s best and the ideal looks.

The Secret to Maill Bride

Women are trying to find a guy to settle with anticipate them to take complete requirement of the household. Since there are beautiful females spread all over the nation, the precise city doesn’t really issue. Since there are they disperse throughout the world, the specific city doesn’t really matter. As there are they disperse all over the world, the city that is specific doesn’t really matter.

You might have the ability to get started communicating with women of all ages which you will want to marry afterward. It is possible to start communicating with women that you may desire to marry later on. You’re able to begin communicating with females that you may want to marry down the road. South American women are extremely popular and loyal at the exact same period, making them ideal lifetime companions.