พิธีเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแรงแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

วานนี้ (16 ก.พ. 60) เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมรับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนพระราชทาน (ต้านทานแรงแผ่นดินไหว) ที่จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนธารทองวิทยา โรงเรียนโป่งแพร่พิทยา และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารเรียนทั้ง 4 โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ และมีพระราชประสงค์ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ดำเนินการออกแบบอาคาร และให้คำแนะนำในการก่อสร้าง อนึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เสด็จทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานทั้ง 4 โรงเรียน จนกระทั่งอาคารเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง

เมื่อวานนี้ เวลา 18.00 น. (30 ส.ค.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง เพื่อเป็นการขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในเดือนมกราคม และภาคอีสานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

และมีประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งวิศวกรอาสาคลินิกช่างประจำจังหวัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติร่วมงาน

วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบอาคาร และให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานราชการ อนามัย โรงเรียน วัด และหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
โดย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร สนับสนุรรถ 6 ล้อ ในการเดินทางเข้าพื้นที่ การอำนวยความสะดวกจากอำเภอสว่างดินแดน นายอำเภอวานรนิวาส ให้ความอนุเคราะห์พาหนะ ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์เข้าตรวจสอบอาคารสนามแบดมินตัน NP ซอยเรวดี 55 ติวานนท์ ที่พังถล่ม

วันนี้ (13 ก.ย.) ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ วสท. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารสนามแบดมินตัน NP ซอยเรวดี 55 ติวานนท์ ที่พังถล่มเสียหายจากเหตุการณ์พายุฝน เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยสาธารณะ แนะนำการรื้อถอนซากอาคาร ที่จะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง อาจจะเกิดอันตรายจากซากปรักหักพังได้ รวมถึงการกั้นบริเวณ และแนะนำการนำรถที่เสียหายออกจากพื้นที่